21
Jisas wari tatafak taming nua'ni wari Anutuga' uningkim kabi'sini' kamigu' u kanga ofa kangkami ning ki waraga' togu'
Mak 12:41-44
Ka Jisas wari siring yak girii tempel ganang u amanga mera yapku' ka aming kangasi fam wari Anutuga' uningkim ofa u fakamiging. Ka tamkasa' nua'ni ka tatafak sini' itarugu' adindu' uningkim mambong kababi' sini' fama' ka 2 toea ningsa' kamigu'. Ka Jisas wari aming ka mambong fakamiging u fonga yapma tamkasa' u kanga ananing arantagimni u ning yanggu', beng sini' sanirik sidi tamkasa' do kani'. Adi uningkim girii mo' kamira' de ka adi aming ka uningkim mambong girii kaming u irafita'. Wa ning, aming ka uningkim mambongsi' guk adi dibing kunik wa unggung udanga kabinanga Anutuga' dibingsa' tabanga kaming. A tamkasa' adi ning mo' tara'. Mokngang adi Anutuning kane u yotangka waraga' kaba guk sini' kufara adining uningkim kabi'sini' wa adi ananing fugu yotangka ga' guk mo' sura wadigi'sa' kuma' bema tabanga kamira' wara' adi aming kangasi u irafita' ning yanggu'.
Jisas wari inga' siring yak tempel wari kadaga waraga' yanggu'
Mat 24:1-2; Mak 13:1-2
Ka inga' aming fam wari siring yak girii tempel u daranga kanga ning toging, ai yak girii ya uningkim tangkunasi a uningkim diding guk karesi sini' ka aming wari Anutuga' sura fabanga fugukiting wari' wadigi' sini' tiging wara' karengsa' kayam ning toging. Ka Jisas wari ning yanggu', sidi yak girii ya uningkim karesi warisa' tiging u kanga napa' kigineng sini' ning udi giri kanga toing. Ka beng sini' ning sanotik, inga' mamareng nua'ni wari kadofiinga aming fam wari yak girii ning uningkim a napa' karesi u yapma toing udi wadigi' kuma' tipkadanga itataranga ipmasasu'neinga kamaganangsa' mangfani'ga'. Ning tinga uningkim kareng ka ni ka gipmamni ganang ning guk mo' garinga adewa', mokngang sini' ning yanggu'.
Jisas wari inga' aming wari arantagimni wara'siga' mamareng kuni' kuni' iyam waraga' yangnatamgu'
Mat 24:3-14; Mak 13:3-13
Ka aming adi Jisas ning midi u naknga base tanga sasuk mimeng tanga Jisas u ning anigaging, ka tisa mamareng ka u torang wa kama wa nasi' ganang sini' kadofo'ga'. Abanga indi kanga o kama ka urang udi kuma' kadofonga tara' ibanda' ning nakedanga tutugu waraga' wa tim wa nasi' kudi wari kadofanimo'ga' ning aniging. Ka Jisas wari ning yanggu', beng sini' sidi midi ka i torik yaraga' sura aming ka mandaga' tuang wara'siga' kafakafa suktangkanga ikanting. Inga' aming kabi'mo' ka ningwara' wari abanga mandaga' siramikonga ning sangni'. Kasira Aming wa nagasa' kuma' abarik yang. A kama ka tim urang toguk wa kami kuma' kadofonga tara' yang ning sangni'. Ka sidi adisining midi u naknga ai, Kasira Aming urang udi kuma' abara' ibanda' ning tonga mo' marara iwakni', mokngang. Abanga kama ka wara'ganang wa sidi aming kama yong fam wari ami' girii tanga yarani' wara'ning midi ne undu' nakni'. Ka sidi u naknga o kama ari' urang udi kuma' kadofonga tara' ibanda' ning tonga mutu mo' tini'. Mokngang napa' mamareng udi giri tim kadofo' a kama ka kama yari ari' bibi'ning wa urapmo' inga'sini' kadofo'ga' ning yanggu'. 10 Ning tanga Jisas wari nua'bu ning yanggu', beng sini' urang sanirik kama ka wara'ganang wa sidi kudi nua'ni ka ning kadofo' kani'. Kama yara'ning kama dibing fam dabiksa' wara'ning aming arantagim girii nua'ni wari aming arantagim girii nua'ni guk ami' ning tanga yarani'. 11 Abanga kining girii a kama tugumung girii iik a bagana kadagang kuni' kuni' ning wari kama dibing fam ganang u kadofinga yaro'. Ning tanga kunim ganang kutandu' napa' girisi girisi a kudi kuni' kuni' ka aming sidi kanga mutu titining wari undu' kadofiinga kani'ga'.
