13
Jisas wari inga' siring yak girii tempel wari kadaga titi waraga' togu'
Mat 24:1-2; Luk 21:5-6
Ka Jisas guk ka arantagimni guk wari siring yak girii u kabinga amanga fugang kadofinga aramugoging ka Jisas ning arantagimni nua'ni wari siring yak girii tempel u tubobu tong kanga Jisas ning anigu', ai girii siring yak girii i kaya' karengsa' tiging, uningkim girisi girisi wari wadigi' sini' tiptangkanga yareging karik. Ka Jisas wari ning anigu', beng sini' gu yak girii kareng kigineng sini' karang kadaga titining guk mokngang ning kanga torang. Ka sireng ning ganotik, inga' yak ka ya i adera' ningsa' mo' adewa'ga' mokngang sini', uningkim girisi girisi ka yak fugu ganang u adeing wa kubanik guk mo' garanga adewa'ga' dabiksa' kuma' itatarasasu'nanga ipmainga mangfasasu'nani'ga' ning anigu'.
Jisas wari inga' mamareng girii kagadofi waraga' togu'
Mat 24:3-14; Luk 21:7-19
Ning tanga anga Jerusalem yong girii u kabinga amanga kama bubo kabasi' Oliv u areging. Aranga kadofinga mareiaging. Ka Jisas adi dokning anga mera fasa' tanga siring yak girii tempel u tonga arakafagu' ka arantagimni fama'gong fama'gong ka Jems iguyangguk Jon ya a Pita iguyangguk Andru ya ning wari mandang yaranga anga Jisas u ning anigaging, ai girii gam gu mamareng ka siring yak girii wari kadaga a mamareng fam wari kagadofi waraga' tongang wa dari kadofo'ga'. Nasi' wari kadofiinga kanga o kuma' ba kadofonga tara' ning wa wara'ganang nakedanga tonam ning aniging.
Ka Jisas wari ning yanggu', ka wara'ning wa ning sangnatamotik, mandaga' aming fam wari kadofinga abanga mandaga' ma siramikni' wara' sidi kafakafa naknga suktangkanga ikanting. Kama ka wara'ganang wa mandaga' aming kabi'mo' wari kadofinga abanga mandaga' ning saramikni'ga', na Jisas urang wari abarik ning sana yareinga aming kabi'mo' wari bengsa' ba ning tonga adisa' manga iwaksasu'nani'ga'. Ning tinga midi ka ami' girii wari kadofo' u naknga ning tanga kani' wa ami' nua'ni ka sidiganang ingging kadofinga arabo'ga'. Ka sidi u kanga mutu tanga ning mo' toni', o kama wari bibi' titining urang udi kuma' kadofira' ibanda'. Mokngang napa' ka wa kagadofi titiningsa' wara' wa tim sige kadofinga biwa', a kama wari wadigi' bibi'ning wa ko'. Ning tanga mamareng ka kamaganang yara'ning aming arantagim girii wari tubo kidagang tanga ami' titi a aming kama nua'nining wari aming kama dibing nua'nining guk ami' a kining a tugumung girii wari yong yong u kadofinga yaro'ga'. Ka sidi u kanga nakeda tanga ning toni', o mamareng girii tim kadofiinga aming wari u kanga kagaya girii ka taming wari saba ibeunga urang minditing ningda'ning ninak wara'ning wa kuma' ara kadofinimara' yang.
Ka sidi kafakafa suktangkanga ikanting inga' aming wari ning siramikni'ga', adi sinagira fonga midiganang kuksap a siring yak ganang amanga midi ara ituani' unggung manggaksapma fefisap tini'. Ning tanga naganing kane tinga aming fam wari manggara fonga gavman ning aming girisi a king ganang midi tosam ning tini'. Ka sidi wara'ganang wa yapsara tanga mutu mo' tini', mokngang sidi naganing midi kareng itua ning kama guk ning kanga kura'bu wa naganing midi kareng u ituaimni'. 10 Ning tanga anganga aming aming wari naganing midi u dabiksa' naksasu'neinga wa napa'napa' wari bisasu'na wara'ning kama ari' wa inga' wara'ganangsa' kadofo'. 11 Ka sidi aming wari midi ganang manggara sipmiinga wa sidi a nasi' midi tontam ning tonga sasuk mimeng mo' tini', mokngang nasi' midi ka sidi tutugu wara'ning sasuk wa Anutuning mini unggo warisa' kuma' samo' wara'ganangsa' yaranga toni'ga'. 12 Abanga kama ka wara'ganang undu' napa' mamareng nua'ni ka ning tini', kuyase fam wari kuyase fam ka nagata' naktangka tini' waraga' bibi' nakyama midiganang ifikadofiinga aming wari didipmi titi a babangsi' wari mindine ka naktangka titi u fonga ifikadofiinga didipmi a mindine undu' ningsa' anasining babangsi' unggung tipkadofiaminga ugumak ning tanga yarani'ga'. 13 Beng guk sini' aming kabi'mo' wari sidi naganing kane tini' u sapma sidita' kabaksi' kadagang sini' naksama ning tanga kadapmang kadagang ka ning u siramira yarani'ga'. Ka aming ka naganing midi a wap u kagabi guk mo' tanga tangkunang ningsa' surotangkanga tanga ira awa' wa na gi' bema kamiinga adi iik kareng ka ka' fikifiki ningsa' wara'ganang ira awa'.
