14
Aming girisi wari Jisas ugumak ga' toging
Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53
Ka sande girii wapni Pasova ka baret yis guk mo' sanga niaging wari kagadofi ga' kama fama'sa' ko adegu' ganang ka pris girisi a sasuk aming wari bak kura ning tanga Jisas u mandaga' taramira ugumak titiga' bimbem wara'ning kadapmang katua waraga' midi tonga naking. Ka adi ning toging, indi bimbem tonga wa sande girii ganang didimeng mo' bemtam, wa aming arantagim wari u kanga a ning guk wa naga' ting ning tonga kabaksi' kadagang naknga banaksi' giptanga marara indi indifantam ning tonga tanga anasa' ma amini' ning toging.
Taming nua'ni wari Jisas ga' sanda kareng tagakngamgu'
Mat 26:6-13; Jon 12:1-8
Ka Jisas adi Betani yong u anga aming nua'ni ka tim bagana kadagang lepa kayong kafong natugupmuranga tanga karendagu' wapni Saimon adining yak ganang amogu'. Amanga ning tanga aming fam guk nana kubap mera naging. Ka taming nua'ni wari iyung amanga ananing wel mupmu adi' karengsa' ka uningkim mambong girii warisa' toyaging u kandang guk bema afanga de u dura ning tanga Jisas ning ki ganang u tagara sufurungama yaregu'. Wel ka wa tim aming kungkumosi ning fuksi'ganang sufuraimiaging ningwara' u tagakngamgu'. Ka aming fam wari kigesini kanga ning toging, ai ya ning guk wa naga' tara' wel kareng toni girii ka sigesa' guk wa nasi'ga' tagakngamara'. Wel kandang ka ning ya aming fam ga' ima uningkim mambong manggara tatafak aming arantagim u yotangkayabaro' wa karengsa' ning toging. Ning tanga taming u kafangani tiging. Ka Jisas wari ning yanggu', ai sidi nagata' kareng tanamonga tara' wa anisefi mo' tinting kagabi sa' tini'. Ka ning sanotik, sidi tatafak aming yotangkayap ga' beng sini' sura toyaning ganang wa ning nakni', adi sidigok ingging kama paramu' ko iikning wara' sidi tatafak aming u yotangkayabonga wa inga' yotangkayapmanting a na ya kama paramu' iikning mo', inga' ingging kuma' sibinga mautik. Wara' taming wari napa' i tanamara' ya girisa' tanamara', adi wel tagaknamara' ya inga' naga kungkumak tinga kama ginang ganang tonga nipmifaronga tanamni' wara'ning tigigira tanamara'. Beng sini' sanirik inga' aming kama yong yong wari naganing midi naknga a kami taming wari kareng tanamara' yara'ning midi naknga ning tini'ga' ning yanggu'.
Judas wari Jisas iminga uuk ga' totangkagu'
Mat 26:14-16; Luk 22:3-6
10 Ka Jisas ananing arantagim nua'ni wapni Judas Iskeriot adi Jisas u tipkadofiam wara'ning midi tounga pris girisi yabonga ibinga agu'. 11 Anga aming girisi ganang u kadofinga midi ka Jisas u tipsarendaiminga bimbem wara'ning u yanggu'. Ning tinga aming girisi adi Judas ning midi u naknga kabaksi' karengsa' naknga Judas ga' uningkim mambong amimi waraga' midi totangkaging. Ka Judas adi tubobu ibinga anga Jisas u tipkadofiam ning kadapmang waraga' indining da'ning tanga tipkadofiamotik sam ning tonga sasuk mimeng tanga agu'.
Jisas wari arantagimni guk nana Pasova u tanga naging
Mat 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30
12 Ka sande girii Pasova ka baret yis guk mo' sanga nana a Pasova waraga' sipsip u dipming dop ning tiaging wari kuma' kadofonga tugu' u kanga arantagimni wari Jisas u ning aniging, girii indi guta' Pasova ning tangsana wa indeng anga tagamtam. 13 Ka Jisas wari u naknga arantagimni fama' tim yangkaronga ning yanggu', sidi Jerusalem yong girii ga' tim ademu'. Anga kadofinga kantamu' ka aming nua'ni ka ama gira barungnanga ara abota' u katuanga adigok manting. 14 Anga yak ganang dabik amanga ning tanga yak wara'ning tuang u ning anintamu', ninggek aming udi ning tora' na arantagimna guk tangsana Pasova wa indeng tanga mera nantam ning anintamu'. 15 Ning tinga yak wara'ning tuang wari sinagira fonga iyung bane nua'ni ka tangsana wara'ning napa' kuma' fideing u sangtintingneinga yapma nana tugunung kafakafa tantamu' ning yangggu'. 16 Ning ininga agumu'. Anga yong girii do kadofinga ning tanga napa'napa' ka Jisas wari yanggu' udi beng guksa' kadofiinga yapma ning tanga nana tugunung kane u tugumu'.
