7
Jisas wari Romni ami' ning aming girii nua'ni yotangkangamgu'
Mat 8:5-13
Ka Jisas wari aming u midi u ina ina ning tanga Kapaneam yongga' ubu mugogu'. Ka Romni aming girii nua'ni ka ami'ning aming arantagim yaptatorarugu' wara'ning ka Kapaneam yong u itarugu' ka adining kane aming kareng nua'ni ka adita'sa' nakarugu' wari bagana mamareng sini' ka kungkumak titiga' sa' tugu'. Ka adi midi ne ka Jisas ning kane kigineng wara'ning u naknga anga Juda ning aming girisi fam u ning yanggu', sidi anga Jisas u aninamting. Ning tinga naganing kane aming bagana mamareng sini' tara' i abanga tipmaraknamota'. 4-5 Ning ininga anga Juda ning aming girisi wari Jisas u tangkunang sini' ning aniging, ai aming girii, Romni aming girii ka wa aming kareng sini' tita'. Adi aming arantagim nua'ni ning de ka adi Juda aming indita'sa' naknga yotangkanip tita'. Ning tanga adi siring yak magum u titi waraga' uningkim mambong girii sini' yotangkanipku'. Ka gu anga yotangkangam te' ning aniging. Ka Jisas adi adisining midi u nakyam sa' tanga adisigok kubap aging. Anganga aming girii wara'ning yak ganang u kagadofi ga' dudure tinga aming girii wari u naknga amine fam u ning yanggu', ai sidi urapsa' anga girii do ning anini', ami'ning aming girii udi ning tora' na aming kareng mo' wara' girii adi naganing yak ganang ingging sini' mo' abota'. Abanga na aming kareng mo', unggung anga kaga ning guk mokngang. Wara' adi kamani unggung ningsa' adenga midisa' tuguinga naning kunung aming yari karendanam tota'. Abanga ning aninting, na aming girii tangkunang guk. Ka nandu' ami'ning girisi fam wara'ning kapmik ganang itik wara' na kadapmang ka midisa' tuguinga kane aming u midisa' ininga titining undu' fafong titik. Na naganing soldia arantagim u napa' ni ga' initik udi naknam sa' tanga titisa' titing. Naga u maya' ning toutik udi ausa' tota', a abubu te' ning toutik udi abubusa' tota'. Abanga aming ka naganing kunung tita' u kane ni titiga' anitik udi ninaksa' tanga tita'. Wara' girii adindu' unggung adenga midisa' tuguinga karendanamota'. Ning ina yangkareinga urapsa' anga Jisas u anisefinga midi ka u yanggu' u aninga yareging. Ka Jisas wari midi ka aming girii wari togu' u abanga aniging udi kareng kuni' nua'ni sini' ka aming ka naktangka sini' tanga kabaksi' kubaniksa' kufara ikiting wari tutugu ning ning naku'. Ning tanga faranga aming arantagim girii ka mandang yaranga fengaging u ning yanggu', beng sini' aming ka wa arantagim nua'nini ka adining midi wa naktangka aming ning midi da'ning karengsa' nakarik. Fikifiki na Juda aming indining arantagim bining ganang aming sasuk kareng guk ka ni ningwara' guk mo' katuatik mokngang sini' ning yanggu'. 10 Ning tinga aming ka Jisas anga aniging wari Jisas ning midi u naknga tubobu anga aming girii ning yak iyung amanga kaging wa aming girii ning kunung aming udi kaga' wara'ganang tubobu urapsa' kuma' karendagu'.
