6
Indining naktangka tiptangka wara'ning kadapmang kareng
1-2 Ka naktangka aming indi Kasira Aming Jisas ning kadapmang wara'ning midi fam ka siasa' ninak ning ka kuma' fanakem unggungsa' mo' fanakantam, mokngang, indi wara'ning midi a sasuk fam ka Anutuning sasuk ganang mang sini' adeing undu' naksasu'nantam. Tim indi sasuk ka aming wari Anutuning yongganang wa ananing tangkunang ganangsa' tanga kagadofi wara'ning wa didimeng mo' ningwaraga' wa kuma' sanggum. Abanga indi midi ka fuksi' tipgidaba waraga' ama iyi ning kadapmang kuni' kuni', a aming ka kane girii nua'ni ganang kamonga ki suronga ibang toim wara'ning undu' kuma' sana yaregum. Abanga midi ka aming kamaganangni dabik wa kungkumak titi ninaksa' kumakinga Anutu wari manggara fonga adining midiganang kukyapma iik kadagang ganang mugoning kong a iik kareng ganang iikning kong ning tonga tarayap wara'ning undu' kuma'sa' sana yaregum. Ka midi ka wa mang sini' mo' wara' indi midi ka wa mimeng sini' mo' sana fantam. Wara' indi midi ka wa kagabi da' tanga midi wara'ning girisi fam ka mang sini' adeing ubu undu' sangtam. Ka wa Anutu wari kadapmang tanimota' wa giri sangsasu'na sini' tantam.
Ka beng sini' aming fam ka tim Anutuning midi kuma' naknga yaging ka inga' wa manda ukngama kagabi ubu tiging, ka indi indining tanga yotangkayabinga sasuk bema kabaksi' faranga kadagang kabanting, mokngang. Tim Anutu wari kadapmang karesi kabi'mo' ka ning kuma' tiamgu', Anutu wari adining midi u yangtintingneinga adi Anutuning midi ning sangang ganang kuma' yaging. Abanga Anutu wari kunimganangni napa' girii kareng sini' kaminimgu' wara'ning iik kareng sini' u kuma' kanga ning tanga Anutuning mini unggo wari adisining bining ganang kuma' ikinga kaging. Abanga adi Anutuning midi ning tangkunang wa kuma' kanga kareng ning kuma' toging. Ning tanga Anutuning tangkunang ka inga' sareng sini' kadofasirendainga aming aming dabiksa' kasasu'na wara'ning dibing undu' kaging. Adi Anutuning napa' tangkunasi u kuma' yapma o beng guk ningsa' kuma' toging, ka inga' adi Anutuga' manda ukngamting wa adi Anutuning mindingni u firi ganang nua'bu ningda'ning bema ugaritangkanting. Ning tinga aming fam ka Anutuga' naktangka guk mo' ting adindu' u kanga a Jisas wa beng guk mokngang ning tutugu ga' da'ning tinting. Adi kadapmang ka u tinting wari sasuksi' u isefaiminga aming wari kabaksi' ifafareinga adisining kadagang u kagabi ning guk mokngang sini'.
Ka na aming indining kabakni' waraga' bumara' kabi' ning toutik, aming wari feng tanga irobota' ka gimak wari afanga kama u tipipekareinga kama kareng wa napa' wari karesisa' kadofinga beng beng girisi tinga aming iirop tota' wari karengsa' nakota'. Ka nua'bu irobota' ganang undu' ningsa', Anutu wari kama i tipkarendangaminga adi napa' karesi ningwara' u nua'bu yaptuauta'. A kama kadagang wa iirop udi giri tota', ka munggwak kadagasi wari kadofinga tipkadagainga wadigi' kabota'. Kama ka wa gigimeng sini' marang guk mokngang wara' Anutu wari kudip ning bingisa' tanga kabiinga kudip ganangsa' dasasu'na wara'ning. Ka aming indining kabakni' undu' ningsa', fam ka maranga guk karesi a fam ka gigimeng ka napa' kareng ni tipkadofi ning guk mokngang ning ikitam.
