22
Judas wari Jisas u uuk titiga' tipsirendaim waraga' Juda aming girisi anga yanggu'
Mat 26:1-4,14-16; Mak 14:1-2,10-11; Jon 11:45-53
Ka Juda aming wari tim Anutu wari yotangkayap tugu' waraga' sura baret yis guk mo' sanga niaging wara'ning sande girii wapni Pasova wari kagadofi ga' dudure kuma' tugu'. Ka pris girisi a sasuk aming wari Jisas ga' bibi' naknga bak kura Jisas u ugumak waraga' midi tonga naking. Ka adi Jisas u ami taming ning dasi'ganang sarengsa' uuk wa aming wari adisita' bibi' nakyam waraga' sura kapmo'sa' ura tafafera da'ning titi wara'ning kadapmang u katua waraga' tonga naking.
Judas wari Jisas tipkadofi ga' midi totangka tugu'
Mat 26:14-16; Mak 14:10-11
Ka aming kadagang Setan wari Jisas ning arantagim 12 wara'ning nua'ni ka wapni Judas Iskariot wara'ganang ira sasuk kadagang ka Jisas u tipkadofaim wara'ning u kuma' amigu'. Ning tinga Judas adi kadapmang ka Jisas u tipkadofaiminga bimbem wara'ning u sura kataunga ning tanga marara sasuk aming a aming arantagim ka siring yak girii tempel u katatoranga som tanga ikiaging wara'sining girisi u yabonga agu'. Anga aming girisi wara'ganang kadofinga kama ka Jisas wari fagu' u yangdidimanga yaregu'. Ning tinga aming girisi adi Judas ning midi u naknga kabaksi' karengsa' naknga Judas u to tanga uningkim mambong amimi waraga' totangkaging. Ka Judas adi aming girisi wari uningkim amimi ga' toging u naknga waraga' aiga sa' tugu'. Ning tanga adi kama ka Jisas wari aming fam guk mo' anapmo' kubaniksa' adeinga kanga anga ininga abanga bimbem waraga' sura Jisas u kafatatora tangkunang tugu'.
Jisas ning arantagim fama' wari tangsana Pasova u nana waraga' tugunung tugumu'
Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30
Ning tanga iya' sande girii Pasova ka Juda aming wari Anutuga' sura baret yis guk mo' sanga nana a sipsip uyamang dipminga sana ning tiaging wara'ning kama didimeng udi kuma' kadofigu'. Ka Jisas wari nana Pasova u sangana waraga' sura ananing arantagimni fama' ka Pita guk ka Jon guk u ning yanggu', sidi yongganang do tim anga yak nua'ni ganang amanga indi mera nantam waraga' nana Pasova tugunung tantamu' ning ina yangkaregu'. Ka adibu ning anigumu', ka girii, yak wa indeng wara'ganang tantamuk ga'. 10 Ka Jisas wari ning yanggu', sidi anga yong girii do kadofinga kantamu' ka aming nua'ni ama kandang gira barungnanga abota' u kanga aming ka u yaranga anga yak ka adi anga amota' wara'ganang adigok dabik amanga 11 yak tuang u ning anintamu', ai, girii udi arantagimni guk nana merana wara'ning iyung ka ni kabingam ga' tora'. 12 Ning aniinga adi yak wara'ning basing nua'ni ka using kuta adera' u sinagira aranga iyung bane girii nua'ni u sangtintingnota'. Ning tinga sidi nana tugunung wa iyung bane ka wara'ganang tantamu' ning yanggu'. 13 Jisas wari ning ina yangkareinga anga nasi' ka adi kuma' yanggu' wara'ganang didimengsa' kadofaiminga tanga yaranga anga yak wara'ganang amanga tangsana Pasova u tugunungnegumu'.