17 Ning tanga Jisas guk ka arantagimni fam guk adi kibiri inga' anga kadofinga yapma ning tanga yak ka nana segumu' wara'ganang amanga arantagim 12 dabiksa' nana u mera naging. 18 Ka adi nana u ko mera naging ganang ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', beng sini' na sireng ning sanotik kami aming ka nana kubap mera nem dabiksa' sidining nua'ni wari anga naganing digirap ganang naganing wap u tipkadofiamota' ning yanggu'. 19 Ka arantagimni adi midi ka u naknga kabaksi' mamareng naking. Ning tanga ning tonga yareging, ai girii nagata' u torang, naga mo' ning toging. 20 Ka Jisas wari ning yanggu', aming nua'ni mo' aming ka nagok nana dabik ka gafa kubaniksa' ganang mera niamuk anasa' nifikadofota'. 21 Beng sini' kadapmang ka Amingning Tim Iyak naga kungkumak titi wara'ning wa tim umpang ganang kuma' yoking wara' na u yaranga kungkumak sa' titining de ka aming ka naga nifikadofota' wa kagaya girii bimbem ning wara' na ning torik, bibiri' sini' aming ka wa mengni wari mo' ibeunga tugu' wa karengsa' adi kagaya girii wara'guk mo' bemaro' ning yanggu'.
Jisas wari arantagimni ga' gom yamgu'
Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Kor 11:23-25
22 Ning tanga nana u ko mera naging ka Jisas wari baret dibing u bema Anutuga' mesisiringa tanga ning tanga upma arantagimni ga' ima yaranga ning yanggu', nana tini' ya naganing fukna gom samarik. 23 Ning tanga wain ama kap ganang ubu bema undu' Anutuga' mesisiringa ningsa' tanga arantagimni ga' iminga bema topnanga yareging. 24 Adi u topnainga ning yanggu, ama ka i topning ya naganing fukna amaa kwasanira' wara'ning u topning. Amaa ka yarisa' Anutuning midi ka aming dabik sidi yotangkasap wara'ning u kuma' iptatangkara'. 25 Beng guk sini' ning sanotik, kami na sidigok kamaganang i ira tanga nanga abutam wara'ning ari'sini' tanga topnem. Inga' nua'bu guk mo' nanga sige ningsa' ira anganga sibeng Anutuning yongganang do fabang kuksapma kabakni' ararangeng karengsa' naknga tanga wain ama inga'ni nua'ni mera nanam waraga'sa ikantam. 26 Ning ina ning tanga siring kubanik nua'bu tonga marara fugang kadofinga afanga yong u kabinga kama bubo kabasi' ka Oliv waraga' mugoging.
Jisas wari inga' Pita wari adining wap isisebe waraga' Pita anigu'
Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38
27 Ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', sireng ning sanotik sidi dabik kuma'sa' nibinga bimanga mani'ga'. Adi kadapmang ka wari kagadofi waraga' tim Anutuning midi ning kuma' yoking, na maga yaptatora aming u ukinga magani wari sansaramik bimanga papusinanga mani' ning yoking. 28 Beng sini' kuma' kumarok de ka naga tubobu marara wa na tim anga kama tubo Galili do sipmerok. Ka sidi mandang inga' anga naptuani' ning yanggu'. 29 Ka Pita adibu ning anigu', ai girii aming fam wa giri gigibi tini' a na gigibi guk mo' tok mokngang sini'. 30 Ka Jisas wari ning anigu', beng sini' ganirik Pita gu kami tiim yara'ganangsa' kagare' wari ku fama' ko mo' katiinga gu naganing wap wa famineng ning sini' isisebeutang ga'. 31 Ka Pita wari tangkunang sini' nua'bu ning togu', a mokngang sini' girii na guning wap isisebe guk mokngang, nandu' udep nuronga tinga wa na gugok tangkunang dabiksa' adenga tanga kumakantamuk. Ning tinga arantagimni fam dabiksa' adindu' ningsa' tonga yareging.