Jisas wari napa' kadagang sini' wari kagadofi waraga' togu'
Mat 24:15-28; Luk 21:20-24
14 Aming ka midi ka i toutik i indangira wa kafakafa sura nakedota'. Ka kama ka wari kadofonga wa tim ka napa' kadagang sini' nua'ni wari kama tapni tangkunang sini' ka adi iikning guk mokngang wara'ganang kadofinga adewa' u kani'ga'. Ka sidi u kanga wa unggung mo' marekni', mokngang sidi nakeda tanga aming ka kama tubo Judia tara' ikni' dabiksa' sidi marara bima tanga kama karang kamani do bimanga marani' wa giri gi' ikni'. 15 A aming ka fugang marero' adi napa' u kanga marara napa'ni bemnanga iwak ning tonga yak iyung mo' amo', mokngang adi bima sa' tanga mawa'. 16 A aming ka feng ganang anga fato' undu' ningsa', adi kwi'ni bemnonga yong ganangga' tubobu mo' unara abo', mokngang adindu' tubosa' bimanga mawa'. 17 A taming ka saba kabaksi' ganang a saba ginggiming inga' ibenga deiro' wara'siga' wa ning torik, bibiri' sini' adi mamareng girii guk kubase'sini' bimanga marani'ga'. 18 Ka mamareng girii ka wa kama ka gimak a sibim girii wari kadofita' wara'ning bining ganang ma kadofisamo' wara' sidi waraga' sura Anutuga' ibang tangkunang tonga ira anting. Ning tinga mamareng ka wa kama sige ganang kadofisaminga sidi sia da' tini'. 19 Beng sini' mamareng ka ningwara' wa tim guk mo' kadofigu' mokngang, abanga inga' mamareng ka wari kadofinga biinga undu' mo' kadofo', mokngang bining wara'ganangsa' mamareng ka ningwara' wari kadofo'ga'. Tim Anutu wari kama a napa'napa' tugu' ganang u ira ababanga kami yara'ganang undu' mamareng ka ningwara' guk mo' katam kugurang karengsa' ira abutam. 20 Ka mamareng girii ka wari kadofo' wa urap bibi'ning guk mokngang, wa mamareng ningsa' kadofinga anganga Anutu warisa' udagainga bining biwa'ga'. A adi mo' udaga wa aming kabi'mo' bisasu'nasa' titining, a Anutu adi aming karesi kubanik kubanik ka kuma' ifakasirinanga ibinagu' wara'siga' sura wa adi pumpurum da' udawa' wang.
21 Ka wara'ganang aming fam wari yangara ning saninga ai, Kasira Aming urang udi kuma' abara' yang wa ma Kasira Aming ka do arabara' wang, ning sana yareinga wa sidi mo'sini' nakyamni'. 22 Beng sini' kama ka wara'ganang wa mandaga' aming kabi'mo' wari kadofinga abani'ga'. Abanga ning toni', na Anutuning Kasira Aming a fam ka na midi togadofi aming profet girii ning tonga napa'napa' tangkunasi' fam u beng sini' da'ning tanga yarani'ga'. Ning tinga aming arantagim ka Anutu wari ifakasirineinga adita' naktangka kuma' tanga ikni' adindu' bengsa' ba ning tonga manga iwak sa' titiga' da'ning tini'ga'. 23 Ka sidi bengsa' ba ning tonga ma manga iwakni' wara' sidi kafakafa suktangkanga ikanting. Midi ka mamareng wari kadofonga tinga napa' fam wari tim kadofinga yapkeda wara'ning wa kuma' sana yararik wang wara' sidi napa' ka wari arakadofiinga kanga wa sidi nakeda sa' tini' ning yanggu'.
