4
Girii warisa' ananing kane amingning kanesi' u kigedanga kareng wa ma kadagang ning tuguta'
Ka kuyane, naktangka aming arantagim sidi aming ka aposel kane tanga ikem indi wa arantagim ka Kasira Aming Jisas wari adining kane titiga' indifikasiraneinga Anutuning midi ki mang u kafakafa katatoranga iik wara'ning kane aming ning nipminting. Ka kane aming indi kane titi wara'ning undu' kadapmang guk. Kadapmang ka wa ning, aming ka girini wari nasi' kane ka adi titiga' amota' wa adi sasuk kubaniksa' ka kane u beng guksa' titi waraga'sa' sura tota'. Ka na kane ka midi kareng itua ning u titik waraga' wa ning toutik, sidi wa ma nisi' aming wari naning kane u kanga a Pol adi kane didimengsa' mo' tita' a aming fam ka didimengsa' tita' ning tutugu wa na waraga' sasuk mimeng mo' titik. Ka kane tuang naganing kabakna ganang undu' ningsa', na naganing kane u kanga a didimengsa' giri tirik ning guk mo' tugutik, mokngang. Na naning kabakna ganang wa na kane u didimeng giri tirik ning sukitik de, ka na waraga' mesisiringa urapsa' mo' titik, mokngang, wa girii warisa' naning kane u kata' wara' didimeng giri wa ma didimeng mo' ning wa anasa' kanga touta'. Wara' ning torik, kama ka aming indining kane u tagagarenga beng guk wa ma beng guk mokngang ning tutugu wara'ning wa Anutu wari kuma' kasiranga kabigu', wara' aming indi aming nua'ning kane u kanga a wa kadagang ning urapsa' mo' tontam, mokngang, indi kama ka girii wari tubobu kadofisarenda ning unggungsa' kapmekantam. Kama ka wara'ganang wa girii ning kigineng wari tanga napa'napa' ka kangkam ganang ningda'ning kapmo' ko iking u ifisarendanga ning tanga aming kubanik kubanik dabiksa' indining kane wara'ning sasuk ning ki sini' ka kabakni' mang ganang ikita' undu' sarengsa' tipsarendainga kanamga'.
Pol wari Korin aming ning kadapmang ka fuksi' bema ara ning tiging u udaga waraga' midi kigineng yanggu'
O kuyane na midi ka Apolos guk indining iikni' u yora torik wa na fama' indita'sa' mo' sura torik, mokngang, na sidi yotangkasabinga sidi kadapmang didimeng ka Anutu wari aming tagagareyap ning kamigu' u kanga wara'ganangsa' titi waraga' sura torik, wara' sidi kadapmang ka aming nua'nining wap bema aranga nua'nining wa bema afu titi ning titing wa kagabi tinting. Ka amine, fam sidi mambong wa ma nasi' tangkunasi fam kabi'mo' guk ira amise fam irafiking wara'ning wa nisi' wari tasaminga iking, abanga tangkunang kuni' kuni' ka sidi kubanik kubanik ganang ikita' undu' nisi' wari samita', mokngang wa Anutu anasa' tasaminga ikiting. Ka sidi waraga' sura kadapmang ka sidaning tang ganangsa' tanga iikning u titing wa kabisasu'na tinting.
Ka kadapmang ka Korin aming sidi tanga iking wa sidi o indi sasuk kareng ni ga' nafek kabi'guk mo' tinga aming nua'ni wari ninggek guk mokngang ning tutugu ning ningda'ning fating wari tanga aming kangasi king guk ningsa' kuma' iking. A aming fam ka aposel indi wa indining, indi sasuk karesi ga' nafek tanga tatafak sini' ba ikem. A sidi king arantagim ningda'ning ira sasuk fam ga' nafek guk mo' beng sini' tianing ganang wa na o kareng sini' ting, ningwara' indi adisigok aming girisi king dabik tanga mesisiringa sa' tanga iknam ning torok. Ka aposel indi iikni' wa sibim kareng ka aming girisi king wari ikiting ningda'ning mo' ikem, mokngang, na ning nakarik ka indi Anutu wari kane i nimgu' wara'ganang wa mamareng girii guk bema ikem. Ning tanga indi aming kamaganangni a aming kunimganangni dabiksa' wara'sining dasi'ganang aming kadagasi kalabus arantagim ka dipmagumak titiga' inagira auting ningda'ning tanga kungkumak titining bingi guk ikem. 10 Aposel indi Kasira Aming Jisas ning kane tanga ikem wa aming adi aming sasuk kareng guk ningda'ning mo' fanibing, mokngang, adi aming masi' papesi ning kane titining ning fanibing. Ka sidi wa indining fasuking, sidi Kasira Aming Jisas ga' naktangka ting wa tangkunang ka napa'napa' yapkeda wara'ning sasuk kareng guk dabiksa' kuma' ba iking. Aposel indi tangkunang guk mokngang a sidi tangkunang guk ba. Abanga indi wap guk mokngang a sidi aming girisi wap guk ikinga aming wari sidining wap ba bema aring. 