Jisas wari gwaya binking Getsemani ganang ibang togu'
Mat 26:36-46; Luk 22:39-46
32 Ning tanga Jisas wari arantagimni u inagira anga gwaya kabasi' binking kareng wapni Getsemani u famanga kukyapma ning yanggu', ingging marekni' na dota' anga ibang toutik. 33 Ning ina ning tanga arantagimni famineng ka Pita Jems a Jon ning unggungsa' inagira aging. Anga Jisas wari kaba mamareng girii naknga 34 ning yanggu', o mokngang kabakna mamareng girii sini' nakarik kungkumak titiningsa' wara' sidi ingging nipmera naga yotangkanama ka' ningsa' marekni' ning yanggu'. 35 Ning tanga kabi'ning ibinga anga ning tanga mamareng u tatarafik wara'ning kadapmang waraga' beni Anutu anonga kamaganang mangfanga mungkupna tanga dera 36 ibang ning togu', o naning sibeng gu kagaya i mo' bimbemning ning udep sutang wa giri usefinam totang. Ka na naganing sasuk mo' yarotik guning sasuk sa' yaranga totik.
37 Ning tonga tubobu abanga yapku' ka arantagimni famineng udi dama sa' defaging. U yapma Jisas wari Pita u ning anigu', ai Saimon gu dama sa' ba defatang, tangkunang mera som kabi'guk mo' wa indining tarang ning anigu'. 38 Ning tanga famineng dabiksa' ubu yanggu', sidi dama mo' dekanting mamareng kadofota' mangfu ma tini', som tangkunang tanga ibang toni'. Beng sini' kabaksi' wa giri yotangkanap ga' suking de ka fuksi' warisa' tanga baragana ting.
39 Ning tanga tubobu ibinga anga ibang ka tim togu' ningsa' unggung nua'bu togu'. 40 Tonga ning tanga abanga yapku' ka arantagimni udi dama tangkunang sini' deking. Adi kwang mareiaging u mokngang, dama wari tanga fuksi' baragana sini' tanga dama ubu manga deking. Ning tanga seganga marara Jisas u kanga megang naknga midi guk mo' aniging.
41 Ka Jisas adi ningsa' yapma ibinga tubobu anga ibang nua'bu togu'. Tonga ning tanga abanga yapma ning yanggu', ai sidi mengkura kafakafa tanga dama ko ba defaking. Ka i kani' kabi'sini' aming nua'ni wari Amingning Tim Iyak naga ninagira tonga aming kadagang titisi ning kafasi'ganang nipmota'. 42 Mamarak tanga mugo tanam, aming nifikadofi titining kuma' kadofira' do kani' ning yanggu'.
Juda wari Jisas tipkadofiaminga bemging
Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12
43 Ning tanga Jisas wari arantagimni famineng u midi ko araininga ananing arantagimni nua'ni Judas ka tipkadofi tugu' wari abanga kadofigu'. Adi aming arantagim girii ka pris a sasuk aming a aming girisi fam wari Jisas bimbem waraga' yangkareinga kwak suguk tanga marara abiging u inagira abanga kadofingamging. 44 Ka aming tipkadofi tugu' Judas adi aming u tim ning kuma' yanggu', aming ka naga suronga tutu' yorama aratotik u kanga wara'ganangsa' anga bemting. 45 Ning kuma' yanggu' wara' Judas adi Jisas ganang u kadofinga o girii wa' ning tonga suronga tutu' yorama tanga aratugu'. 46 Ning tinga digirapni adi wara'ganang kadofinga bemging. 47 Ning tinga Jisas ning arantagimni nua'ni wari u yapma adining kwak bainat u weng bema pris arantagim ning girisi' adining kane aming u gufadaga ga' ning tonga tugu' ka mokngang, fe' tanga magi sa' gufadagagu'. 48 Ka Jisas wari aming arantagim ka bimbem tiging u ning ifang yanggu', ai na aming kadagang wa wara' sidi naga bemnabonga wa suguk kwak tanga kapmo'sa' abing. 49 Sidi kami tiim yara'ganangsa' wa indining tanga kadofinga bemnabing. Bemnap titiga' naknga wa na fikifiki siring yak girii ganang amanga aming fainggekitik wara'ganang sirengsa' kuma' bemnabonga tiging. Beng sini' napa' yaraga' wa tim Anutuning midi kuma' yoking wara' sidi wara'ganang didimengsa' yaranga ba tanabonga ting ning yanggu'. 50 Ning tinga arantagimni dabiksa' adi mutu tanga Jisas u kabinga bima tanga mugoging.
Jon Mak wari bima tugu'
51 Ka saba uyamang nua'ni adi nip fafa' tama ning tanga Jisas ning kumo ganang unggung anapmo'sa' kuma' yaranga anga adegu'. 52 Ka aming wari bimbem tantam ning tonga bemging ka mokngang, kasi ururup tanga kwi'ni sa' iromfadakinga fugu bi' sigesa' bimanga mugogu'.
