6
Mengkura ning kama sabat ganang kane tapni titi wara'ning midi
Mat 12:1-8; Mak 2:23-28
Ka inga' Juda ning mengkura ning kama sabat nua'ni ganang ka Jisas guk ka arantagimni guk wari kibiri ganang ka kama nua'ni ga' maunga kadapmang ka wit feng bining u yaranga mugoging. Anganga arantagimni wari seksi' naknga wit mindip kabi' u urifara manggara fagira nang nanga mugoging. Ka Farisi arantagim fam wari u yapma anga Jisas u ning aniging, ai mengkura ning kama ya kane kabi' titiga' wa tapni sini' urang udi. Ka guning arantagim adi wit mindip u manggara kane guk tanga naing yabem. Ka Jisas wari ning yanggu', ka sidi bumara' ka tim indining papani' Devit wari nana kama tapni ganang kuking u manggara nagu' wara'ning yoking u mo' ba indangira nakiting. Ka wa Devit adi ning tugu', fiking nua'ni ganang ka arantagimni guk seksi' kagaya sini' naking. Ka adi nana guk mokngang u kanga siring yak ganang amanga baret ka Anutuga' ning tonga kuma' totangkanga kukngamging tapni guk u manggara ana nanga a arantagimni ga' undu' upiaminga naging. Baret ka wa tapni guk aming wari nana ning guk mokngang, pris warisa' nana ning de ka Devit adi unggung nagu'. Ning ina ning tanga ning yanggu', wara' sidi ning nakanting mengkura ning kama sabat wa Amingning Tim Iyak nagasa' katatorarik. Wara' nasi' kadapmang ka aming wari sabat ganang tinting u kigedotik.
Jisas wari sabat ganang aming kafong kadagang tipkarendagu'
Mat 12:9-14; Mak 3:1-6
Ning tanga ira anganga mengkura ning kama sabat u nua'bu katuaging. Ka Jisas wari siring yak ganang u amanga ami taming fianggeku'. Ka aming nua'ni kafong kareng kungkumong guk adindu' unggung amanga Jisas ning midi u mera fanaku'. Ka Farisi arantagim a sasuk aming fam adindu' Jisas wari aming ka ni sabat ganang tipkarendainga wara'ganang animbenga bimbem waraga' sura amanga mera fakafatatoreging. Ka Jisas adi Farisi ning sasuk u kuma' yapkedanga aming kafong kadagang u ning anigu', gu mamarak tanga ita' abanga adeia'. Ning aniinga anga adegu'. Ning tanga Jisas wari Farisi a sasuk aming u ning yangkagu', wa indining suking mengkura ning kama wa kane ka aming ifakadaga ga' titining wa ma kane kareng ka aming yotangkayap ga' u titining. 10 Ning ina ning tanga aming u ifang yaranga aming kafong kadagang u ning anigu', kafaga u wetatare te'. Ning aniinga wetatare tinga kafong kadagang wari kaga'sa' karendagu'. 11 Ka Farisi a sasuk aming arantagim adi u mengkura ning kama tapni tipkadaimgu' u kanga Jisas ga' kabaksi' kadagang sini' nakngamging. Ning tanga anasa' ning tonga naking, aming ka udi nasi' tantam sam. Tanga kadapmang udangaminga bibi' to ning toging.
Jisas wari aposel 12 ifakasiregu'
Mat 10:1-4; Mak 3:13-19
12 Ning tanga iya' tiim nua'ni ganang ka Jisas wari beni Anutuga' ibang tounga kama bubo ganang anapmo'sa' aregu'. Aranga ibang u tonga anganga kamasa' tipfagagu'. 13 Tipfanga ning tanga arantagimni u katiana arantagimni wari aranga kainga aming 12 ka adining arantagim sini' ira adigok kane kubap titi waraga' ifakasiranga ning tanga wap ka aposel u yamgu'. 14 Ka aming ka Jisas wari u ifakasiregu' wara'sining wapsi' wa ning, Saimon wa Jisas wari wapni inga'ni Pita ning ubu yoku', a kuyangni kabasi' Andru a Jems iguyangguk Jon ya a Filip a Batolomiu. 15 A Matyu a Tomas a Jems ka Alfias ning mindingni a Saimon nua'ni ka Selot arantagimni. Arantagim ka wa Rom ning gavman tipkadaga waraga' kane kapmo' fatiaging wara'ning. 16 Abanga Judas ka Jems nua'nining mindingni a Judas nua'ni Iskeriot ning mindingni ka inga' Jisas tipkadofiaminga digirapni wari uuk titiga' bemging ning u ifakasirinagu'.