Jisas wari arantagimni guk nana nanga ama gom ning ki munumung sini' tanga yamgu'
Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Kor 11:23-25
14 Ka Jisas adi arantagimni fam guk inga' anga kadofinga yak iyung u amanga nana Pasova u naunga kura mareiaging. 15 Ka Jisas wari adining aposel arantagim 12 u ning yanggu', na kagaya bimbem ning. Wara' na tim ka sidigok dabik mera nana Pasova i nana waraga' siamo' nakarik. Ning tanga kagaya wa inga' kuma' bemotik. 16 Ka beng sini' urang sanirik, na kamaganang i ira sidigok nana kubap nanga ira abutam wara'ning nana ari' wa kami mera nantam yang. Sidi nagok nana kubap nua'bu guk mo' nanga ira anganga inga' indi dabik ngingeng beng guk kareng ka Anutuning bining ganang u kura mera nanam waraga' sa' ira anting ning yanggu'. 17 Ning tanga Jisas wari wain ama u bema kap ganang tagara beni Anutuga' ibang asekna ning tonga arantagimni u ning yanggu', sidi dabiksa' ama i bema topnanga yarani'. 18 Beng sini' torik wain mindip ama ka ningyara' wa na sidigok kamaganang i nua' mo' topnok. Mokngang na inga' Anutuning bining wari sareng kadofo' ganang fabanga kuksapma mera topnanam waraga'sa' irotik. 19 Ning ina ning tanga gom imonga nana kafo baret bema Anutuga' ibang asekna ning aninga ning tanga arantagimni wara'siga' upma ima yaranga ning yanggu', nana ka i samarik ya naganing fukna gom ka naga sidi yotangkasap ga' sura naganing fukna ingging kabiaminga nukanting wara'ning kamaga tanga samarik. Sidi i bema nanga nagata' tubobu suknatam tinga wari sidining iiksi' u sifitangkauta' ning ininga naging. 20 Adi u nanga marekinga ama ubu imonga undu' ningsa' tugu' adi ama u tagara kaminga ning tanga ning yanggu', sidi ama i bema topnani'. Ama ka i samarik ya naga sidi yotangkasap ga' sura naganing fukna amaa kwasinotik wara'ning kamaga tanga samarik. Amaa ka yarisa' wa kami Anutu wari sidi yotangkasabinga kareng gi' giri iik wara'ning midi totangka inga'ni tanga iptara'.
21 Ka aming nua'ni ka naga mamareng waraga' nifikadofi ning wa aming ka indigok ingging kubap kuma' marekem wari'sa' tota'. 22 Beng sini' Amingning Tim Iyak naga inga' mamareng u bimbem waraga' wa kadapmang ka na sibeng Anutu ana timinggi' kuma' kanga tanga kabigu' wara'ganangsa' yaranga totik de. Ka aming ka naganing digirapna ganang nifikadofota' waraga' wa ning torik, bibiri' sini' adi ana kadaga wara'ning kadapmang tota' ning togu'. 23 Ka arantagimni adi Jisas wari midi mamareng ka anasining bining ganang unggung yora togu' u naknga kabaksi' mamareng naknga base tanga anasa' kura' anigang tanga ning toging, ai kadapmang kadagang ka ning wa nisi' wari tota' waraga' tora' ning tonga yareging.
Jisas ning arantagim wari adisining nua'ni wari tim iyak ning ira yaptatora waraga' anasa' arok tiging
24 Ning tanga kama ka wara'ganangsa' arantagimni wari aming ka ni adisining bining ganang wari fam u irafira tim iyak aming ning ira yaptatora waraga' arok tiging. 25 Ka Jisas wari arantagimni wari wap girii bimbem ga' arok tiging u yapma ning yanggu', ka sidi aming girisi iikga' toing wa ning sanotik, aming girisi king kamaganangni adi tangkunang guk ikiting wara' adi girii wa anasining tang ganangsa' ira yaptatoreinga aming wari girii kareng ning yapma adisining wap bema areting. 26 Ka naganing arantagim sidi tim iyak aming wa ma aming wap guk ning ironga wa kadapmang ka adi u titing ning mo' tinting. Mokngang aming ka tim iyak aming ironga wa adi fugu a kabani u bema afanga aming sige wap guk mokngang ning ira amine fam yotangkayap wara'ning kaba guk ira adisining kane aming sige slev ning ira tota' wa giri. 27 Ka sidi kamaganang yara'ning kadapmang wa kuma'sa' naking. Wa ning, nana tugunung wa aming girisi wari guk mo' titing, mokngang. Adi marek sa' tinga nana tugunung kane wa kanesi' aming warisa' tiamiting. A naganing kadapmang ka aming wari girii iikning wa nua'ni ka ning, tim ka aming wari kane aming sige ning ira tota'. Wara' na kadapmang ka u yaranga tanga nasi' kane ga' wa na aming girii ningda'ning mera sidisa' mo' saninga tanamiting. Mokngang na naganing kabakna a wap girii u bema afanga sidining kane aming ningsa' ira yotangkasabitik.