Jisas wari saba uyamang kungkumong tipmaragu'
11 Ka Jisas adi Kapaneam yong unggung kabi'ning iya' ning tanga yong ka u kabinga yong nua'ni ka wapni Nen waraga' ubu mugogu'. Ka ananing arantagimni guk ka aming sige arantagim girii ka Jisas u yaranga aging undu' kubap aging. 12 Ka Jisas se' wari anganga yong bibik u kadofinga yapking ka yong wara'ni aming wari saba uyamang nua'ni kumogu' u unafarafi titiga' barungnanga abiging. Ka yong wara'ni ami taming kabi'mo' undu' aming u bema dabik abiging. Ka aming u kumogu' wara'ning mengni wa tamkasa' itarugu'. Adi mindine fam guk mokngang kubaniksa' ka kuma' kumogu' unggungsa' wara' adindu' bibiri' sini' naknga mak kara kubap iwara aging. 13 Ka Jisas wari aming kungkumong u kanga aming wara'ning mengni u bibiri' kanga ning anigu', o simeng gu mak mo' karotang. 14 Ning aninga ning tanga ararenga anga aming tagim u surogu'. Ning tinga aming ka barung tiging wari ade tinga Jisas wari aming kungkumong u ning anigu', saba uyamang gu mamarek te'. 15 Ning aniinga saba uyamang wari kaga' wara'ganang urapsa' karendanga tubobu seranga marara mera midi togu'. Ning tanga Jisas wari mengni u ning anigu', simeng giri, sabaga ka' tubobu kuma' ikamara'. Nagikna tanga mugo te'. 16 Ka aming adi Jisas wari aming kungkumong kaga'sa' tipmaragu' u napa' girii sini' ning kanga mutu tanga base tiging. Ning tanga Anutu animamangnanga ning toging, ai kami profet girii nua'ni ka Anutu wari aming indi yotangkanip ga' anigaregu' udi indiganang kuma' kadofira' yang. 17 Ning tinga midi ne ka Jisas wari kane kigineng u tugu' wara'ning wari kama tubo Judia tara' a yong yong dabiksa' u girii giranga mugoinga naksasu'nanga yareging.
Jon Baptis wari Jisas kadidima waraga' arantagimni fam yangkaregu'
Mat 11:2-19
18 Ka Jon Baptis ning arantagim adindu' midi ne ka Jisas wari kane tangkunang tanga agu' wara'ning u naknga Jon u aniging. Ka Jon wari u naknga girii Jisas u kadidima sini' titi waraga' sura arantagimni fama' katiana 19 ning yanggu', sidi i anga Jisas u kadidima sini' tanga ning anintamu', yotangkanip titining aming girii nua'ni ka Jon wari mandang abubu ga' togu' udi kuma' abarang gusa' iba ma nua'ni ko wa kapmekantam. Ning ina yangkareinga agumu'. 20 Anga kadofinga Jisas u ning anigumu', indi Jon wari gu gapdidima ga' ningkarara' kanga abiamuk. Adi ning nina', do anga kafakafa kadidimademu' aming ka naga mandang abubu ga' urang fatorik ane' wa ma nua'ni udep. Ning nina' ning anigumu'. 21 Ka kama ka wara'ganang wa Jisas wari aming bagana kuni' kuni' guk ka bagana mamaresi guk a fuksi'ganang udi kadagasi guk a masi unggo kadagasi guk, abanga dasi' kadagasi guk ning u kuma' ifakarendanga yaregu' ganang anga anigumu'. 22 Wara' Jisas wari aming fama' u ning yanggu', ka sidi napa' ka naga kane tirik wara'ning wa dasi' wari kanga a masi' wari naknga ning kuma' tiamu' wara' sidi tubobu anga Jon u ning anintamu', kane ka Jisas wari tara' wa ning. Aming dasi' kadagasi wa tubobu degaring a aming kasi' kadagasi undu' karenda tanga kadak didimengsa' ubu yangaking a aming ka fuksi' ganang bagana kadagang lepa guk undu' karenda tanga fuksi' fafandangesi karesi sa' ubu iking. A aming masi' pipesi undu' natam tanga midi ninaksa' ubu ting a aming kungkumosi undu' tubobu ifaseriinga maraking. Abanga adi aming ka mambong ga' nafek tanga tatafak ikiting wara'siga' Anutuning midi kareng ituaima yarara'. Ning anga anintamu' ning yanggu'. 23 Ning ina ning tanga ning togu', beng sini' aming ka naga kane tangkunang tirik i kanga o beng guk sini' adi aming Anutu wari beng anigaregu' ning tonting adi sasuksi' kareng guk.
