ଆତ୍ମାରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌
୧ ନାହାଁଃ ଅକନ୍‌କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍ ବିତାଅଆଃକ, ଇନ୍‌କୁ ଆଡଃ ସାଜାଇ କାକ ନାମେୟା । ୨ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଅକ ଆନ୍‌ଚୁ ହରାତେ ଆବୁକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଅକ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ, ଏନା ହରାତେ ଆବୁ ପାପ୍‌ ଆଡଃ ଗନଏଃରେୟାଃ ଆନ୍‌ଚୁହେତେ ରାଡ଼ାକାନାବୁ । ୩ ମାନୱାରାଃ ସଭାବ୍‌ରେ ପେଡ଼େଃ ବାନଃ ହରାତେ ମୁଶା ନାବୀ ଏମାକାଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ କାଏ ଦାଡ଼ିକେନା, ଏନାକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ରିକାକେଦାଏ । ମାନୱା ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାପ୍‌କେ ଜିୟନେ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ହନ୍‌କେ ପାପି ମାନୱା ଲେକାଏ କୁଲ୍‌କିୟା ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃକେ ଜିୟନ୍‌କେଦା । ୪ ଏନାମେନ୍ତେ ନାହାଁଃ ଆବୁ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ କା ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ହରାତେବୁ ସେସେନ୍‌ତାନା ଆଡଃ ନେଆଁଁ ହରାତେ ଆବୁ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହାଟିବୁ ପୁରାକାଦା । ୫ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଲେକା ଜୀଦାନ୍‌କ ବିତାଅଆଃ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ମନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକ, ଏନ୍‌ ସଭାବ୍‌ ଲେକାଗି କାମିଇଚିକଆ । ମେନ୍‌ଦ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ କାଜି ଲେକା କାମିୟାଁଃକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ମନ୍‌ରାଃ ଉଡ଼ୁଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ତାଇନାଃ । ୬ ଚିୟାଃଚି ମନ୍‌, ମାନୱା ସଭାବ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନଃରେଦ, ଏନାରେୟାଃ ନାଲା ଗନଏଃ ନାମଃଆ, ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନଃରେଦ ଏନାରେୟାଃ ନାଲା ଜୀଦାନ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ନାମଃଆ । ୭ ଆଡଃ ମନ୍‌, ମାନୱା ସଭାବ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନଃ ହରାତେ ହଡ଼ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଇରି ହବାଅଃଆଏ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ କାଏ ମାନାତିୟାଁଃ ଆଡଃ ଇନିଃ ଏନାକେ କାଏ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୮ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଲେକାତେ କାମିୟାଁଃକ, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାକ ସୁକୁଇଚି ଦାଡ଼ିୟା ।
୯ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ସାର୍‌ତିଗି ଆପେରେ ମେନାଇରେଦ, ଆପେ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଲେକାତେ ଜୀଦାନ୍‌ କାପେ ବିତାଅ ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ଆନାଚୁପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଆତ୍ମା ଜେତାଏତାଃରେ ବାଙ୍ଗାଇୟା, ଇନିଃ ଚିଉଲାଅ ଆୟାଃ ହଡ଼ କାଏ ହବା ଦାଡ଼ିୟଃଆ । ୧୦ ମେନ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆପେରେ ମେନାଇରେଦ, ଆପେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଜିୟନଃତେ ସେନଃତାନ୍‌ରେୟ, ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେକେ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମାପେୟାଏ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଲେକାପେ ହବାକାନା । ୧୧  ୟୀଶୁକେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉ ବିରିଦାକାଇ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆତ୍ମା ଆପେରେ ମେନାଃରେଦ, ଗନଏଃକଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁକେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କାଇ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆପେତାଃରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ଆୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଆତ୍ମା ହରାତେ ଆପେୟାଃ ଗଜଃ ହଡ଼୍‌ମକେହଗି ଜୀଦାନ୍‌ ଏମେୟାଁଏ ।