Jisas wari ami taming yanggera a ifakarenda tanga ning tugu'
Mat 4:23-25
17 Ning tanga Jisas guk ka arantagimni guk wari kama bubo u kabinga afanga kama kubing kareng ka aming arantagim girii ka Jisas u yaranga fengaging wari faging wara'ganang u dabik adeging. Ka ami taming kabi'mo' ka kama yong yong ka kama tubo Judia tara' wara'ni a Jerusalem yong girini a gwang girii gaga Taia yong a Saidon yong wara'ni ning wari Jisas u kaunga marara abiging. 18 Ka adi Jisas ning midi u naknga a Jisas wari aming bagana guk u ifakarendaim waraga' sura abiging. Ning tinga Jisas wari midi kareng yanggera a bagana aming u ifakarendanga ning tanga aming ka masi' unggo kadagasi guk wa masi' unggo kadagasi u tanga yugukiama ning tugu'. 19 Ka aming kabi'mo' wari bagana aming u Jisas ning tangkunang ganangsa' karendaging u kanga adindu' Jisas u tifema karenda titiga' sura Jisas ganang u bak girii sini' tiging.
20 Ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', sidi kamaganang ning napa' karesi ga' nafek tanga ira wa waraga' mamareng mo' nakanting. Mokngang sidi kabaksi' karengsa' naknga ikanting. Aming ka tatafak ka sidi ningwara' wa Anutuning bining ganang ira kareng gi' ningsa' ira au wara'ning. 21 Abanga sidi tugumung ira nanaga' seksi' naknga undu' kabaksi' karengsa' naknga ikanting. Inga' sidi kabaksi' damdangsa' ira seksi' guk mo' nakni'ga'. A sidi kabaksi' mamareng guk naknga ira undu' kabaksi' karengsa' naknga ikanting. Inga' sidi kabaksi' ararangeng kareng guk ira mesisiringa sa' ubu tanga ikni'ga'. 22 Ka aming fam wari sidi Amingining Tim Iyak naga nawara naganing kane tanga ikanting waraga' tanga sidita' bibi' sini' naknga manda uksama ning tanga a sidi aming kadagasi ning saninga undu' sidi waraga' kabaksi' mamareng mo' nakanting. Mokngang sidi kabaksi' karensa' naknga ikanting. 23 Ka aming ka sidita' kadagang siramikanting wa tim adisining papase wari Anutuning profet arantagim undu' kadagang ningsa' iramikiaging. Wara' sidi adi kadagang ning siramakinga wa sidi ning sukanting, o indi kane ka ya tim profet wari tiaging ningwara' tem wara' inga' kunim yongganang anam wa Anutu wari indita' napa' kareng girii sini' kuma' kuknimgu' u nimo'ga'. Ning sura kabaksi' karengsa' naknga mesisiringa sa' tanga ikanting ning yanggu'.
24 Ning tanga aming ka mambongsi' kangasi titisi wa ning yanggu', a aming ka mambongsi' siamo' guk ira mambongsi' waraga'sa' naknga tanga iking sidi kabaksi' mamareng nakanting. Sidi napa' karesi manggara kareng gi' kuma' ira abing wara' sidi inga' wa Anutuning kafong ganang iik kareng guk mo' bemni'ga'. Mokngang fakara tini'ga'. 25 Sidi nana karesi kuma' nibera iking sidi kabaksi' mamareng nakanting. Inga' sidi fakara tanga seksi'sa' ubu naknga ikni'ga'. Sidi ararangeng karengsa' naknga mesisiringa sa' tanga iking sidi kabaksi' mamareng nakanting. Inga' sidi kabaksi' mamareng girii naknga mak sa' kara ikni'ga'. 26 Abanga sidi aming fam wari aming karesi ning sapma sidining wap sige bema areting undu' kabaksi' mamareng nakanting. Tim adisining papase wari profet mandaga' undu' yapkeda guk mo' tanga ningsa' iniaging. Wara' kami yara'ganang undu' aming kadagasi ning wap sa' bema areting ning yanggu'.