24 Ning tanga aming fama' ka Jon ning midi bema agumu' wari tubobu kuma' mugoinga Jisas wari Jon ning wap bema aronga ami taming u ning yanggu', ka tim sidi Jon kaunga kama bining sige ga' famayaging wa sidi aming beng wa aming sasuk fama' guk a aming baraganeng ka gugubik wari sigisap figira tipuwingna ningda'ning u kantam ning tonga u sura famayaging. 25 Abanga sidi aming kangasi ka kwi'ni a nasi' nasi' inga'ni sa'' tanga abara' u anga kantam ning tonga u famayaging. Mokngang, aming kangasi adi kama base sige ganang guk mo' dekiting. Adi napa' inga'ni sa' tanga yak karesi ganang unggung ningsa' ikiting. 26 Ka sidi dasi' wari ko mo' kanga wa aming girii profet u anga kantam ning sura mugoging undu' giri didimeng beng guksa' suking. Beng sini' Jon adi profet sini'. Ka adi profet ka tim kadofinga ira abiging u irafira profet tim iyak ning ita'. 27 Ka Jon wari kadofigu' waraga' wa tim profet nua'ni ka Malakai wari Anutuning midi ning kuma' yoku', na tim ka aming nua'ni ka tim anga guning kadapmang tipdidimagam waraga' anigareinga anga naning midi kareng u ituaima yarota'. Ning tinga gu mandang inga' wara'ganang aya' ning yoku'. 28 Ning ina ning tanga ning yanggu', ka Jon adi profet irafata' de ka aming sige wap guk mokngang ka nagata' naktangka tanga Anutuning bining ganang ikanting adi adisining iikning wap kareng wari Jon ning wap girii u tarafikanting ning yanggu'.
29 Ka aming sige arantagim guk ka aming ka takis manggakiaging ka aming Juda arantagim ning fugang iikisi ning iniaging wara'siguk ka adi tim Jon ning midi naknga beng guk ning tuguinga ama kuma' iyamgu' wara' inga' adi Jisas ning midi u naknga undu' o Anutuning kadapmang wa didimeng kareng beng guk sini' ning tonga Jisas ga' naktangka tiging. 30 A aming girisi arantagim ka Anutuning kane titi ning wap guk ka Farisi guk ka sasuk aming fam guk adi tim Jon wari ama iyam ga' bibi' Naking. Wara' adi inga' Jisas wari kadapmang kareng ka Anutu wari aming indi titiga' nakita' u yangtintingnegu' undu' kuma' kanga waraga' bibi' nakngamging.
31 Ka Jisas wari aming ka Anutuning kadapmang inga'ni kareng yangitintingnegu' waraga' bibi' naking wara'siga' midi tipfaraim ning tugu'. 32 Ka aming ka ningwara' wara'sining kadapmang wa sababi' wari yong bining mera sababi' amise fam ka napa'ga' igarang titisi u ning urang katianiting ningda'ning, a indi kabakni' kareng naknga mesisiringa tanga kandang figikem. Ka mokngang sidi mime ka waraga' mo' naknga mime guk mo' ting. Abanga indi mak kagak ning mime bibiri' toyam ka undu' mokngang, sidi bibi' naknga indigok dabik mo' toyam, ning urang titing ningda'ning ting. 33 Ning tanga Jisas wari aming ka adining midi ga' bibi' naking u ning yanggu', ka sidi aming midi tutubok tutugusi beng sini'. Tim Jon Baptis wari abanga nana tapni tanga nana karesi a wain ama u kabi'guk mo' nanga sigesa' yagu' u kanga wa sidi a, aming ka udi mini unggo kadagang guk kayam ning fanikigeging. 34 Ka inga' Amingning Tim Iyak nagabu abanga nana a ama u tapni guk mo' tanga nanga ausa' tirik u napma wa sidi ning fatoing, ai aming ka udi kadagang tara' adi nana a wain ama siamo' nuguta' kayam. Abanga adi fikifiki aming kadagasi ka aming takis mamanggesi a aming sansaramik titisi wara'siguk ngingeng kubap fengaking fagayam ning fatoing. 35 Ka midi beng guk sini' wa ning fideta', aming ka Anutu wari sasuk kuma' imara' adi Anutuning kane kigeda ning sasuk kareng guk. Wara' adi aming ning kane wa didimeng wa ma didimeng mo' ning wa sirengsa' kuma' kanga nakedanting ning yanggu'.
