2
Yanggek aming mandaga' ning kadapmang kadagang
Ka na profet mandaga' fam waraga' ubu sangnatamotik. Wa ning, tim Juda indining papane arantagim wari ira abiging ganang wa aming fam ka anasining bining ganang unggung wari' marara indi Anutuning midi togadofi aming ning u mandaga' iramikiaging. Ka inga' sidiganang undu' aming ka ningwara' udi kuma'sa' kadofinga siramikni'ga'. Adi midi mandaga' kuni' kuni' ka aming ifikadaga ning u siasa' sana yarani'. Ning tanga adi midi kadapmang fam ka girisi' ka yotangkayap titiga' tanga kumogu' u tipmikurata waraga' undu' toni'ga'. Ning tinga anasining kadapmang kadagang ka warisa' iramikinga adi urapsa' kadani'ga'. Ka sidining aming fam kabi'mo' wari adisining kadapmang kadagang kuni' kuni' u yaranga tinga aming sige ka naktangka guk mo' tini' wari u yapma kadapmang beng guk kareng ka naktangka aming wari tanga iik ning u anikigeni'ga'. Aming ka midi mandaga' sanggekni' adisining kabaksi' wa mambong fuksi' ning manggakna ga'sa' nakiting wara' adi sidining uningkim mambong u suromanggakna waraga'sa' sura mandaga' giknanga bumara' sige ka anasining sasuksi'ganangsa' sanggekni'ga'. Ka aming girii Anutu adi aming ka u midiganang manggara kukyapma mamareng iminga kadaga titi waraga' kadapmang kuma' tanga kabinga ipmefata', wara' adi paramu' iikning guk mokngang, adi urapsa' kuma' kadani'ga'.
Beng sini' aming ka kadapmang kadagang tanga ikanting wa inga' Anutu adi iibi titining guk mokngang. Ka sidi kadapmang ka Anutu wari tim tanga ira abugu' waraga' sukanting. Adi ning tugu', timinggi' sini' Anutu ananing kunung aming ensel fam adi kadagang tiging wa adi iibisa' mo' tugu', mokngang, adi kagaya bimbem ning kamaganang manggara kukyabinga kasi' kafasi' sen guk gaa' kangkam sa' wara'ganang ira kama ka Anutu wari aming dabik midiganang kukyapma tagagareyap wara'ning u ko kapmera iking. Ka inga' aming kamaganangni ka timinggi' sini' ka Noa wari yagu' u tanga yaging undu' ningsa'. Adi kadagang tanga Anutuga' manda ukngamging waraga' tanga Anutu adi iibi mo' tugu', mokngang, adi mamareng kabiama gwang tipkadofiaminga aming adi gwang u topnanga kumaksasu'neging. Ka aming kareng kubaniksa' Noa adi Anutuning kadapmang wara'ning midi faituarugu' wara'guk ka adi kurene 7 ning unggungsa' wa Anutu wari yotangkayap tinga sip iyung bane ganang amanga gi' giri yaging. Abanga aming ka tim yong girisi fama' ka Sodom guk ka Gumora guk wara'ganang ira kadapmang kadagang sini' tanga ikiaging undu' Anutu wari adisining kadagang u kanga kudip kamiaminga wadigi' dayapsasu'negu'. Ka Anutu wari aming ka kadagang ka tim tanga ira abiging wara'siga' kagaya u yamgu' wa aming ka inga' yara'ganang ikem indi u kanga ning nakedantam, o Anutu adi aming ka adita' manda ukngama kadagang titing wara'siga' wa kagaya girii ning iyamning ba. 7-8 Ka yong kadagasi fama' wara'ganang wa aming didimeng kubanik ka Lot warisa' itarugu'. Ka adi kadapmang didimeng tanga kaba' kareng guk itarugu' wara' adi fikifiki yong wara'ning aming kadagasi wari kadapmang kadagang sansaramik fatiaging u yapma, a midi kadagang kuni' kuni' fatoiaging u naknga kaba mamareng sini' naknga itarugu'. Ka Anutu wari yong u saunga wa Lot u yotangkangama bema tonga gi' kaminga ning tanga inga' siabinga daging. Ka indi tim mamareng wari kadofonga tinga Anutu wari naktangka aming fama' ka Noa guk ka Lot guk u manggara naro' kukyabinga gi' giri yagumu' u kanga ning kadedantam, o beng sini' Anutu adi mamareng wari aming ka adita' naktangka titing wara'ganang kadofiaminga wa adi mamareng wara'ning bining ganang u manggakyapma fonga gi' kukyabinga kadaga guk mo' titi wara'ning kadapmang guk kuma' kanga ikita'. Abanga Anutu adi aming ka adita' manda ukngama kadagang titing undu' kuma' yapma mamareng iminga mamareng wara'ning kapmik ganangsa' ira anganga inga' kama ari' ka aming midiganang kukyap ning wari kadofiinga wa kagaya ka fikifiki ningsa' bema au u iyam waraga' kuma' sura ibita'. 