Aming ka guning digirap waraga' naknga kafakafa tiap wara'ning midi
Mat 5:38-48
27 Ka Jisas wari aming arantagim ka adining midi ga' naking u ning yanggu', ka aming ka naganing midi naknga naning arantagim iking sidi naganing kadapmang yara waraga' wa ning sanotik, aming wari sidita' bibi' naksama digirap ikinga wa sidi kafakafa sa' tiapmanting. 28 Abanga aming wari midi kadagang ka kadaga titiga' saninga wa sidi banaksi' giptanga midi kadagang kura' tubobu guk mo' yangting. A adi sidita' bibi' naknga sangkige tinga wa sidibu Anutu wari yotangkayap ga' ibangsa' toyamting. 29 Abanga aming wari faasi' tubo u sidifiinga wa kabaksi' kadagang mo' nakanting, mokngang. Sidi kugurang ning kadapmang tanga faasi' tubo undu' kabiam sa' tinga sidifinting. A aming wari sidining saket sarombemnainga wa sidi iibi sa' tanga siotsi' nua'ni undu' yamting. 30 A aming ka ni sidining napa' ni amimi ga' saninga wa sidi ninaksa' tanga amimi sa' tinting. A adi sidining napa' ni wa sirombemnanga mugoinga wa sidi tubobu bemsama abu ga' guk mo' tonting. 31 Beng sini' kadapmang kareng ka gu aming fam wari guta' tagam ga' nakitang ning wa gu aming fam ga' undu' ningsa' tiamotang wa karengsa'.
32 Abanga kadapmang ka kura' nakngam ka sidaning amise ga'sa' tiam wa Anutuning de ganang wa wap guk mokngang. Kadapmang ka amise ga'sa' ninak ning ka ningwara' wa aming kadagasi ka Anutuning midi ga' manda ukngamiting adindu' fafong titing. 33 Abanga kafakafa ka aming wari tasaminga kura' tubobu tiam wara'ning undu' Anutu adi u kanga o karengsa' tara' ning guk mo' touta'. Mokngang kadapmang ka napa' kura' kura' titining ningwara' wa aming kadagasi adindu' fafong titing wara' wa napa' tangkunang mo'. 34 Abanga kadapmang ka aming ga' napa' ni imonga wa a adi aming ai' tita' wara' kura' tubobu kuma' namo' ning sura iyam wara'ning wa Anutu adi napa' kigineng ning mo' kata'. Mokngang wa aming ka Anutuning midi guk mo' nakiting wari amise ka ana ningwara' wara'siga' ima tubobu undu' didimeng ka ningwara'sa' iyam ga'sa' sura ikiting wara' wa napa' tangkunang mo'. 35 Ka sidi aming ka sidining digirap ka sidita' bibi' nakiting wara'siga' wa adi indita' bibi' nakiting wara' indindu' bibi' nakyamem ning guk mo' tonting. Mokngang sidi adisita' naknga kafakafa sa' tiapma ning tanga napa' ima undu' kura' tubobu sansam ga' guk mo' sura tubosa' iyam sa' tinting. Sidi kadapmang kareng ka ning u tinting wa inga' Anutu wari sidita' kafakafa girii sini' tasamo'ga'. Ka Anutu adi kadapmang kareng wa ning tita', adi aming kadagasi ka Anutu wari napa' karesi iminga Anutuga' asekna guk mo' tuguting wara'siguk kafakafa dabiksa' tiabita'. Ka sidi kadapmang kareng ka Anutu wari aming ka adita' guk mo' sukiting wara'siga' tubosa' tiamita' ningsa' tinting wa sidi Anutu girii sini' ning mindine arantagim ning kadapmang kareng beng sini' tanga ikanting. 36 Beng sini' Anutu adi aming ga' bibiri' siamo' nakita' wara' sidindu' aming fam ga' bibiri' siamo' ka sidaning babangsi' wari tita' ning nakyamting ning yanggu'.
Aming tagagareyap wara'ning midi
Mat 7:1-5
37 Ka sidi aming fam wari kadagang tinga wa sidi kadapmang ka usingsa' tagagareyap ning u yaranga a adi aming kadagang ning u urapsa' mo' tonting. Mokngang Anutu wari sidining kadagang ka aming usingsa' tagagareyapmanting waraga' ma sapkedanga tagagaresabo'. Ka aming wari sidita' kadagang tasaminga wa sidi adisining kadagang waraga' sasuk mimeng sini' ko tanga ira kadagang u kura'bu tiam ga' guk mo' sukanting. Mokngang adisining kadagang ka sidita' tasam ning wa suknakubeyam tinting. Ning tinga Anutu girii adindu' sidining kadagang u suknakubesamo'ga'. 38 Beng sini' sidi kadapmang kareng ka ai' dap ning u tanga aming fam ga' kafakafa sa' tiamting wa Anutu adindu' ai' dap tanga kadapmang ka sidi aming ga' tiamting ningsa' tasama sidita' napa' karesi kabi'mo' ka napa' mambong kandang ganang dasito'na sini' tinga fam ka manfu guk urang titing ningda'ning tasamo'ga'. A sidi aming fam ga' kabi'sa' tiamting wa Anutu adindu' kabi' ningsa' tasamo'.
