5
Pris girii k Jisas warisa' wa yotangkanip beng sini' titining
Ka aming wari pris girii tim iyak tanga iikning kadapmang wa ning, pris girii kane tanga Anutu wari ami taming ning kadagang u ufafeim waraga' anini waraga' wa Anutu wari Juda aming indining arantagim ganang aming kareng ka ni kanga kasiranga kamita'. Kamiinga ira kane ka ami taming arantagim u yotangkayap ning pris girii kane u tanga Anutu wari ami taming ning kadagang waraga' suknakubeiam waraga' Anutuga' ofa kareng kuni' kuni' tangamita'. Ka pris girii ka wa adindu' aming kamaganangnisa' wara' adindu' kadagang guk. Ka aming wari kadagang tanga wa ma Anutuning kadapmang kareng kafakafa guk mo' naknga kagabi u tota' wa adi pris wara'ganang kadofinga yotangkangam titiga' aniinga wa pris adi o adisa' mo', nandu' kadagang guk wara' na adita' bibi' guk mo' nakngamotik ning tonga adi yotangkangam sa' tota'. Abanga adi kane ka Anutu wari amingning kadagang ga' suknakube waraga' sura Anutuga' napa' karesi manggara sauripmam u tota' wa adi aming fam ning kadagang waraga'sa' sura titining mo', mokngang, adi ning surota', nandu' kadagang guk wara' na Anutu wari naganing kadagang u tanga kayonam wara'guk totik ning sura tota'. Abanga kane u tonga wa a na pris girii irotik ning wa anasa' guk mo' tuguting, mokngang. Tim munumung aming wari pris girii kane u tanga iikga' wa Anutu anasa' aming wap Eron u tipkasiregu'. Ka inga'ganang undu' ningsa', aming nua'ni ka pris girii kane u titi wara'ning undu' Anutu anasa' tipkasiregu'.
Ka Kasira aming girii Jisas adindu' adi aming wari adining wap girii bema ara waraga' sura na pris girii irotik ning wa anasa' mo' togu', mokngang, Anutu warisa' kamigu'. Ka Anutu adi mindingni u kamonga wa midi ning togu',
“kami gu naning sabana ning gifikadofinga na guning babangga ning itik, ning togu'.”
Ka waraga' midi nua'ni Anutu wari tuguinga yoking wa ning,
“gu pris fikifiki ningsa' iik ka tim Melkisadek wari tanga yagu' ningsa' itang, ning yoking.”
Ka tim Jisas adi aming sini' ira kamaganang i yagu'ganang wa adi kagaya girii bema kungkumak tonga mamareng naknga beni Anutu adi yotangkangam titining tangkunang guk giri ning kanga beni Anutuga' ibang wa mak guk kara togu'. Wara' Anutu adi mindingni wari nasi' kane adi titiga' amigu' wa adi adining sasukni bema afanga nasi' kane u titisa' tugu' u kanga adining ibang wa nakngam sa' tugu'. Adi Anutuning mindingni wara' adi mamareng girii ka u kadofingamgu' wa girisa' tarakayoning, ka mokngang, adi kagabi sa' tinga mamareng wari adiganang abuinga bimbem sa' tugu' wari adining kaba u tiptangkanga tanga anganga aming beni ning midi ninaking ning kadofigu'. Ka Jisas adi beni Anutuning midi ninaksa' tanga tugu' warisa' tanga tiptangkainga adi ka' iik ning ki sini' ning ikita'. Ning tanga aming ka adining midi ninaksa' titing u yotangkayabinga adi fikifiki ka' ningsa' ikiting. 10 Ka Jisas adi beni ning midi ninaksa' tanga tugu' waraga' tanga Anutu wari ning anigu', na gu pris tim iyak girii ka tim Melkisadek wari tanga yagu' ning iikga' gipmirik, ning anigu'.
11 Ka na pris kane ka Melkisadek gu ka Jisas guk wara'ning midi wa ko sansang ning de ka sidi sasuksi' mamareng ko wara' sidi midi wara'ning ki u nakeda ning guk mokngang, waraga' tanga kabi' ningsa' sanirik. 12 Ka sidi naktangka aming kama paramu'sini' ira abing wa sidi yanggek aming kadofinga naktangka aming inga'ni fam guk yanggekianing wa giri karengsa'. Ka mokngang, sidi naksasu'na sini' guk mo ting sasuksi' mamaresi sini' ko iking, wara' sidi aming fam wari Anutuning kadapmang kareng wara'ning midi bang fam ka siasa' ninak ning unggungsa' ko sanggekning ning iking. Ka sidi kadapmang wara'ganang wa aming sini' kuma' ira nana tangkunang kuma' nanga iikning ningda'ning mo' iking, mokngang, sidi sababi' ka nam sa' urang nanga ikiting ningda'ning ko iking. 13 Aming ka ningwara' wa tangkunang guk mokngang ka naktangka munumungsa' titining ningda'ning ko iking. Ning tanga nasi' kadapmang wa kareng a kadagang ning u sura nakeda ning tangkunang guk mo' iking. 14 A aming ka naktangkasi' tangkunang guk iking adi aming wari aming sini' kuma' ira nana tangkunasi sa' urang nanga ikiting ningda'ning tanga iking. Ning tanga Anutuning midi unggungsa' yaranga ira auinga wari kabaksi' u yanggekinga nasi' kadapmang kareng a kadagang u kigeda wara'ning tang guk ikiting.