10
Mdimi yanojile
Yesu nakalonga kata hino, “Ndangulonga ndikomya, wone munhu yogana kwinjila mli mibani ja ming'holo ne kukolela hali lwizi, na kwinjila kwa kukwina kulukanzi mwa mibani, ayo kowa muhizi na mbokaji. Munhu yalingukolela hali lwizi lwa mibani, ayo ndo kowa mdima ming'holo yanojile. Mlolela mibani komchumulila, na ming'holo ja heye johulika mluzi wa mdimi, kowa wojichema ming'holo kwa matagwa, na kujilongoza kunze. Wone wajilavye kunze, heye kowa yalongole kumwando na ming'holo jimuwinza kumbele, kwa vila jowa jihulika lizi lya mdimi.” Ming'holo hajimuwinza munhu mjenzi, ila jombilima, kwa vila hajizelele lizi lya heye.
Yesu nakawalonjela nhelo ayi, ila hewo nahawavizelele choni choyaganile kuwalonjela.
Yesu ndo nayali mdimi yanojile.
Yesu nakahiluchila kulonga, “Ndanguwalonjela ndikomya, heni ndo hali lwizi lwa kukolela ming'holo. Hewo woyile heni sinoya, awo wowa wahizi na wabokaji, ila ming'holo hajiwahulika hewo. Heni ndo lwizi lwa kukolela, munhu yoneche yokwinjila kukolela hali heni, kowa yaloholigwe, yokwinjila na kulawa kunze, na kuwona mhale. 10 Muhizi koyaga hela kuhiza na kukopola na kuwifya. Heni mbuya hela, ndiwape hemwe ukomu, ukomu wenele.
11 “Heni nda mdimi nojile, yawele kuya na kukopoligwa kwa kujilohola ming'holo. 12 Wone hawele mdimi yanojile, na ming'holo hajiwele ja heye, wone yalyone libwa lya kisolo likuya, kobilima na kuleka ming'holo jiliyeka. Aho libwa lyochibata na kibagulanga nakachene ming'holo. 13 Munhu yavisigwe kangubilima, kwa vila heye ka munhu wa mijito hela, kahela isungu na ming'holo. 14 Heni nda mdimi nojile. Ndiwazele wali wa heni, na hewo wali wa heni wanzela. 15 Kota vila Mhaza vyoyanzelele, na heni vyondimnzelele Mhaza. Heni ndangulavya ukomu wa heni kwa chiwalo cha mingholo. 16 Na ming'holo jinji ndigalilwe heni, hajiwele hamwe na jiyawo, ndojiwinza na kujihanza ha jiyawo, johulika lizi lya heni na jowa mchilundo chimwe chili na mdimi yumwe.
17 “Mhaza kangungana heni, kwa vila ndangukunda kulavya ukomu wa heni, leka hamba ndiuhiluse kahi. 18 Kuduhu munhu yowa na ludali lwa kusa ukomu wa heni. Ndangulavya kota vyonganile heni. Ndoweza kuulavya na kuuhilusa kahi. Ahi ndo Mhaza wa heni vyoyandajize heni kudita.”
19 Kahi kwali na kibagula kwa hewo Wayahudi kwa aula ulonzi woyalonjile Yesu. 20 Wanhu wenji nawalonga, “Kana Limazoga! Kana lukwale! Iwa ndaze mwangumuhulichiza heye?”
21 Ila wanhu wanji nawalonga, “Munhu yawele na chijeni, kowa yolonga kota hino! Yowa ndaze Limazoga limlohole munhu nayali yohambe yalole?”
Yesu kangulemigwa na Wayahudi.
22 Ako Yelusalemu kwali na mnvina ya kukumbuchila kwela kwa Ng'handa ya Nguluwi kwa Nguluwi. Mhela awo kwali na mbeho. 23 Yesu nayali yojenda mchipepela cha Solomoni, kuli Ng'handa ya Nguluwi. 24 Wayahudi vyowamuwene, wammemelela na kumuuza, wata, “Kotuleka mu uviso mbaka nili? Utulonjele kukomya, hegwe ndo Kilistu Mlohozi.”
25 Yesu nakawedichila, “Mina ndiwalonjela, ila hemwe hamlingukunda hebu. Vinhu vyondilingudita vifanda kota heye yandajize heni ndite. 26 Ila hemwe hamkunda hebu, vyohamuwele ming'holo ja heni. 27 Ming'holo ja heni jihulikaga lizi lya heni, na heni ndijizela na jangumbinza. 28 Ndanguwapa ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, na hawobagama hebu, na kuduhu munhu yoweza kuwalavya mmoko wa heni. 29 Mhaza wa heni ndo yamhele awo, wawele mng'hangala kusinda weng'ha, na hewo hawokwaga mazuwa gose, na kuduhu munhu yomboka mmoko wa heni. 30 Heni na Mhaza twa yumwe.”
31 Wayahudi nawalokota maganga, leka wamtowe. 32 Yesu nakawalonjela, “Ndiwalajilani mbuli nyinji kulawa kwa Mhaza. Ilikohi kuli azo zilinguwadita msubule na maganga?”
33 Wayahudi nawamwidichila wata, “Hatulingugana tukutowe na maganga kwa agala ganojile gouditile, ila vyoumkovula Nguluwi. Kwa vila hegwe kwa munhu hela, ila kwangidita kota Nguluwi!”
34 Yesu nakedichila, “Ndaze, hayandichigwe kuli chitabu cha Malajizo ga hemwe kota Nguluwi kalonga, ‘Heni ndonga hemwe mwa milungu?’ 35 Nguluwi kawachema milungu wala wapeligwe usenga wa heye, na hetwe tuvizela kota Maandiko Matakatifu gangukomya ng'hatu mazuwa gose. 36 Kota vila Mhaza kanyhagula heni na kunhuma kuli isi yeng'ha, mwangumlonjela, kwangukovula, kwa vila nandonga, ‘Heni nda mwana wa Nguluwi.’ 37 Wone muwene silingudita mijito johaganile Mhaza wa heni, mleche kung'hunda. 38 Ila wone ndilingudita, na hemwe mlema kung'hunda heni, yowa goya wone mkunde gondilingudita, aho mowa mvizelele kota, Mhaza kangikala mgati mwa heni, na heni ndangikala mgati mwa Mhaza.”
39 Nawalapa kahi wamibate Yesu, ila heye kasulupuka mmoko mwawo.
40 Yesu nakaluta kahi mwambu mwa lwanda lwa Yolodani, honhu Yohani nayali yobatiza, nakekala kuko. 41 Wanhu wenji nawoya walonga, “Yohani nahaditile ulajilo woneche,” “Geng'ha gowalonjile kwa munhu ayu nakakomya.” 42 Wanhu wenji wa ako nawamkunda Yesu.