୧୨ ଏନାତେ, ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆବୁ ରିଣୀକାନାବୁ, ମେନ୍‌ଦ ଆବୁଆଃ କାମି ହବାଅଃତାନା, ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଲେକାତେ ଜୀଦାନ୍‌ କାବୁ ବିତାଅୟା । ୧୩ ଚିୟାଃଚି ଆପେ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଲେକାତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅଲେରେ ଆପେୟାଃ ଗନଏଃ ହବାଅଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଆପେୟାଃ ପାପ୍‌ରେୟାଃ କାମିକ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଆଡଃ ପାପ୍‌ କାମି କାପେ ରିକାଏରେଦ ଆପେ ଜୀହୁଦଃଆପେ । ୧୪ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆତ୍ମାତେ ସୁତୁଃଇଦିୟଃଆକ, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌କ । ୧୫  ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ଏନ୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେକେ ଦାସିହେତେ ରାଡ଼ାକାଦ୍‌ପେୟା, ଆପେକେ ଆଡଃ ବର କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ସୁଯୋଗ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ପେୟାଏ । ଆୟାଃ ପେଡ଼େଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆବୁ ନାହାଁଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ “ଆବା” ମେନ୍ତେବୁ କାଜି ଦାଡ଼ିତାନା । ୧୬ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆତ୍ମା ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଆବୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ତାନ୍‌ପେ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବେତାନା । ୧୭ ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ତାନ୍‌ବୁ ମେନ୍ତେ, ଆୟାଃ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଦହକାନ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ରେ ଆବୁ ହିସାବୁ ନାମେୟାଁ । ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ୍‌ନାଃ ଦହକାଦାଏ, ଏନାରେୟଗି ଆବୁ ହିସାବୁ ନାମେୟାଁ । ଆବୁ ୟୀଶୁଆଃ ଦୁକୁରେ ହିସାବୁ ନାମାକାଦ୍‌ରେଦ, ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟଗି ହିସାବୁ ନାମେୟାଁ ।
ହିନିଜୁଃ ଦିପିଲିରେୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌
୧୮ ଆବୁ ଅକ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ହିନିଜୁଃ ଦିପିଲିରେ ବଲଆବୁ, ଏନାରେୟାଃ ଜକାରେ ନାହାଁଃରେୟାଃ ଦୁକୁହାସୁ ଜେତ୍‌ନାଃ ନାହାଁଲାଃ । ଏନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହନ୍‌କକେ ଉଦୁବାକଆ । ୧୯ ସବେନ୍‌ ବାଇୟାକାନ୍‌ତେୟାଃକ ପୁରାଃ ଆସ୍ରାଏତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କଆଃ ଉନୁଦୁବ୍‌ ଦିପିଲିକେ ନେଲ୍‌ ହରାଏତାନା । ୨୦ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବାଇୟାକାଦ୍‌ତେୟାଃ ଆୟାଃ ହରାତେ ସାର୍‌ପାଅୟାନ୍‌ଲଃ ଏନାରେୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ଆଦ୍‌ୟାନା, ଏନ୍‌ରେୟ ଏନାରେୟାଃ ଆସ୍ରା ମେନାଃ ୨୧ ଯେ, ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିସା ହବାକେଦ୍‌ତେ, ବାଇୟାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଜିୟନଃରେୟାଃ ଦାସିହେତେ ରାଡ଼ାଅଃଆ । ୨୨ ଚିଆଃଚି ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ, ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ବାଇୟାକାନ୍‌ତେୟାଃ ହନ୍‌ ଜାନାମଃ ଇମ୍‌ତାରେୟାଃ ଦୁକୁ ନାମେ ଲେକା ଦୁକୁଃତାନ୍‌ଲଃ ରାଆଃଗେରାଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ତାନା । ୨୩  ବାଇୟାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ କାଏ ରାଆଃଗେରାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଆବୁହଗି ଏନ୍‌ଲେକା ରାଆଃଗେରାଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌ଲଃ ମେନାବୁଆ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାହିଲା ଦାନ୍‌ ଲେକା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେବୁ ନାମ୍‌କିୟା । ଏନ୍‌ରେୟ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କ ବାଇୟଃକାବୁ ଆଡଃ ପୁରା ରାଡ଼ାଅଃ ନାମେକାବୁ ମେନ୍ତେ ଆବୁହଗି ତାଙ୍ଗିତାନାବୁ । ୨୪ ଚିୟାଃଚି ଆସ୍ରା ଦହ ହରାତେଗି ଆବୁ ବାଞ୍ଚାଅ ନାମାଃବୁ । ମେନ୍‌ଦ ଅକ୍‌ନାଃ ନେଲଃତାନା, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆସ୍ରା ଦହଃତେୟାଃ ସାର୍‌ତି ଆସ୍ରା ନାହାଁଲାଃ । ଜେତାଏ ଚିନାଃ ନେଲଃତାନ୍‌ ବିଷାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଆସ୍ରାଏଆ ? ୨୫ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ କା ନେଲଃତାନ୍‌ ବିଷାଏ ନାଗେନ୍ତେବୁ ଆସ୍ରାଏ ରେଦ, ଆବୁକେ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଙ୍ଗି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୨୬ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆବୁ ନାରାଦୁରାଗିୟାବୁ ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆବୁକେ ଦେଙ୍ଗାଏଃ । ଚିଲ୍‌କା ବିନ୍ତି ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଏନା ଆବୁ କାବୁ ସାରିୟାଃ । ଏନାମେନ୍ତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆବୁଆଃ କା କାଜିୟଃତାନ୍ କାଜିରେ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ବିନ୍ତି ତାନା । ୨୭ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଦ ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ସାରିୟାଃଏ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃଦ ସବେନାଃ ସାରିନିଃ ତାନିଃ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ଆୟାଃ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତି ତାନା ।
