2
Anutu wari tubobu indifimarakinga Kasira Aming guk ka' kareng ikem
Ka tim wa aming ka Juda mo' sidi kadapmang kadagang sa' tanga ira Anutuning kadapmang kareng waraga' sasuk wara'ning tangkunang kabi'guk mo' yaging aming kungkumosi ningda'ning yaging, ka Anutu wari tubobu sifimaragu'. Sidi kamaganang yara'ning kadapmang kadagang unggungsa' yaranga ira mini unggo kadagasi ning girisi' Setan adining kapmik ganang yaging. Ka Setan adi aming ka Anutuning midi guk mo' nakiting u ko yaptatoranga ita'. Ka aming arantagim nua'ni sidisa' mo', tim Juda aming indindu' ningsa', indi aming arantagim ka Anutuning midi guk mo' naknga iikning ning yagum. Ira ning tanga kabakni'ganang wa sasuk kamaganangnisa' tanga yagum. Kadapmang kadagang ka wara'ganang yagum wa aming ka kadapmang kadagangsa' urang tanga ikiting wara'siguk dabik ningsa' kuma' yagum wara' Anutu adi adisigok dabik kagaya girisa' ninim ning. 4-5 Ka mokngang Anutu ka aming indita' siamo' naknga nipbubure tita' wara' indi kadagang ko tanga ira Anutuning midi guk mo' naknga aming kungkumosi ningda'ning ko yagum ganang wa Anutu adi indi yotangkanip ga' sura Kasira Aming Jisas u anigareinga afanga tubobu indifimarara manggaknipku'. Ning tinga indi adining tangkunang ganang ka' tubobu marara ikem. Ka wa indi aming karesi ning nipma mo' yotangkanipku', mokngang, wa Anutu ananing sasuk a ai'dap girii wara'ganangsa' u tinimgu'. Ka aming arantagim ka Kasira Aming Jisas ga' naktangka tanga ikem indi Anutu wari Kasira Aming Jisas u tubobu tipmarainga ka' iik tita' wa adi indigok dabik kuma' indifimarak ning ningda'ning tugu'. Adi mindingni u tipmarara nagira taranga napa'napa' ning girii kuma' kamiinga ita', ningsa' wa inga' indindu' adigok dabik ira napa'napa' u yaptatoranam ga'. Ka Anutu wari kadapmang kareng ka u tinimgu' wara'ning ki wa aming kamaganangni ka i ikem a inga' ko ikni' wara'guk dabik indi ai'dap girii ka Anutu wari Kasira Aming Jisas u anigareinga afanga indi yotangkanip ga' tanga kumogu' u kanga o beng sini' Anutu adi indi yotangkanip ga' bibiri' beng sini' naknga yotangkanipku' ning tutugu waraga' tanga tinimgu'. Beng sini' indi gi' ikem wara'ning kini wa nanasa' kane tangkunang tanga iikning mo', mokngang, wa indi Anutuning midi kareng u naknga Kasira Aming ga' naktangka tinga Anutu anasa' indi yotangkanibonga ananing sasuk kareng a ai'dap girii ganangsa' kadapmang kareng ka u tiniminga ikem. Abanga nanasa' Anutuning kadapmang didimeng u yareinga Anutu wari u nipma waraga' tanga tinim ning mo', wara' indi indining wap bema aronga mokngang. 10 Ka beng sini' kadapmang kareng ka inga' indi i yaranga ikem ya Anutu anasa' kuma' kamanimgu' ganangsa' tiniminga ikem. Indi Kasira Aming Jisas ganang sini' yorafanga aming inga'ni ning kuma' kadofigum wara' indi adining kadapmang kareng ka u kabanimgu' u tantam.
