5
Korin ning naktangka aming bak ning bining ganang aming nua'ni wari napa' kadagang sini' tugu' wara'ning midi
Ka na midi nua'ni ka aming nua'ni sidining bining ganang wari kadapmang kadagang sini' ka aming ka naktangka kabi'guk mo' titing wari titiga' tapni tang titing u tugu' wara'ning midi ne udi kuma' nakarik. Napa' kadagang ka wa aming nua'ni wari ananing beni ning tamni wara'guk ikiamu'. Ka sidi waraga' megang guk mo' naknga wap aming karesi dabik ningsa' ko iikning da'ning fuksi' ba bema aranga tanga iking. Sidi napa' ka wa kadagang sini' ning kanga kabaksi' mamareng girii naknga aming ka kadagang u tugu' u urapsa' anigagareianing wa giri, ka sidi ning mo' tiging.
Ka beng nsini' na sidigok unggung dabik mo' ikem de ka fikifiki na sidita'sa' fasutik wa na sidigok unggung dabik iikning ningda'ning nakitik, wara' na naning sasukna wari sidining bining ganang ira aming ka wa wadigi' anigagare ga'sa' kuma' suktangkaguk. Wara' sidi girini' Jisas ning wap ganang bak kukinga naganing sasuk a girii Jisas ning tangkunang wari sidiganang irota'. Ning tanga sidi naganing sasuk guk ka girii Jisas ning kigineng guk wara'ning wap ganang aming u wadigi' anigagareinga aming kadagang Setan ning kafong ganang ubu irota'. Ning tanga adi Setan ning mamareng kuni' kuni' u bema ira natam tanga sasuk kadagang timini u kabinga gi' ubu ira auta'. Ning tinga inga' girii Jisas wari tubobu abo'ganang wa yotangkangam tinga adining mini unggoni wa gi' giri ira ka' ningsa' iro'.
Naktangka aming bak adi aming ka kadagang tota' wa anigagare sa' tinting
Ka naktangka aming bak ka Korin yongni sidi karesi girisa' ning sura naknga a indi naktangka aming karesi ning fatoing. Ka na ning torik, napa' kadagang wari sidining bining ganang kuma' ita' wa sidi a indi aming karesi ning wa usingsa' sige fatoing. Ka sidi napa' ka yis wa kuma'sa' yabiting, aming wari baret saunga wa plaua mimeng gira ning tanga yis kabi'sini' wara'guk tipfareinga yis wari tanga plaua u bibek titing. Beng sini' sidi Kasira Aming ning arantagim iking wa sidi baret yis guk mokngang ka tim Juda indining papane wari tangsana Pasova ka Anutu wari adisining kadagang u suknakubeyam waraga' baret yis guk mo' urang siaging ningda'ning kuma' iking, wara' sidi kadagang kubanik ka sidining bining ganang yis ningda'ning kadofira' wa urapsa' tanga kayo tinting. Ning tanga baret kareng inga'ni sini' ka yis kabi'guk mokngang ningda'ning beng sini' ikanting. Abanga aming wari Kasira Aming Jisas u firi ugari ganang uking wa Pasova ning kadapmang nua'ni ka sipsip uyamang karesi urang dipmiaging ningda'ning tinga kumogu'. Ka indi ofa ning sipsip kareng ka Jisas wara'guk kuma' ikem, wara' naktangka aming dabik indi Anutuning arantagim sini' ironga wa indining iikni' u tipgidaba waraga' wa napa' yis ningda'ning ka sasuk kadagang a kadapmang kadagang timini u tanga kayontam. Ning tanga kadapmang inga'ni ka sasuk fafandangeng kareng tanga iik a midi a kane beng guksa' tipkadofi wara'ning ka Juda aming wari tangsana Pasova ning baret karesi ka yis guk mokngang urang niaging ningda'ning beng sini' tantam.
Ka na midi umpang nua'ni ka tim kuma' yoksamguk wara'ganang wa na ning toguk, sidi aming ka napa' kadagang sansaramik titing wara'sining uwa ganang guk mo' yangakanting. 10 Beng sini' aming kamaganangni kabi'mo' adi kadapmang kadagang ka napa' kadagang sansaramik titi a anasita' mambong siamo' manggakna ga' sasuk a aming nua'nining mambong iromanggakna a murak mandaga'ga' mesisiringa titi ningwara' u tanga ikiting. Ka na u toguk wa wara'siga' mo' sura toguk, indi aming ka ningwara' u ibinga wa indeng aunga, mokngang, wa kungkumak sa' tanga iibi wa giri. 11 Wara' sidi ning nakanting, midi ka u toguk wa aming fam ka sidining bining ganang unggung wara'siga'sa' sura toguk. Wa ning, aming ka ni a na sidining naktangka aming kuyasi' ning tonga irota', ka adi kadapmang kadagang sini' ka napa' kadagang sansaramik fatiangak a anata' mambong siamo' manggakna ga'sa' fanak a kadapmang ka Anutu beng guk u kabinga napa' nua'niga'sa' fanak wari adining Anutu ningda'ning kadofingamota'. Abanga kadapmang kadagang ka kuyane fam ga' arokiama adisining wap tipkadaga, a ama kagaya siamo' topna, a aming nua'nining napa' iromkubaniap ningwara' u tanga ita' wa adi naktangka aming ning kadapmang mo' tara' wara' sidi ngingeng a adigok nana kubap kabi'sini' guk mo' nanting, mokngang, sidi bangap naro'sa' ikanting.
12-13 Beng sini' aming ka naktangka guk mo' tanga fugang ningda'ning ko iking wara'sining iiksi' u tipdidima wara'ning wa Pol naganing kane mo', mokngang, wa Anutu warisa' tagagareyap ning. A aming ka naktangka tanga naktangka aming bak ning bining ganang kuma' ira kadagang tota' wa naktangka aming kuyaane fam wari undu' girisa' tipdidima ning. Wara' sidi aming ka kadagang tara' wa kuma' kanga mo' kabinting, mokngang sidi anigagare sa' tinting.