28 Ka sidindu' nasi' mamareng wari kadofinamita' wa sidi mo' nibiting. Mokngang sidi nagok ira kuma'sa' yotangkanabiting. 29 Ka sidi nagok ira kadapmang kareng ka ning u kuma' tanga iking wara' na sibeng Anutu wari aming yaptatora ning girii nipmigu' ning wa nagabu sidindu' sipmotik. 30 Ning tinga inga' kama ka naga aming dabik mera yaptatorok ganang wa sidindu' nagok dabik mera nana kubap nanga ning tanga Isrel ning papase timini ka 12 wara'sining arantagim dabik u yaptatoranam ning yanggu'.
Jisas wari Pita wari adining wap isisebe waraga' sareng totuagu'
Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38
31 Ning tanga Jisas wari inga' mamareng wari kadofingaminga arantagimni wari bima titi waraga' Pita u ning anigu', i nake' Saimon, Setan wari sidi siramira kadapmang ka aming wari wit beng tagagarenga urang titing ningda'ning tasabinga sidining naktangka wari sareng kadofiinga sapkeda waraga' Anutu adindu' aiga kuma' tara' karik. 32 Ka na waraga' sura Anutu wari Saimon gu gifitangkainga mangfu guk mo' titi waraga' wa na ibang undu' kuma' togamarik. Ka inga' gu kabaka faranga nagata' tubobu sura naktangka tanga kuyage fam yara'sining yotangkayap aming ning ire'ga'. 33 Ka Pita wari ning anigu', a girii na idi mangfu titi guk mokngang gam. Na tangkunang guk wara' gu iyung kane kalabus ganang gipminting wa ma nasi' mamareng ni bemotang udi mo' gibotik, nagok kubapsa' tantamuk. Abanga kungkumak totang undu' na guta' tanga gugok dabik kumakantamuk ning togu'. 34 Ka Jisas wari ning anigu', o Pita beng guk sini' urang ganarik kami tiim yara'ganangsa' anganga kama faunga kagare' wari ku munumung ko mo' katota' ganang wa aming wari naganing arantagim ning u kuma' gapkedanga ganinga gu naganing wap waraga' isasura tangkunang famineng ning sini' totang ga' ning anigu'.
Jisas wari kama ka mamareng wari kagadofi waraga' arantagimni u ifitangkagu'
35 Ning tanga Jisas wari arantagimni dabik ubu yanggu', ka sidi tim naga Anutuning midi itua kane ga' sangkareguk u tanga wa fuksi' yotangka ning napa' mambong ka ari' a uningkim mambong a kasi' giknim su a kwi' ning wara'guk mo' manggara sigesa' aging udi anga inga' napa' nafek guk tiging wa. Ka adibu ning toging, mokngang indi midi ituagum wa ami taming wari karengsa' naknga yotangkaniminga mambong a nana ni ga' nafek guk mo' tanga karengsa' giri tanga yangagum. 36 Ka Jisas wari ning yanggu', beng sini' kami ya kama ka tim u sangkareguk kama kareng ningwara' mo' kadofota'. Wara' sidi nakeda tanga ari' a nasi' mambongsi' fam wara'guk kubap manggakanting. A aming ka bainat guk mokngang adi ananing saket kareng wa ma mambong tangkunang ni u bema tonga aming fam ga' ima kura'bu wa bainat u amiinga bemnota'. 37 Ka kama mamareng u kadofota' waraga' wa adi midi nua'ni ka tim Anutuning midi umpang ganang ning kuma' yoking, adi aming wari aming kadagang ka kubu a aming dipming sep titiing wara'guk dabiksa' kaing. Ka beng sini' midi ka u yoking a midi fam dabiksa' ka nagata' sura yoking wa kami yara'ganang wari nagaganang beng guk kadofota'. 38 Ka arantagimni adi Jisas ning midi u naknga bainat beng ga' ba sura tora' ning tonga ning aniging, girii, bainat fama' wa giri yang. Ka Jisas adi yangtua guk mo' tanga giri ningsa' yanggu'.