Ka kuyane sidi kama kadagang ka u toyam ningwara' mo', mokngang. Indi sidi Anutuga' naktangka tanga kadapmang kareng ting u kanga ning nakedem, o adi aming fam ka naktangka kabinga kudip kadagang mugoting ningwara' mo', mokngang, adi Anutu wari kuma' yotangkayabinga kareng gi' giri ningsa' ira ani'ga'. 10 Anutu adi aming ga' kadapmang didimengsa' tiam wara'ning tuang beng sini', wara' sidi adita' sura kuyase fam ka Anutuga' naktangka titing u yotangkayapma ira abuting, ababanga kami yara'ganang undu' ningsa' ting. Wara' Anutu adi aming ka sidi ningwara' wari kadapmang kareng tinga yotangkasap waraga' nakube guk mo' tita', mokngang, adi kuma'sa' yotangkasamo'ga'. 11 Ka sidi sasuk ka Anutu wari napa' kareng sini' inga' tinim wara'guk suktangkanga ira Anutuning kadapmang kareng waraga' kabaksi' kubaniksa' kufara kadapmang karengsa' kuma' ting u sapma ning toyam, kadapmang kareng ka wa mo' sini' kabanting, mokngang, aming kubanik kubanik dabiksa' sidi tangkunang ningsa' suronga tanga ira anting. Ning tinga inga' napa' kareng ka u kadofisam ga' suking wari bengsa' kadofisamo' nakem. 12 Ka indi sidi kadapmang wara'ning bining ganang ira baragana tanga baratarak ninak waraga' bibi' nakem. Indi sidi kadapmang ka aming wari sasuk kubanik ka napa' kareng ka Anutu wari inga' iyang ga' togu' waraga'sa' suktangkanga kama paramu' kabaksi' kugurang guk ira anganga urang bemiting ningsa' yaranga titiga' nakem.
Indi Anutu wari yotangkanip titiga' totangkagu' waraga'sa' suktangkanga ikantam
13 Ka tim Anutu wari Ebraham ga' napa' inga' tangam waraga' midi totangka tonga wa adi Ebraham wari adining midi u beng guksa' ning sura ninak waraga' midi u tiptangka waraga' wa aming girii nua'ni guk mokngang adining wap u yora tugu ga' wa. Mokngang, wara' Anutu adi ananing wap girii unggung yora beng guk sini' torik ning tonga ning togu', 14 na gu ganang midi totangka tangkunang sini' ka ning tirik, na guta' kafakafa sini' tagaminga guning papage arantagim wari kabi'mo' kadofinga ikni', ning anigu'. 15 Ka Ebraham adi Anutuning midi totangka u naknga napa' adiganang kadofingam ga' anigu' wari urap mo' kadofingaminga wa adi waraga' suknakube guk mo' tanga kaba kugurang guk ningsa' ko kapmera ira agu'. Wara' Anutu wari adining naktangka u kanga inga' midi totangka wara'ning beng undu' kuma'sa' amiinga bemnagu'. 16 Ka aming indi ning titam, midi beng guk nua'ni tontam ka aming fam wari beng guk mo' unda' tora' ning tonga sasuk waraga' midi u tiptangka wara'ning wa beng guk sini' aming girii ka wara'ning wap ganang torik, ning tugutam. Ning tinga naknga o beng guk ning wa wara'ganang tuguting. 17 Ka Anutu adi Ebraham guk midi totangka ka Ebraham ga' napa' inga' tangam waraga' u tanga wa Ebraham wari o Anutu adi sasuk ka u kabinga sasuk nua'ni ubu titining guk mokngang ning u suktangkanga iik waraga' wa Anutu wari beng guk sini' ganirik ning wa ananing wap ganang yora togu' wang. 18 Ka Anutu wari midi totangka tangkunang sini' tanga ananing wap guk yora togu' wa mandaga' mo', adi midi beng guk sini' sa' togu', wara' aming ka Kasira Aming Jisas ga' naktangka tinga Anutu wari manggara adining arantagim ganang kuknibinga kafakafa ningsa' ira auning indi Anutu wari napa' kiginesi fama' ka midi totangka guk ka Anutu ananing wap tapni guk togu' u kanga o beng guk sini' Anutu adi sasukni nua'bu bema afanga kadapmang nua'ni nua'bu titining guk mokngang ning tonga bengsa' ning tontam. 19 Ning tonga naktangka tantam wa napa' tangkunang ka indining sasuk u indifitangkainga indi sasuk guk ira napa' sansaramik mo' tiangak wara'ning tang guk ikantam. Ka tangkunang ka wa Jisas ganang ita'. Ka tim pris girii wari kwi' girii ka iyung bane tapni wara'ning bagi tabiaging u taananga amanga Anutu wari aming yotangkayap ga' midi urang adenga toyaging ning wa 20 indining pris girii Kasira Aming wari u kuma' tita'. Adi adining naktangka aming indita' sura tim anga beni Anutu guk do fikifiki ningsa' ka pris kane ka aming girii Melkisadek wari tanga yagu' ningsa' tanga ikita'. Ka indi Anutuning midi u naknga naktangka tanga sasukni' kubaniksa' ka waraga'sa' kufakngantam wa Jisas wari tanga tim anga beni Anutu guk ikayamu' ning undu' indi mandang tanga anga adigok iknam. Ka indi waraga' sukitam wari kabakni' indifitangkainga ikem.