39 Ning ina ning tanga Jisas wari aming wari Anutuning kadapmang didimeng titi u nakeda waraga' midi tipfaraim kabi' tanga ning yanggu', ka wa ning, aming de kadagang guk wari de kadagang nua'ni ning kafong wenga kadapmang mo' anatintingnanga antamu'. Mokngang ning wa kama kadagang ganang fama' guk dabiksa' mangdipmota'. 40 Abanga sumatin ka skul tota' adi aninggek aming tisa u mo' tarafarota'. Mokngang adi skul u tanga anganga sasuk u bemsasu'nanga wa giri adining sasukni wari tisani guk dabiksa' wa inga' irota'.
41 A kadapmang nua'ni ka ning, aming ka de sasu girii guk wari amingni nua'ni ning de susu kabasi' u kanga tanga kayo titiga' arokngam mimeng mo' tota'. Mokngang adi susu girii ka ananing de ganang u tanga kayo waraga'sa' surota'. 42 Ka adi de susu girii wari ko fideinga amingni u o kuyana na yotangkagam tanga daga susu u tanga kayogamotik ning anota' wa didimeng mo', kadagang tara'. Adi tim ka susu girii ka anining de ganang isefinga fidera' u tanga kayonga kafakafa degaranga ning tanga susu kabasi' ka kuyangni ning de ganang wa inga' kanga tanga kayongamota' ning wa giri didimeng ning yanggu'.
Aming ning iik wa firi wari mindip kareng a kadagang titi ning ningda'ning
Mat 7:17-20; 12:33-35
43 Ka Jisas wari aming ning kabaksi' waraga' midi tipfara nua'ni ning tugu', ka indi firi undu' kuma'sa' yabitam. Firi karesi ka mindip nana titining kuma' minditing wa firi mindip ka nana titining guk mokngang u mo' minditing. A firi ka kadagasi mindip sigening titing undu' firi mindip karesi ka nana titining wara'guk mo' minditing. 44 Wara' indi firi kareng wa ma kadagang ning wa mindipsi' unggungsa' yapkedatam. Abanga firi mindip karesi wa aya kusung guk baseni wa ma firi ka mindip kadagasi titing wara'ning giwang ganang guk mo' yabitam. Mokngang undu' giwangsi' ganang didimengsa' adeting yabitam. 45 Ka aming ning kabaksi' undu' ningsa'. Aming ka kaba ganang sasuk kareng guk irota' adi kane karengsa' tanga irota' kantam. A aming ka kaba ganang kadagang guk irota' wa adi fikifiki kadapmang kadagang sa' tanga ira auta' kantam. Beng sini' nasi' sasuk kareng wa ma kadagang ka aming ning kabaksi' ganang ikita' wa aming ana nasi' kadapmang tanga masi' wari togadofiting wara'gangangsa' yapma nakedatam.
Aming ning iik wa kadapmang ka aming wari yak mama ning ningda'ning
Mat 7:24-27
46 Ka Jisas wari ami taming u ning yanggu', sidi fikifiki o gu naning girina ning wa giri fananing ka sidi naning midi wa kafakafa guk mo' fanaking. 47 Ka na aming ka naga nawara naganing midi ninaksa' titi u nakeda waraga' wa ning toutik, 48 ka sidi kadapmang ka aming wari yak kiginesi tanga mating wara'ning undu' kuma'sa' yabiting. Adi yak u maunga wa tim ka kwang mimeng unanga amanga ning tanga mangkap tangkunasi sini' ipmanga yak kigineng sini' mating. Ka inga' gugubik kigineng wari abanga ifamota' wa mokngang, tuntumurum kabi'guk mo' tanga tangkunang ningsa' adeuta'. 49 A aming ka naganing midi u naknga yara guk mo' titing adi yak ka kwang kafakafa guk mo' urang unanga tanga mating ningda'ning wari ikiting. Yak u kuma' tipkarendanga kabinga inga' gugubik kigineng wari kadofinga yak u ifaminga yak wari urapsa' tapating. Ning tanga napa'napa' ka kuma' ifakarendanga yareting wari wadigi' tubobu kadagating.