3
Pol wari adining kane ka aming arantagim nua'niganang tugu' waraga' togu'
Ka Pol naga iyung bema dasanabinga kalabus kane kagaya i tanga itik ya ki ka na aming ka Juda mo', arantagim nua'ni sidi yotangkasap waraga' sura sidiganang u anga Kasira Aming Jisas ning midi kareng ituasamitik waraga'sa' tanga wa iyung bema dasanapking yang. Ka na iyung kane ganang ingging ko ira Anutu wari sidi yotangkasap waraga' sura ibang fatosamirik. Ka sidindu' kuma'sa' naking Anutu wari nagata' ai'dap tanama sidi yotangkasap waraga' nipmigu' wara' na sidita' midi kareng u ituasaminga nakiting. Abanga tim Anutu wari aming arantagim kuni' kuni' u manggara bak kubaniksa' kukyap waraga' sura kabigu' wara'ning kadapmang wa kapmo' ko fidegu', ka inga' yara'ganang wa Anutu ana kadapmang ka waraga' nangnatama nipmiinga wara'ning kane ubu tanga itik undu' kuma'sa' naking. Ka na umpang yara'ganang wa midi ka tim kuma' urang tonga yaranga waraga' torik. Ka sidi umpang i indangara wa sidi Kasira Aming Jisas ning ki ka tim kapmo' fiderugu' ka inga' naga kuma' naksasu'narik waraga' nakedanting. Aming aming ka timinggi' ira abiging adi Jisas ning ki ka tim ananing sasuk ganangsa' kapmo' fiderugu' ka i kanga nakem i kabi'guk mo' nakedaging, mokngang sini'. Ka inga' yara'ganangsa' wa Anutuning mini unggo wari Anutuning kane aming fam ka aposel a profet arantagim indi ningnataminga indi adining midi ki u nakem. Ka adining midi wara'ning ki wa ning, tim Anutu adi kafakafa wa arantagim ka Juda aming unggungsa' tiamarugu', a kami yara'ganang wa aming arantagim fam ka Juda mo' sidita' undu' Anutu wari adining midi kareng saminga sidi u naknga Juda aming indigok bak dabik kura arantagim kubaniksa' ning ira adining arantagim ka Kasira Aming Jisas ganang ikinga adining napa' karesi ka indita' ninim ga' tim kuma' totangkagu' u ninim wara'ning ubu kuma' ikem.
Ka na Anutu wari adining midi kareng ka u itua wara'ning kane aming nipmigu'. Ning tanga adisa' kane u titi wara'ning tangkunang wa adining ai'dap ganangsa' namgu'. Ka na ning toutik, na kadapmang kadagang ka naga tim tanga yaguk waraga' sukitik wa na aming ka Anutuning arantagim ganang yaging wara'ning wap guk mokngang beng sini' yaguk. Ka Anutu adi naga adining sasuk kareng ga' nafek sini' tanga yaguk u bibiri' napma tangkunang naminga tangkunang ka wara'ganangsa' kane i tanga itik. Ka kane ka i tanga itik ya aming arantagim nua'ni ka Juda mo' sidi Kasira Aming Jisas ning ai'dap kareng ka aming wari midi wara'ning ari'ni u kaga ning guk mokngang waraga' saninga ninak wara'ning tanga itik. Ka Anutu wari aming yotangkayap ning kadapmang kareng ka wa tim ana kama i munumung sini' tugu' ganang wa adi sasuk girii ka wara'guk kuma' yagu'. Ka adi sasuk girii ka wa urap mo' tipsarendagu', kapmo' ningsa' ira ababanga inga'sa' tipkadofigu'. Ning tanga adi sasuk ka u ituanga yara waraga' wa naga nipmiinga tanga itik yang. 10 Tim Anutuning sasuk ka wa kapmo' yagu', ka inga' Juda indigok ka aming arantagim nua'ni sidigok dabik indi Kasira Aming ga' naktangka tinga naktangka aming arantagim kubaniksa' ikem wa kunim aming arantagim a adisining aming girisi wari u kanga ning toing, o napa' girii sini' kayam Anutu adi kadapmang kareng kuni' kuni' wara'ning ki beng sini' wara' adisa' tiaminga arantagim kubaniksa' beng sini' kadofinga iking. Ka Pol na midi ka u sareng tipkadofi waraga'sa' sura fatirik. 