10 Ka aming ka Anutu wari bibi' sini' nakiama didipmi titi wara'ning wa aming ka adisining sasuksi' yaranga kabaksi' wari kadapmang kadagang ka ami taming fam guk mumungguk kadagang sansaramik titi waraga'sa' marakiabiting a aming ka Anutuning midi kapmik iikga' bibi' sini' nakiting. Ning tanga adi indi aming karesi tangkunang guk giri ning tonga aming nua'ning midi guk mo' nakngama anasining kadagang waraga' o kadagang ba tem ning kabi'guk mo' sukiting. Abanga adi adisining tangkunang wari Anutuning kunung aming ensel wara'sining tangkunang ba irafiking ning tonga yangkige tanga adisining wap u fiafikadagating. 11 Ka ensel adi aming ningda'ning mo', adising tangkunang wa girii sini' ka aming ka u irafikiting. Ka adi aming ka wari yangkadaga titing waraga' wa Anutu guk mo' aniting, mokngang, adi Anutu anasa' inga' kuma' yapma tagagareyabo' ning tonga iibisa' titing.
12 Aming arantagim ka wara'sining kabaksi' wa kareng kabi' guk mokngang, kabaksi' ka kadagang titining warisa' yaptatoreinga ikiting wara' adi napa' karesi ka kadapmang kareng ning wa napa' kadagang ning kanga yangkige titing. Beng sini' adi magaa baseni kagaya ka aming wari yaptuanga didipmi titiga'sa' urang sukiting ningda'ning wari ikiting. Ka adisining kadapmang kadagang waraga' tanga wa Anutu adi iibisa' mo' to', mokngang, adi dipmisasu'nasa' to'ga'. 13 Adi aming karesi ga' mamareng imiting wara' adi mamareng kura'bu bemni'ga'. Aming ka wa megang kabi'guk mo' nakiting, nasi' ka adisining kabaksi' wari titiga'sa' sukiting wa kama sidii aming ning dasi'ganang unggung sarengsa' titing. Adi kadapmang kadagang girii ko tanga ira naktangka aming arantagim sidi kabaksi' kareng ninak waraga' tangsana titing ganang adi adisining kadagang girii wara'guk mo' sura sidigok nana kubap nating wa adisining kadagang wari sidiganang garasap ga' da'ning titing. 14 Adisining sasuk wa taming kadagasi guk sansaramik titiga'sa' naknga fengating. Adi kadagang u kagabi ning kadapmang guk mokngang, ning tanga adi aming karesi fam ka sasuksi' tangkunang guk mokngang u kadapmang kadagang titiga' yanggagareinga adindu' kadagang tanga kadaga titing. Aming ka ningwara' wa sasuk ka aming nua'nining napa' kamamarenga irombemna ning wari adisining kabaksi'ganang u timinggi' kuma' tangkagu'. Aming arantagim ka wa Anutu wari didipmi titining bingi wara'ning kapmik ganangsa' ikiting. 15 Abanga adi kadapmang didimengga' manda ukngama anganga aming masi' papesi wari kadapmang ba ning tonga base urang kugoting ningda'ning tanga kangkaranga sini' titing. Kadapmang kadagang ka adi u tanga ikiting wa tim profet nua'ni ka Beor ning mindingni Belam wari tugu' ningda'ning titing. Ka Belam adi ning tugu', adi aming fam wari kadapmang kadagangga' anga yotangkayabinga wara'ning to amimi ga' aniging u bemna waraga'sa' sura mugogu'. 16 Ka dongki nua'ni wari kadagang mo' titiga' anisefonga midi ka aming da'ning anigu'. Beng sini' dongki adi napa' ka nakeda tanga midi tutugu ning guk mokngang warisa' profet ka wari kadagang sansarimik tonga tugu' u udangamgu'.