୨୮ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ ଯେ, ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଇଛା ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେକ କେଡ଼ାକାନା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଦୁଲାଡ଼ାଃକ, ଇନ୍‌କୁ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନାଃ ବୁଗିନ୍‌ଗି ହବାଅଃଆ । ୨୯ ଅକନ୍‌କକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସିଦାରେଗି ସାଲାକାଦ୍‌କଆ, ଇନ୍‌କୁକେ ଆୟାଃ ହନ୍‌ଆଃ ଲେକା ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ସାଲାକାଦ୍‌କଆ, ଏନାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ପୁରାଃ ହାଗା ମିଶିକଏତେ ମୁତ୍‌କୁଲ୍‌ ହନ୍‌ ହବାଅଃଆଏ । ୩୦ ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ନେ'ଲେକା ସାଲାକେଦ୍‌ତେ କେଡ଼ାକାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍ ଲେକା ହବାକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌କେ ଇନ୍‌କୁତାଃରେ ଉଦୁବ୍‌କାଦା ।
ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌
୩୧ ଏନାତେ, ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଡଃ ଚିନାଃବୁ କାଜିୟା ? ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁଲଃ ମେନାଇରେଦ ଅକଏ ଆବୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ହବା ଦାଡ଼ିୟଃଆ ? ୩୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ କାଏ ହବାଅଃଆ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ଆୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହନ୍‌କେହଗି କା ବାଞ୍ଚାଅକେଦ୍‌ତେ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌କିୟାଏ । ଏନ୍‌ରେଦ, ଇନିଃ ଚିନାଃ ଆବୁକେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ କାଏ ଏମାବୁଆ ? ୩୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାଲାକାନ୍ ହଡ଼କଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଅକଏ ଚିଟା ଦାଡ଼ିକଆଏ ? ଇନ୍‌କୁକେ ବେଗାର୍‌ ଗୁହ୍ନାଁଁ ମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି କାଜିକାଦା । ୩୪ ତାବ୍‌ଦ ଅକଏ ଇନ୍‌କୁକେ ସାଜାଇ ଏମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଏ ? ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଚିଉଲାହ ଏନ୍‌କା କାଏ ରିକାୟା, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜମ୍‌ସାଃରେ ଦୁବାକାନା । ଇନିଃହ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ବିନ୍ତିତାନା । ୩୫ ତାବ୍‌ଦ ଅକଏ ଆବୁକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ହେତେ ବିନ୍‌ଗାଅ ଦାଡ଼ିୟା ? ଦୁକୁ, ହାସୁ, ସାସାତି, ରିଙ୍ଗା, ନାରାଦୁରା, ବରୱାନ୍‌ରେ, ଆଡଃ ଗନଏଃ ଚିନାଃ ବିନ୍‌ଗାଅ ଦାଡ଼ିୟାଏ ? ୩୬ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଗନଏଃରେୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ମେନାଲେୟା,
ଆଲେ ମାଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଇଦିୟଃତାନ୍‌ ମିଣ୍ଡି ଲେକାଲେ ହବାକାନା ।”
୩୭ ଏନ୍‌ରେୟ, ଅକଏ ଆବୁକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ତାନାଏ, ଇନିୟାଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଆବୁ ନେ ସବେନାଃରେ ଜିତାଅ କାନାବୁ । ୩୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍‌ତିଗିଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା ଯେ ଆୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହରାତେ ଆବୁ ଚିଉଲାହ କାବୁ ବିନ୍‌ଗାଅଃଆ । ଗନଏଃ ଚାଏ ଜୀଦାନ୍‌, ଦୁଁତ୍‌କ ଚାଏ ସିର୍ମା ରାଇଜ୍‌ରେୟାଃ ଜେତାନ୍‌ ପେଡ଼େଃ ଚାଏ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ତେୟାଃ, ନାହାଁଃ ଚାଏ ହିଜୁଃ ଦିପିଲି, ୩୯ ଅତେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଚାଏ ଅତେ ଲାତାର୍‌ରେ ଜେତାନ୍ ବିଷାଏ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ବାଇୟାକାନ୍‌ତେୟାଃରେ ନେ ଲେକାନ୍‌ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏ ବାନଃଆ, ଅକ୍‌ନାଃଚି ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଉନୁଦୁବ୍‌କାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ହେତେ ଆବୁକେ ବିନ୍‌ଗାଅ ଦାଡ଼ିୟା ।
୮:୧୧ ୮:୧୧ ୧ କରିନ୍ଥିୟ ୩:୧୬. ୮:୧୫ ୮:୧୫ ମାର୍କ ୧୪:୩୬; ଗାଲାତିୟ ୪:୬. ୮:୨୩ ୮:୨୩ ୨ କରିନ୍ଥିୟ ୫:୨-୪.