Jisas wari kama bubo kabasi' Oliv ganang aranga ibang fatogu'
Mat 26:36-46; Mak 14:32-42
39 Ka Jisas wari midi u ina ina ning tanga marara yak u kabinga fugang kadofinga afanga kadapmang ka ana fikifiki fatarugu' ning u nua'bu tonga arantagimni u inagiknanga kama bubo Oliv ga' mugogu'. 40 Ning tanga anga kadofinga Jisas wari arantagimni u ning yanggu', napa' sansaramik titining wari kadofinga siramikinga kadaga ma tini' wara' sidi dabiksa' ibang tangkunang toni'. 41 Ning ina ning tanga arantagimni u ibinga anapmo'sa' kabi'ning anga kaba mamareng sini' naknga mangmungkupnanga mera Anutuga' ibang ning togu', 42 o sibeng kagaya i kadofinamonga tara' ya gu tubobu udi girisa' usefinamotang. Ning tinga mo' kadofinamota'. Ka wa naganing sasuk mo' ganing sasuksa' wara' gu nasi' tonga wa girisa' totang ning togu'. 43 (Ning tinga Anutuning kunim aming nua'ni wari urapsa' afanga yotangkangam tugu'. 44 Ning tanga Jisas adi kaba a fugu mamareng girii sini' naknga ibang tangkunang sini' tonga agu'. Ning tinga fugu mandagam wari aming wari fuksi' gufiinga amaa urang kadofiting ningda'ning kabi'mo' kadofiging.)
45 Ibang u tonga biinga ning tanga marara arantagimni yabonga tubobu abugu'. Abanga kadofinga yapku' ka arantagimni udi kabaksi' mamareng girii naknga fengaging wara'ning ka adi fuksi' baraganeng naknga dama defaging. 46 U yapma yubusega tanga ning yanggu', ai mamarak tini' dama guk wa nasi'ga' defaking. Mamarak tanga kigineng adenga ibang tangkunang toni', napa' mamareng ka sansaramik sa' titining wara'ganang ma kadani' ning yanggu'.
Juda ning plisman arantagim wari Jisas kadofinga bemging
Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12
47 Ka Jisas wari arantagimni u midi ko araininga aming arantagim ka Jisas u bimbem ga' abiging udi kuma' kadofiging. Ka Jisas ananing arantagimni 12 wara'ning nua'ni ka tipkadofiam titiga' yanggu' wapni Judas adi aming u ibinga tim abanga Jisas u bedirira tutu' tangamgu'. 48 Ka Jisas adi kuma' kigedanga ning anigu', aa gu aming wari Amingning Tim Iyak naga kadapmang ka yara'ganang napkedanga abanga bemnap waraga' ba abanga tarang. 49 Ning tinga Jisas ning arantagimni adi aming arantagim girii wari kadofinga Jisas bemonga tiging u kanga Jisas u ning aniging, ai girii indu' bainat guk kura'bu undu' girisa' dipmintam. 50 Ka adining arantagimni nua'ni adi bainatni u urapsa' wenga bema pris arantagim ning tim iyak girisi' ka wapni Kaiafas ning kane aming wara'ning magi kafong kareng tara' u urapsa' kuma' doptagagu'. 51 Ka Jisas wari u kanga ai ning mo' totang, kagabi te' ning anisefinga ning tanga aming wara'ning magi u suroinga magi wari tubobu kaga'sa' karendagu'.
52 Ning tanga Jisas wari pris girisi guk ka aming arantagim ka siring yak girii u katatoriaging a aming girisi fam ka bimbem tonga aging u ning yanggu', aa na idi aming digirap titiing ba wara' sidi kami naga bemnabonga kwak suguk tanga maraknaming. 53 Na fikifiki siring yak girii ganang unggung anga famotik ka sidi bemnap ga' naknga wa ning ganang kuma' bemnabonga tiging. Ka indining tanga sidi kami tiim yara'ganangsa' bemnabonga abing. Beng sini' tiim kangkam ya aming kadagang Setan guk sidining kama sini' wara' sidi kamisa' bemnabonga abing yang ning yanggu'.