17 Ka yanggek aming mandaga' adi aming yotangkayap ning wap guk ning tonga titing, ka mokngang, adi ama kubak ka aming wari ama beng guk ba ning tonga anga kamasa' urang deting ningda'ning ikiting. Abanga adi kayam sa' danga auta'ganang ka mungkong kangkam ka gimak titining wari kadofita' u kanga aming wari gimak ba urota' ning tonga karengsa' nakiting, ka mokngang, mungkong ka wa gimak tanga yotangkayap ning guk mokngang. Beng sini' Anutu adi aming kadagasi ka ningwara' wari anga iik waraga' kama kangkam kadagang sini' kuma' kasiranga kabiamgu'. 18 Ka aming ka ningwara' adi aming fam u kadapmang kadagang ga' inagironga adisining fuksi' bema aranga midi ka ki guk mokngang fisa' u bang sini' tonga auting. Ning tanga adi aming ka kadapmang kadagang kuni' kuni' u inga' ingging sini' kabinga tangkunang guk mo' ikiting u ning yanggagareting, o amine sidi kabaksi' wari napa'ni titiga' naknga undu' girisa' tinting. 19 Ning tanga sidi napa' u titing wa tangkunang guk ikinga napa'ni wari kadapmang ka sidining sasuk sa' yaranga titining u nua' mo' udasamota', ning tuguting. Ka adi adisining kadagang wari ifikadaga tonga tita' wara'ning kapmik ganang ira nakeda guk mo' tanga kadapmang ka u titing. Wa ning, aming ka kadapmang kadagangsa' tanga irota' wa adi kadagang wara'ning kapmik ikinga kadagang warisa' kuma' katatorara'. 20 Beng sini' aming ka tim kamagaanng ning kadagang kuni' kuni' u tanga irota' ka inga' adi girini' Kasira Aming Jisas tubobu manggaknip aming adining midi u naknga kadapmang kadagang kabinga gi' ira kadagang wara'ganang nua'bu iikga' guk mo' surota'. Ka inga' adi kaba marara kadagang ka wara'ganang auinga wari nua'bu surotangkainga kadagang u kagabi ning kadapmang kabi'guk mo' kauta'. Wa ning, tim adi Anutuning midi guk mo' naknga irota'ganang wa kareng kabi' giri irota', ka inga' adi Anutuning midi u kuma' nakota'ganang kadagang ga' tubobu mauta' wa adi kareng kabi'guk mo' irota', mokngang, adi kangkam sini' ning ubu irota'. 21 Wara' ning torik, aming ka Anutuning midi kadapmang tapni u kuma' naknga ira manda ukngama kadagang ganangga' tubobu mugota' wa adi kadaga sini' titi wara'ning. 22 Beng sini' aming ka kadapmang ka ningwara' u titing wa adi midi ka tim king Solomon wari kuma' yoku' ningda'ning titing. Adi ning yoku', kugwang wari anasining madi' timini u tubobu anga nating. Abanga waraga' wa nua'ni ka ning yoking, magaa wari ama kuma' inga kama nampumek ganang tubobu urang anga dera uriting ning da'ning titing, ning yoking.