Jisas wari inga' ana tubobu afufu waraga' togu'
Mat 24:29-31; Luk 21:25-28
24 Ning tanga ning yanggu', napa' mamareng girii ka u tonga yararik wari binga kani' wa mayam de wari wadigi' kangkamaro'. Ning tinga mayap undu' kangkamara to'. 25 Ning tinga napa'napa' ka kunimganang kuta ikiting undu' tuntumurum tanga yaranga bam wa dura mangfu tini'ga'. 26 Ning tanga anganga napni' ka ari'sini' wa Amingning Tim Iyak naga tangkunang girii guk ka diok kigineng girii guk kunimganang kuta arafok. 27 Afanga naganing kuning aming ensel arantagim u yangkareinga anga kamaganang yara'ning yong yong u yangaksasu'nanga aming ka Anutu wari adita' kuma' ifakasiringa ibo' unggungsa' inagira abani'ga ning yanggu'.
Firi fam wa kama kareng fara waraga' kamaga guk titing
Mat 24:32-35; Luk 21:29-33
28 Ning ina ning tanga ning yanggu', ka sidi kama kareng daunga tinga wa firi fam undu' kuma'sa' yapkedating adi sasa' piriring tanga afuinga yapma wa sidi o kama kareng kuma' ba faronga tara' ning wa wara'ganang tuguting. 29 Ka napa'napa' ka naga u tonga yararik wari kadofinga arayaro' undu' firi u yapkedating ningsa' kanga nakedanga o girini' kabi'sini' afota' ning tonga dengyak sa' tini'. 30 Beng sini' sanirik ami taming ka kami yara'ganang iking wari dabiksa' ko mo' kumaksasu'neinga ganang napa' ka u torik wari bining ganang kadofo' u kuma'sa' kani'ga'. 31 Beng guk sini' torik kunim a kama a napa'napa' dabiksa' wa wadigi' kuma'sa' bisasu'naning a naganing midi wa mokngang fikifiki ko ningsa' ira au wara'ning ning yanggu'.
Jisas wari tubobu afufu wara'ning kama wa Anutu warisa' naknga ita'
Mat 24:36-44; Luk 17:26-30,34-36
32 Ning tanga nua'bu yanggu', beng sini urang sanirik kama ka Amingning Tim Iyak naga tubobu afufu wara'ning wa aming ka ni wara'guk mo' nakedara' mokngang sini'. Kunim aming undu' wara'guk mo' naking mokngang, a mindingni naga undu' wara'ning guk mo' nakedarik, mokngang sibeng Anutu anapmo' kubanik warisa' wa giri naknga ita'. 33 Ka sidi kama ka naga afufu wara'ning wara'guk mo' nakeding wara' sidi tugunung tanga sidining kadapmangsi' u tipdidimanga nipmekanting. 34 Ka naga tubobu afufu wara'ning wa kadapmang ka aming girisi wari kane aming ga' kane urang ima mugoting ningda'ning. Adi ning titing, aming girii wari kamani maunga wa adi kane amingni wara'siga' kane ima yaranga ning tanga kane aming ka adining yak katatora ning u ning anota', gu som tangkunang tanga irotang. Ning aninga ning tanga ibinga mugoting. 35 Ka sidindu' ningsa' sidi yak tuang ning kane aming arantagim ningda'ning iking a na yak tuang wara' sidi naganing napa' samirik ya kafakafa yaptatoranga tanga ikianting naga' tanga sidi kama ka naga tubobu afufu wara'ning guk mo' naking kibiri wa ma tiim bining wa ma kamindap gaa' sini' wa ma mayam kuma' kadofiinga ganang udep abok wara' sidi sasuk tangkunang tanga som da'ning tanga ikanting. 36 Ka na ko da' mo' tok, urapsa' afok ka sidi tugunung wa indining tanga tini'ga'. Mokngang, tugunung titining kama guk mokngang wara' sidi tugunung tim tanga nipmeiakni' wara' siasa' tini'. 37 Beng sini' midi ka i torik ya sidisa' mo' sanirik, mokngang ya aming dabiksa' inirik wara' midi ka i naknga tugunung tanga ikanting ning yanggu'.