Juda ning kaunsil arantagim wari Jisas u midiganang kamiging
Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24
53 Ning tanga aming ka Jisas bemging wari Jisas u nagira pris girii tim iyak ning yak ganangga' aging. Ka pris girisi a aming girisi a sasuk aming adi yak ka wara'ganang abanga bak kuma' kura ipmeking. 54 Ka Pita adi aming wari Jisas nagira aging u kanga mandang iwara anga dokning ira famugogu'. Anganga pris girii ning yak wara'ning sinim iyung bane ganang unggung amanga Jisas u yak iyung u nagira amoinga Pita adi plisman ka pris girii ning yak katatora ning wara'siguk sinim iyung unggung kudip sanga mareiaging. 55 Ka pris girisi a Juda ning kaunsil girisi arantagim ka bak tanga Jisas u kapmeking wari Jisas ning kadagang u katuanga wara'ganang ugumak ga' ning tonga aming fam katianinga anga Jisas u midi mandaga' fam sige animbenga yareging. Ka mokngang midi mamareng sini' ni ka ugumak titining guk mo' katuaging. 56 Aming siamo' wari midi kadagasi kabi'mo' animbenga yareging ka mokngang, adi midi kubaniksa' mo' toging, kuni' kuni' toging wara' adisining midi wa beng guk mokngang ning tugu'. 57 Ning tanga aming fam wari midi ka tim Jisas ana siring yak girii tempel u kwetataranga ning tanga tubobu tipmarak ga' yanggu' wara'ning waraga' sige animbeunga tipfara tanga ning toging, aming ka idi tim midi nua'ni ka ning togu', 58 na siring yak girii tempel idi kuma' kwetataranga kama faminengsa' tempel nua'ni ka aming wari titining guk mokngang u tanga mawak ga' ning togu' ning toging. 59 Ka mokngang adisining midi ka u animbeingaging undu' beng guk mokngang fisa' toging.
60 Ka Juda ning pris girii wari ubu marara adenga Jisas u ning anigagu', indining, gu midi u toing wara'ning tuboni guk mokngangsa' ba, tubo guk udep wa tutugu tinga naknam. 61 Ka mokngang Jisas adi midi tubobu guk mo' togu', sigesa' aradegu'. U kanga nua'bu anigagu', ma' Anutu girii ka kadagang ni guk mokngang adining mindingni Kasira Aming udi gu uba. 62 Ka Jisas wari togu', weng u torang warisa' aderik. Inga' Amingning Tim Iyak na Anutu kigineng ning kafong kareng ganang tangkunang guk marerok u napni'. Ning tanga tubobu undu' mungkong ganang sa' afok ning togu'. 63-64 Ning tinga aming girii wari u naknga bane giptanga ananing kangkama u ibaramara ning togu', ai kareng guk mo' nakarik midi ka wa Anutu anikige ningda'ning kadagang sini' tora' nakarik. Midi wa ana kuma' tuguinga nakem una, midi nua'ni wa nasi' nakonga. Sidi wa indining suking aming fam nua' mo' yangkantam, ning yanggu'. Ning tinga aming wari u naknga a wa kungkumak titining sa' ning tonga yareging. 65 Ning tanga aming wari Jisas u iguk sombara kwi' dibing bema Jisas ning de u iptasefangama uuk tanga ning anikigeging, a gu profet urang udi. Ka gu profet sini' ganang wa nisi' nisi' wari guking wapsi' u nine' ning aniging. Ning tinga polis ka siring yak girii u katatoriaging adibu tubosa' nagira tafanga fangi u pipeging.
Pita wari Jisas ning wap isisebegu'
Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27
66-67 Ka Pita adi kudip sanga mareiaging ganang unggung ko merafagu'. Ka pris girii ning kunung taming nua'ni wari anga kanga ning anigu', a gu udi kuma' gapkedarik Jisas Nasaretni guk fengating. 68 Ka Pita adi isasura tanga ning togu', a gu sige torang na u torang wa nafek sa' ba tirik. Ning tonga marara sinim fugang amanga isisa unggung tigiringa adegu'. Adenga naku' wa kagare' wari ku katigu'. 69 Ning tinga taming wari nua'bu kanga aming fam u yanggu', ai aming i fidera' idi adining arantagim udi. 70 Ka Pita adi isasura tanga nua'bu tugu'. Ning tanga kabi'ning adeia' aming fam ka unggung adeging wari nua'bu aniging, a gu udi kuma' gapkedem Galili aming adining arantagmni. 71 Ka Pita adi isasura tangkunang sini' nua'bu tanga midi tangkunang ning yanggu', beng sini' Anutu ganang kuta urang sanirik na aming ka wara'guk mo' sini' katik. 72 Ning tuguinga kagare' wari ku nua'bu katigu'. U naknga Pita adi midi ka tim Jisas wari adining wap famineng sini' u isisebegu' waraga' anigu' wara'ning u suknatama ning tanga adining kadagang waraga' sura kaba mamareng girii naknga mak fidenga fakogu'.