Kasira Aming wari arantagim fama' ka Juda guk ka aming arantagim nua'ni guk u fabanga bak kuknipku'
11 Ka Efesas aming sidi iiksi' kadagang ka tim tanga yaging waraga' tubobu sura nakedanting, sidi Juda aming mo' aming arantagim nua'nining, ka naganing amine Juda adi fuksi' giknim guk dobiting wara' adi sidi kadagasi ningda'ning sapma wap ka aming fuksi' giknim mo' dudobisi ning saniting. Adi wap ka wa Anutuning arantagim ganang iikning mo' ning tuguting. 12 Tim sidi naro' ira Kasira Aming Jisas ning kane kigineng wari yotangkasap ning guk mokngang ning yaging. Abanga sidi arantagim ka Juda ka Anutu wari anata' ifakasiranga fonga kuknata' wara'ning wap ganang kabi'guk mo' yaging. Abanga tim Anutu wari Juda aming u kafakafa tiap ga' midi totangka tugu' wa adi aming arantagim nua'ni sidiganang mo' totangkagu', mokngang, wara' sidi nafek sini' tanga ira aming ka Anutu guk ira yotangkayap titining kadapmang kabi'guk mo' ning yaging. 13 Ka inga' yara'ganang wa sidi aming arantagim nua'ni ka naro'sa' tim yaging ning nua' mo' iking, mokngang. Kasira Aming Jisas wari kungkumak tanga tubobu manggaksabinga sidi adining tangkunang ganangsa' wa adiganang sini' ira Juda arantagim guk kabaksi' kubaniksa' ubu kuma' iking. 14 Tim Juda aming indi aming arantagim nua'ni sidigok digirap beng sini' tanga yagum warisa' tanga wa sidi a indiganang bagi girii fidegu'. Ka Jisas wari indi sidita' dabik sura kumogu' wari indining kabakni' kadagang ka sinim bagi da'ning fiderugu' u wadigi' kuma' udagagu'. Ning tanga kayoniminga sidigok dabik kabakni' kugurang sa' ubu kuma' ikem. 15 Abanga Juda indining kadapmang tapni ka aming arantagim nua'ni sidigok bak guk mo' kuguk wara'ning, abanga tapni fam undu' dabiksa' kuma' udasasu'negu'. Ka adi u udagagu' wa adi aming arantagim fama' sidi a indi u manggara bak kubaniksa' kuknibinga indi dabik adining arantagim kubaniksa' ubu kadofinga ikantam. Ning tanga indi kabakni' kadagang ka bagi titining u kabinga kabakni' kubaniksa' ubu kufara ikantam. 16 Ka Kasira Aming Jisas wari firi ugari ganang kumogu' wa adi Juda aming indi a aming arantagim nua'ni sidining bining ganang digirap kigineng fidegu' u udanga manggara fonga Anutuganang bak kubaniksa' kuknip waraga' kumogu'. 17 Tim aming ka arantagim nua'ni sidi Anutuning kamani beng sini' yaging a aming ka Juda indi Anutuning du' kabi'guk yagum, ka inga' Kasira Aming Jisas wari afanga adining midi kareng ka ning ituanimgu', Juda aming guk ka aming arantagim nua'ni guk sidi kami kabaksi' kubaniksa' iik wara'ning kadapmang tasamarik. Ning tinga kadapmang ka naro' naro' iikning wa wadigi' kuma' bigu'. 18 Ka beng sini' akne ka Kasira Aming Jisas wari tugu' wa arantagim fama' indi sibeng Anutuganang kagadofi wara'ning kadapmang tinim waraga' adining mini unggo kubaniksa' u kabanimgu'.
Naktangka aming arantagim indi Anutuning yak kareng ning ikem
19 Wara' kami yara'ganang aming ka arantagim nua'ni sidi aming arantagim ka Juda indiganang naro' a miririp ningda'ning nua'bu mo' iking, mokngang, indi dabik Anutuning arantagim sa' ikem. 20 Ka sidi a indi wa Anutuning yak ningda'ning ikem. Yak wara'ning mangkap girii tim iyak kigineng kubaniksa' wa girini' Kasira Aming Jisas a yak u tiptangka wara'ning kuyang girisi fam wa aposel arantagim guk ka profet ka tim tanga ikiaging wara'guk wari iking. A yak u tiptangka ning kuyang kababi' fam ningda'ning wa aming sige ka Kasira Aming Jisas ga' naktangka ting wari iking wang. 21 Girii Kasira Aming Jisas adi yak wara'ning ki sini', ana sa' yak u tiptangkainga beni Anutu adi yak u nua'bu yorafanga anganga tipgiranga ananing yak tangkunang kareng sini' ning ikngam waraga' sura fatara'. 22 Ka aming arantagim nua'ni sidi a naktangka aming fam indi Kasira Aming Jisas ganang ira kabakni' kubaniksa' kufara ikem wa yak wari kareng sini' kadofiinga Anutuning mini unggo wari yak ka wara'ning tuang ning irota'.