11 Ka aposel indi kane girii a mamareng ka sekni' ninak a kwi' tasase ga' nafek a aming wari indifi tinga fukni' kagaya ninak, abanga indi yak ning ki sini' guk mokngang miririp sa' ira ira fengak ningsa' ka timinggi' unda' tanga ira abugum ningsa' ko tanga ikem yang. 12 Indi napa' fukni' yotangka ning undu' siasa' mo' tanga manggaknatam, mokngang, indi nananing kafani'ganangsa' kane girii tanga manggaknatam. Ka aming adi ningkige fatiting de ka indi kura' tubobu wa midi kareng ka yotangkayap titining unggungsa' initam. A adi kadagang indiramikiting wa indi mamareng ka adi nimiting wa bimbem sa' titam. 13 Abanga adi kadapmang kadagang sini' ka indining kane u wap kadagang sige sa' animbeting ka indi kura' tubobu wa midi kugurang karengsa' initam. Beng sini' aming wari kamaganangning tutufuru a napa' mumungguk kadagang ningda'ning fanibing.
Pol wari Korin aming wari kadapmang ka adi tanga yagu' unggungsa' kanga tanga iik waraga' yanggu'
14 Ka kuyane na midi kigineng ka u sanarik wa sidi midi u naknga waraga' megang a kabaksi' mamareng ninakning waraga' mo' torik, mokngang. Sidi naganing sabane arantagim ka na sidita' siamo' nakitik ning iking wara' na sidining sasuksi' u sifididima waraga' midi u torik. 15 Beng sini' Kasira Aming Jisas ning kadapmang kareng sanggek ning wa inga' aming kabi'mo' wari undu' anga sanggera ning tanga sidining saptatora aming ningda'ning ubu kuma' iking de, ka sidi kafakafa sura nakedani', iik ka Kasira Aming ning bining ganang iik wara'ning wa Pol nagasa' anga Anutuning midi kareng u sanggekinga iking wara' na sidining babangsi' sini' ningda'ning itik. 16 Ka sidi naganing sabane arantagim ning iking wara' sidindu' kadapmang didimeng ka babangsi' naga titik ningsa' tanga ikanting. 17 Ka na sidining kabaksi' sifamarakinga sidi kadapmang kareng ka u titi waraga' sura wa na saba uyamang kareng Timoti u anigararik. Ka Timoti ka wa nagok girii ning kane titamuk ganang wa adi nasi' kane wa kaba guk kufara titisa' tanga naganing sabana kareng ning ikita'. Ka wari anga sidigok u ira nasi' nasi' kadapmang kareng ka Kasira Aming Jisas ning ka naga tanga ikitik waraga' sidining sasuksi' u nua'bu sifamarakota'. Ka sasuk a kadapmang kareng ka u sanggerota' wa naktangka aming arantagim ka naga kama yong fam ganang ikiting u yangara yanggekitik wara'guk dabik ningsa' sanggerota'.
18 Ka fam sidi a Pol adi yara'guk mo' abota' wara' nanasa' kuma' tanga ikantam ning sura fuksi' bema ara ning kadapmang tanga togige tanga fengaking. 19 Ka wa ning torik, kuma'sa' autik, girii wari u au ga' aiga tota' wa kabi'sini' ungging kuma' auinga napminting. Ka na u anga wa aming ka fuksi' bema ara ning kadapmang ting wara'sining midisi' unggungsa' mo' nakok, mokngang, na kanesi' undu' kanga wa giri, adi tang guk beng ba ning wa wara'ganang towak. 20 Beng sini' aming wari Anutuning bining ganang iikning ki sini' wa napa' ka midi sige masi' wari tutugu ning u mo', mokngang, wa tangkunang ka Anutu wari aming yotangkainga napa' beng guk tipkadofi ning wang. 21 Ka sidi naga u au ga' torik u naknga tubobu sura tipfaranga gi' kuma' ikanting wa na kadapmang ka bibiri' sapma kugurang kareng titining u yaranga kafakafasa' tasabok. A sidi kadagang ka unda' ting u ko ningsa' tanga ikanting wa na midi giming kigineng anga saninga kwak wari sidifining ningda'ning nakni'ga', wara' sidi nasi' kadapmang ka naga u anga tasam waraga' kafakafa sura tanga ikanting.