11 Ka napa' kareng ka Anutu wari u tinimgu' wa adi timinggi' timinggi' sini' sasuk ka wara'guk kuma'sa' ira abugu'. Ababanga inga' yara'ganangsa' wa girini' Kasira Aming Jisas u anigareinga bneni Anutuning sasuksa' yaranga tinimgu'. 12 Wara' indi Kasira Aming Jisas ga' naktangka tanga adiganang sini' kuma' ikem wa indi Anutu u napa'niga' girisa' anini ning kadapmang guk kuma' ikem. Wara' indi Anutu anonga wa mo' ba naknimota' ning tonga mutu guk mo' tanga anintam, mokngang, indi kabakni' tiptangkanga anini sa' tantam. 13 Ka naga sidi yotangkasap ning kane tinga waraga' tanga iyung bema dasinabinga itik yaraga' nua'bu ning sanotik, sidi naga mamareng bemarik yaraga' sura nagata' kabaksi' mamareng mimeng mo' nakanting, mokngang. Mamareng ka i bemarik ya sidi yotangkasap titining napa' kareng ning kanga mesisiringa sa' tinting.
Pol wari Kasira Aming ning ai'dap kareng waraga' ituagu'
14 Ka na kadapmang kareng ka sibeng Anutu wari arantagim fama' indi bak kubaniksa' kuknip ka waraga' sura Anutu wari sidi yotangkasap ga' ibang tangkunang fatorik. 15 Beng sini' wap ka sibeng u torik wa aming arantagim ka kunimganang ikiting a kamaganang ikitam indigok dabiksa' wa Anutu girii warisa' indifikadofiinga arantagim nua'ni nua'ni ikitam. 16 Ka na ibang ka ning fatugutik, Anutu ka tangkunang girii ning ki sini' adining mini unggo kareng u sidining kabaksi'ganang dasitonasama sifatangka tinga sidi tangkunang guk ikanting. 17 Ning tanga sidi Kasira Aming Jisas ga' nakgangka sini' tanga sidining kabaksi' wa adining yong sini' ning irota'. Ning tanga Anutu wari kadapmang ka sidi aming fam ga' siamo' ninak ning u kamisaminga wara'ning kigineng guk ikanting. 18-19 Abanga sidi a naktangka aming fam ka kama indeng ira yaring wara'guk dabik sidi Kasira Aming Jisas adi kabakni' ka aming fam ga' siamo' ninak wara'ning ki sini' wara' adi indita' siamo' nakita' waraga' sura nakedanting. Beng sini' adining tangkunangni ka indita' siamo' nakita' wa kabasi' mo', girii sini' ka ari'ni guk mokngang wara' aming kamaganangni indi wara'ning kini u nakedasasu'na ning guk mokngang. Ka tangkunang ka wa Anutu ana ganang tona sini' tanga ikita' wara' na Anutu wari tangkunang ka u saminga tona sini' tanga iik waraga' ibang fatorik. 20 Ka Anutuning tangkunang girii ka wari indining kabakni'ganang ira kane siamo' tanga nasi' ka indi Anutu wari tinim ga' sukitam u tarafira napa' girii sini' ka indi wara'guk mo' sukitam udi girisa' tinim ning. 21 Wara' naktangka aming arantagim ka indeng ira yaring dabiksa' indi Kasira Aming Jisas ganang sini' garinga kadapmang didimeng kareng sini' sa' tantam wari Anutuning wap girii u bema aranga ira antam, beng.