12 Ka napa' napa' u tonga yararik wari ko mo' kadofo' ganang wa tim ka aming wari naganing arantagim sidi nagata' naktangka tini' u sapma sidita' bibi' naknga naganing wap u tipkadaga ga' sura manggaksap tanga kadagang saramira sidifi tini'ga'. Ning tanga sinagira fonga siring yak iyung ganang kuksabinga midi fatoni'ga'. Abanga adi fiking ni ka sidita' kabaksi' kadagang naksama sinagira fonga aming girisi king a gavman ning girisi fam wara'sining dimisi' ganang sifikadofini'ga'. 13 Ka sidi nasi' midi tontam ning tonga sasuk mimeng mo' tini'. Mokngang sidi kama ka wara'ganang wa aming girisi ga' Anutuning midi kareng ituaim ning kadapmang guk ning kanga tangkunangsa' adenga ituaim sa' tini'. 14 Ka kama ka aming wari midiganang u kuksapni' ganang wa sidi nasi' midi ka sidi tutugu ning waraga' sasuk mimeng mo' tini'. Mokngang 15 wa nagasa' midi kadapmang didimeng u sidining sasuksi' ganang kamisama sifadidimainga sidi midi wa didimengsa' kuma' toni'ga'. Ning tinga aming ka sidita' digirap tonga midiganang fonga kuksapni' adi sidining midi kadapmang didimeng u naknga karangkayosam guk mo' tini'. Mokngang adi mera naksamsa' tini'ga'. 16 Ka aming ka sidita' digirap ira midiganang kuksap ga' sifikadofi wa aming fam warisa' mo' tini'. Mokngang wa arantagim ka sidaning tuang sini' ka mamangse babangse a kuyase amaa dabik a amise yong dabik ana undu' sifikadofani'ga'. Ning tinga digirapsi' adibu manggaksapma kadapmang kadagang siramira fam ka sidifikumak sini' tini'ga'. 17 Beng sini' sidi nagata' naktangka tanga wap ka naganing arantagim ning guk ikni' u sapma kabaksi' kadagang naknga sidita' bibi' sini' naknga kadagang kuni' kuni' kabi'mo' ning saramikni' de. 18 Ka adi urisi' guk mo' sifikadani'. Mokngang urasi' wa kareng ningsa' ko iro'. 19 Ka sidi napa' mamareng girii ka u tonga yararik wari kadofo' wara'ning bining ganang ira kabaksi' u tiptangkanga tangkunang ko ningsa' ira ani' wa sidining ka' iiksi' wa bibi' guk mo' to'. Mokngang sidi ka' ningsa' ko ira ani' ning yanggu' Jisas wari.
Jisas wari inga' Jerusalem yong girii wari kadaga waraga' yanggu'
Mat 24:15-21; Mak 13:14-19
20 Ka Jisas wari inga' Jerusalem yong girii wari wadigi' kadaga waraga' aming u ning yanggu', ka sidi inga' yong nua'ni ning ami'ning aming soldia arantagim girii wari kadofinga abanga Jerusalem yong girii i karamaknga du'sa' adeni' u kanga nakeda tanga ning toni', o yong i tipkadaga wara'ning kama urang udi kuma' kadofira' iba. 21 Ka sidi u kigedanga aming ka kama tubo Judia tara' u ikni' sidi marara bima tanga kama karang base do marani'. A aming ka yong girii ganang ingging marakni' sidindu' base ga' urapsa' bimanga mani'. A aming ka yong girii gaga base indeng ikni' sidi napa' u kanga marara yong bane ganangga' tubobu mo' abani'. Sidi base ga'sa' bimanga mani'. 22 Kama ka wara'ganang wa Anutu wari aming wari kadagang tanga ikiting waraga' mamareng kura'bu kamiamo'ga'. Ning tinga Anutuning midi ka napa' u kadofo' waraga' ka umpang ganang timinggi' kuma' yoking fideta' wari kama ka wara'ganang wa beng guk ning kadofo'. 23 Beng sini' kama ka wara'ganang wa Anutu wari Juda aming ka kami yara'ganang iking yara'sining kadagang waraga' kaba kagaya nakita' u kura' tubobu tiaminga ami taming adi mamareng girii bemni'ga'. Ka mamareng wari kadofo' ganang wa taming ka kabaksi' guk a saba ginggiming inga' ibenga deiakni' waraga' wa ning torik, bibiri' sini' adi mamareng girii sini' bimbem ning. 24 Ka wara'ganang wa kama dibing fam ning aming arantagim ka Anutuga' kabi'guk mo' nakedanga ikiting wari abanga Juda aming i dipmisasu'nanga ning tanga fam ka manggakyap tanga inagira fonga anasining kama indeng indeng wara'ganang kukyapma yaptatorani'ga'. Ning tanga adisining yong girii kareng Jerusalem ya adisining digirapsi' ka aming arantagim nua'ni wari sansaramik sa' ubu tanga ira tipminga yangakni'. Kama paramu' sini' ningsa' tanga ira anganga inga' Anutu ana tubobu udayabinga ganangsa' kabinga mani'ga'.