Taming wari Jisas ning kayong ganang wel tagakngamgu'
36 Ka Farisi arantagim ning aming nua'ni ka wapni Saimon wari Jisas u adigok nana kubap angana ga' anigu'. Ning tinga Jisas wari Saimon ning yak ganang u amanga adisigok nana dabik mera naging. 37 Ka yong wara'ni taming nua'ni adi kadagang sansaramik fatarugu' ka adi aming wari Jisas udi Saimon ning yak ganang amanga adisigok nana kubap ning ning toging u naknga adining kadagang girii waraga' sura marara ananing iyung bane u amanga wel mupmu guk kareng tangkunang sini' ka uningkim diding guk kandang ganang tiging u bema Jisas kaunga agu'. 38 Anga Saimon ning yak iyung u amanga Jisas ning kayong ganang u upma mera ananing kadagang ga' sura mak kanga kogu'. Ning tinga mak ameng wari Jisas ning kayong ganang u mangfiging. Ka taming wari ananing ki sasa' paramu' wari urarafanangamgu'. Ning tanga Jisas ning kayong u bema tutu' yokngama wel mupmu adi' kareng bema agu' wari Jisas ning kayong ganang u tagara sufurungama yaregu'. 39 Ka Saimon wari u kanga ning suku', ai taming ya kadagang ka adi anikagare titiga' wa kagabi sa' wa indining tinga tangamara'. Adi profet sini' ganang wa giri taming i kigeda taro' ning sura mareiagu'. 40 Ka Jisas wari adining sasuk u kuma' kanga midi tipfara tangamonga ning anigu', Saimon midi kabi' ganotik. Ka Saimon wari anigu', we' girii tutugu te'. 41 Ning tuguinga Jisas wari ning anigu', wa ning. Aming fama' wari aming nua'niganang mambong dinau tanga sige manggakantamu', nua'ni adi girii 100 kina ning bemota' a nua'ni adi 10 kina sa' bemota'. 42 Ka dinausi' u tipmiri ning kadapmang nua'ni guk mokngang sini' wara' adi uningkim ga' nafek tanga kabiinga adisining dinau wari ko ningsa' fideuta'. Ka aming mambong tuang wari adisining dinau wari ko ningsa' fideuta' u kanga kaba ubu tipfaranga aming fama' u bibiri' yapma a na adisining dinau waraga' nua'bu mo' surotik ning tonga adisining wap u ifafeiaminga dinausi' wari wadigi' biuta'. Ka wa o gu nagata' bibiri' naknga kadapmang kareng sini' ba tanamarang ning wa mambong tuang wa aming ka indeng wari anota'. 43 Ka Saimon wari ning togu', mo' wa aming ka dinauni girii 100 kina ning tota' u udangamota' wari aninga tangamota'. Ka Jisas wari ning anigu', weng didimengsa' torang. 44 Ning tanga Jisas wari faranga taming u kafanga Saimon u ning anigu', ka Saimon gu taming yari naga ganang abanga napa' tanamara' u kanga waraga' suknamarang udi kuma' gabarik. Ka ning ganotik, na guning yak ganang i abangak ka gu Juda aming indining kadapmang didimeng yaranga kana yotik ning ama guk mo' giknamang. Ka gu taming i kaya' adi nagata' sura mak kara kana wa ananing de ameng wari' yotiknama ning tanga urarafinam undu' ki sasa' wari tara'. 45 Abanga na guning yak ganang i abangak ganang wa gu o kuma' abarang uba ning tonga kafana guk mo' wenamang. A taming adi nagata' siamo' naknga abanga naganing kana u bema tutu' mimeng yoknamara'. 46 Abanga gu kadapmang kareng tanga ganing wel mupmu guk ni bemnaminga kina mo' tagara sufurangak, mokngang. Ka taming adi nagata' kadapmang kareng tanam waraga' sura ananing napa' kigineng ka sanda mupmu guk kareng sini' unggung bema tabanga tagara sufurunama tipmirisasu'na sa' tara'. 47 Ka gu tim midi tipfara ka aming fama' wari mambong dinau u titining tanga ganak waraga' sure'. Wa sidi kadapmang fama' tanga iking waraga' sura tangak. Ka midi u tongak wara'ning kini wa ning, na taming yara'ning kadagang wa girii sini' u suknakubengamirik waraga' tanga adi nagata' kaba karengsa' naknga abanga tanamara'. A aming ka kadagang kabi'sa' tota' u suknakubengamotik wa adi nagata' mimeng mo' nakota', kabi'sa' nakota' ning anigu'. 48 Ning tanga Jisas wari taming u ning anigu', guning kadagang kuma' tanga kayogamirik. 49 Ning tuguinga aming fam ka nana kubap mera naging wari u naknga mepgugung tanga anasa' ning toging, ai aming ka midi ka kadagang kuma' tanga kayogamirik ning guk tora' ya nisi'. 50 Ning tanga Jisas wari taming u ning anigu', gu nagata' naktangka tarang u gapma wadigi' kuma' gifikarendarik wara' gu i anga kabaka kugurang sa' naknga ira autang.