Pita wari Jisas ning wap isisebegu'
Mat 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Jon 18:12-18,25-27
54 Ka Jisas wari midi u ina adeinga aming ka bimbem titiga' marakngamging wari Jisas u bema nagira anga pris arantagim ning girisi' Kaiafas wara'ning yak ganang u tonga kamiging. Ka Pita adindu' aming wari Jisas u nagira auinga mandang kubap yaranga anga bangap naro' ira ira famugogu'. 55 Anganga yak ganang u kadofinga Jisas u yak iyung bane nagira amoinga aming fam adi sibim naknga yak wara'ning sinim iyung bane unggung kudip sanga merafaging. Ka Pita adindu' aming wara'siguk kudip u dabik sanga mareiaging. 56 Ka Kaiafas ning kunung taming nua'ni wari Pita u kanga kagafa mimeng tanga ning togu', a idi kuma' kigedarik aming ka idi Jisas guk kubap fengating u fagatik. 57 Ka Pita adi isasura tanga ning togu', a na aming ka u torang wara'guk mo' sini' katik. 58 Ning tanga kabi'ning nua'bu mareia' aming nua'ni wari ubu kanga anigu', a gu udi kuma' gapkedem Jisas ning arantagim wara'ning nua'ni wari merafatang. Ka Pita adi isasura nua'bu tanga ning togu', a mokngang na adining arantagim mo'.
59 Ning tanga fafong da'ning mareia' aming nua'ni wari nua'bu kanga togu', a na midini kuma' nakedarik idi Galili aming Jisas guk beng fengating. 60 Ka Pita wari togu', beng sini' urang torik na aming ka u torang wa nafek sini' tirik. Pita wari Jisas ning wap ari' u isisebenga ning tanga naku' wa kagare' wari ku katigu'. 61 Ka Jisas ana undu' tuboning u tonga kamiinga kuma' tabanga fagagu' wara' Pita adi kagare' wari ku katigu' u naknga tonga kagu' ka Jisas wari kagafa tugu'. U kanga midi ka tim Jisas wari adining wap u isisebegu' waraga' anigu' waraga' tubobu suknatamgu'. 62 Ning tanga kaba mamareng naknga sinim fugang amanga adining kadagang waraga' sura mak fidenga fakogu'.
Juda aming wari Jisas u kadagang taramiking
Mat 26:67-68; Mak 14:65
63-64 Ning tanga aming ka Jisas u bemging wari Jisas u kadagang taramikonga kwi' kugo' bema Jisas ning de u iptasefingama uuk tanga anigige ning tiging, a gu profet urang udi. Ka gu profet sini' ganang wa aming guguk tara' wara'ning wap u didimengsa' nininga naknam. 65 Ning aninga ning tanga midi kadagasi fam kabi'mo' undu' yora anikigenga yareging.
Juda ning kaunsil girisi arantagim wari Jisas u midiganang bema kamiging
Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24
66 Ning tanga kama fagainga Juda ning kaunsil arantagim a pris girisi a sasuk aming ning wari bak tanga Jisas u bema midiganang kamiging. 67 Kaminga ning anigaging, ka gu Mesaia Kasira Aming sini' udep wa ningtua sini' tinga naknam. Ka Jisas wari ning yanggu', naga sangtua totik wa sidi naganing midi udi sigening ningda'ning naknamting. 68 Abanga naga midi ki fam waraga' sangkautik undu' sidi midi tubobu ninang ga' nafek tinting wara' na mo' sanotik. 69 Ka kabi'sini' Amingning Tim Iyak adi aranga Anutu kigigeng ning kafong kareng ganang u mera aming dabik ning girii ira yaptatorota'. 70 Ka kaunsil arantagim wari midi ka u naknga ning aniging, aa gu Anutuning mindingni ning ba torang. Ka Jisas wari yanggu', sida kuma' toing una udi didimengsa' toing. 71 Ka aming girisi wari Jisas ning midi u naknga ning toging, ai indi nua'bu wa nasi'ga' nakdidimonga kapmekantam. Midi kadagang wa ananing mini wari sini' kuma' tora' nakem yang. Indi aming fam nua'bu mo' yangkantam ning toging.