Jisas wari inga' Amingning Tim Iyak ana tubobu abonga tinga napa' fam kagadofi waraga' togu'
Mat 24:29-31; Mak 13:24-27
25 Ka inga' kama ka Amingning Tim Iyak naga tubobu afonga tok wara'ganang wa Anutu wari mayam mayap a bam u ififareinga kuni' sini' ubu dainga yapni'ga'. Abanga gwang undu' tipmarakinga sasabara girii wari marara gigii sa' aratowa'. Ning tinga aming kabi'mo' adi napa' u kanga a gwang sasabara girii wara'ning gigii u naknga mutu tanga kabaksi' mamareng girii naknga paparap senga yarani'ga'. 26 Ning tanga adi bam a napa' napa' ka kunimganang kuta ikiting wari tuntumurum tanga kadapmangsi' ganang didimeng mo' yaranga sansaramik sa' yangakni' u faranga yapma mutu sini' tanga kabaksi' mamareng girii naknga mamareng a mutu wari ifikadaga sini' tinga adi kadaga sini' tini'ga'. 27 Ka napa' mamareng ka u torik wari kadofiinga napni' wa Amingning Tim Iyak naga mungkong ganang tangkunang girii a diok kigineng guk arafok ga'. 28 Ka napa' u tonga yararik wari munumung ko arakadofiinga aming fam kabi'mo' wari u kanga mutu tini' wa aming ka nagata' naktangka ting sidi mutu mo' tini'. Mokngang sidi u kanga nakeda tanga kabaksi' tiptangkanga dasi' kunimganang kuta taranga degaranga adenga o indi kugurang gi' marek wara'ning kama urang udi kuma' kadofanimara' yang ning tonga ade sa' tini' ning yanggu'.
Anutuning bining wari kagadofi ning kama wa aming wari firi fam ning sasa' yapkedating ningda'ning titi wara'ning
Mat 24:32-35; Mak 13:28-31
29 Ning tanga Jisas wari kama ka ana tubobu abubu ning wari kadofonga tinga napa' fam kadofo' u kanga nakeda waraga' aming u ning yanggu', ka sidi kadapmang ka firi wap fik a firi fam wari tinga yabiting waraga' sukanting. 30 Wa ning, sidi firi wari sasa' timini afasasu'nanga inga'ni kadofonga titing u yapma wa sidi o mayam ning kama ba kadofira' ning nakedanga tuguting. 31 Ka sidi kadapmang ka firi u yapkedanga tuguting ningsa' ka napa' napa' ka naga u tonga yararik wari kadofinga yaro' u kanga nakeda sa' tanga ning toni', o kama ka Anutu wari aming dabik adining bining ganang manggara kuknipma niptatoreinga iik wara'ning urang udi kuma' kadofasirendonga tara' yang ning toni'. 32 Beng sini' urang sanirik, kama ka u torik wa aming ka kami yara'ganang iking wa fam ka ko mo' kumakni' ganang kadofo'ga'. 33 Ka kama a kunim a napa' napa' tangkunasi fam u defata' wa tubobu wadigi' kuma'sa' bisasu'no'. A napa' kigineng ka naganing midi kareng a nasi' kadapmang didimeng ka naga kamitik wa kadaga a bibi' kabi'guk mo' to', mokngang sini' wa kareng a tangkunang ko ningsa' ira awa'ga' ning yanggu'.
Jisas wari arantagimni wari iiksi' kafakafa katatoranga kapmera iik waraga' yanggu'
34 Ka Jisas wari midi u tonga ning tanga ananing arantagimni ubu yanggu', ka naganing arantagim sidi kama ari' ka wari kagadofi waraga' sura kafakafa suktangkanga ikanting. Sidi kamaganang ning napa' tangkunasi ka fuksi' yotangka ning nana kareng nibek a ama kagaya siamo' topna ning waraga'sa' ma sura ikni'. Sidi napa' ka ningwaraga'sa' sura ikanting wa kama ka Anutu wari manggaksap titining wari kaga' urapsa' kadofo' wa sidi tugunung titiga' nafek tanga sige marek sa' ma tini' wara' sidi kafakafa suktangkanga tanga ikanting. 35 Ka kama ka wa kamaganang yara'ning kama dibing fam dabiksa' ka indeng ira yareting wara'guk dabiksa' kaga' urapsa' kadofinga yaro'ga'. 36 Ka sidi waraga' sura fikifiki Anutuga' ibang tangkunang tonga ira anting. Ning tinga Anutu wari yotangkasap tinga sidi tangkunang guk giri ikanting wara' napa' mamareng ka u torik wari mo' sifikadauta'. Ning tanga inga' sidi Amingning Tim Iyak naganing dimina ganang ararangeng karengsa' naknga sasoeng sa' adeni' sabok ning yanggu'.
37 Ning tanga fikifiki Jisas adi siring yak girii tempel wara'ganang amanga ami taming u Anutuning midi kareng fianggetarugu'. Yanggera anganga kama garonga tinga wa adi Jerusalem yong girii u kabinga ning tanga kama bubo wapni Oliv u deronga famarugu'. 38 Ka ami taming kabi'mo' adi Jisas ning midi u karengsa' naknga kabaksi' marara fikifiki siring yak girii ga' kamindap gaa' sini' timsa' marara fabiaging.