11
Kubagama kwa Lasalo
Munhu yumwe nayali yochemigwa Lasalo nayali mtamwa. Munhu ayo nayali yochikala hali muji wa Betaniya. Muji awo ndo kwali hakaye ha Maliya na lumbulye Malita. Maliya ayu ndo yuyula yambakaze Mkulu Yesu mafuta ga kubakaliza na kubagusa kwa mnvili za heye. Lelo Lasalo, lumbulye ndo nayali yotamika. Awala wadala wahilika usenga kwa Yesu walonga, “Mkulu, mkulugwe ulingumgana Lasalo kangutamika.”
Yesu vyoyahuliche ago, nakalonga, “Utamwa awu haumkopola hebu Lasalo, ila ni kwa mbuli ya ukulu wa Nguluwi. Lasalo kotamika leka kwa kukolela ayo Mwana wa Nguluwi yapegwe ukulu.”
Yesu nakamgana heko Malita na lumbulye na mkulu wawo Lasalo. Vyoyahuliche kota Lasalo mtamwa, kekala bahala hoyawele mazuwa gayage meli.
Hamba nakawalonjela walanguswa wa heye, “Tucheni tuhiluche Yudeya.”
Walanguswa nawamwidichila, “Mlangusa, kusemwa mhela udo hela Wayahudi vyowali wogana kukusubula na maganga, kahi kwangugana uhiluche kuko?”
Yesu nakawalonjela, “Zuwa limwe lina saa kumi na meli, si ndo vyoili? Lelo heye yojenda kuzelu hochikwang'wala hebu, kwavila kanguwona uzelu. 10 Ila wone munhu yojenda nechilo, kochikwang'hbwala, kwa vila kahela lumuli mgati mwa heye.” 11 Yesu nakalonga ago na konjezela, “Mganwa wa hetwe Lasalo kawasa, heni ndoluta ndikamwinule.”
12 Walanguswa nawedichila, “Mkulu, wone yawasile kowa mkomu.”
13 Yesu nayali yolonga mbuli ya kubagama kwa Lasalo, ila walanguswa hewo nawavizela kota Lasalo kawasa hela. 14 Hamba Yesu nakawatubulila kalonga, “Lasalo kabagama. 15 Ndangusangalala kwavila nasali ako ila mkunde. Lelo tucheni koyali.”
16 Tomasi nayali yochemigwa mnyambili kawalonjela walanguswa wayage kalonga, “Tucheni na hetwe tukabagame hamawe na heye.”
Yesu ndo uzilipulo na ukomu
17 Yesu vyoyafichile, nakafika wamtilile Lasalo katali mazuwa gane nagakola. 18 Betaniya kwali kutali kwa kota maili zidatu hino kulawa Yelusalemu. 19 Wayahudi wenji nawoya kuwahembuliza Malita na Maliya kwa kufiligwa na lumbulyawo Lasalo.
20 Malita vyoyahuliche kota Yesu kanguya, nakaluta kumbochela, ila heye Maliya nakapona hakaye. 21 Malita nakamlonjela Yesu, “Mkulu, na uwe baha, lumbulyangu hali bagama! 22 Ila ndivizela kota na sambi, Nguluwi kokupa choneche choumlanda!”
23 Yesu nakamlonjela Malita, “Lumbulyake heye kozilipuka kahi.”
24 Malita nakedichila, “Ndivizela kota kozilipuka kuli zuwa lya kuduma.”
25 Yesu nakamlonjela, “Heni nda uzilipulo na ukomu. Munhu yoneche yalingung'hunda, kowa mkomu Ila wone yabagame. 26 Na munhu yoneche yalingikala na kung'hunda hobagama hebu! Lelo kwangukunda aga?”
27 Malita nakedichila, “Ena Mkulu! Ndangukunda kota hegwe uli Kilistu Mlohozi, Mwana wa Nguluwi yalinguya muisi.”
Yesu kangulila mahozi
28 Malita vyoyalonjile ago, nakahiluka mng'handa na kumchema lumbulye Maliya hafungo yaliyeka. Nakamlonjela, “Mlangusa koya, kangukuchema hegwe.” 29 Maliya vyoyahuliche ago, nakenuka na kubilimila kunze kumbochela Yesu. 30 Yesu nayali yang'hali kwinjila hali chijiji chila, nayali yang'hali hahala honhu Malita hoyamting'hanize. 31 Wayahudi nawekale hamwe na Maliya womhoza vyowamuwene yokwinuka yolawa kunze, nawo nawenuka na kulawa kunze. Nawejesa kota kanguluta ko wamtilile Lasalo yakalile kahi.
32 Maliya vyoyafichile koyali Yesu na vyoyamuwene, nakafugama mmagulu ga Yesu, nakamlonjela, “Mkulu, na uwe baha, lumbulyangu nahambe yabagame!”
33 Yesu vyowamuwene Maliya yolila, na awala Wayahudi welongozase nawo wolila, nakawa na masinzo ng'hatu mnhumbula mwa heye na kwinjililwa na isungu. 34 Yesu nakawauza, “Mumuwika kohi?”
Nawamwidichila wata, “Mkulu, uye ulole.”
35 Yesu nakalila mahozi. 36 Wayahudi nawalonga wata, “Mlole navyoyali yamganile lukami!”
37 Baho wanhu wanji nawalonga wata, “Hino hawele yuyu yamgubule meho ayula yohambe yalole? Nakalemwela ndaze kumdita Lasalo yaleche kubagama?”
Yesu kangumzilipula Lasalo
38 Yesu vyoyali na isungu ng'hatu mnhumbula mwa heye, nakaluta kuli chilaga. Chilaga acho chali mhalika, kahi liganga likulu naliwichigwa hamlango. 39 Yesu nakawalonjela, “Muse iganga hali lwizi.”
Malita, lumbulye Lasalo nakalonga, “Mkulu, kaluka kunhung'ha, kwa vila kawichigwa mchilaga lehano zuwa lya kane!”
40 Yesu nakamlonjela Malita, “Sikulonjele kota wone ukundile kowona ukulu wa Nguluwi?” 41 Nawosa iganga hali lwizi na baho Yesu kalola kuchanya, nakalonga, “Ndangukutogola Mhaza kwa vila hegwe kwangunyhulichiza. 42 Ndivizela kota kwangunyhulika heni mazuwa gose. Ila ndangulonga aga kwa chiwalo cha wanhu awa leka wakunde kota hegwe ndo unhumile heni.” 43 Vyoyalonjile ago, nakachema kwa lizi ng'hulu kalonga, “Lasalo, ulawe kunze!” 44 Lasalo nakalawa kunze, moko na magulu gawopigwe na sanda, na chibende chimgubike chihanga. Yesu nakawalonjela wanhu, “Mumdohole na mumleche yalute.”
Uhesi wa kumkopola Yesu
(Matei 26:1-5; Malichi 14:1-2; Lukasi 22:1-2)
45 Wayahudi weng'ha wawele ahala kwa Maliya nawagona goyaditile Yesu, nawamkunda. 46 Ila wamwe wa hewo nawahiluka kwa Mafalisayo nawawalonjela goyaditile Yesu. 47 Baho Mafalisayo na wakulu wa watambika wating'hana wata, “Tudite ndaze? Mlole vinduzanduza vyoyalingulajila na kudita munhu ayu! 48 Wone tumleche, wanhu weng'ha womkunda heye, hamba wakulu wa Loma wohola isi ya hetwe na kuwifya ng'handa ya Nguluwi ya hetwe!”
49 Munhu yumwe wa hewo nayali yochemigwa Kayafa nayali Mtambika Mkulu mhela ula nakawalonjela, “Hemwe hamchizelele chinhu! 50 Hamvizelele kota yowa goya munhu yumwe yabagame kwa mbuli ya wanhu wenji, kuleka isi yeng'ha igwiswe?” 51 Kayafa halonjile ago kwa ludali lya heye, ila kwa vila nayali Mtambika Mkulu mhela ula, yaliyolonga kota Yesu kanguzabagama kwa mbuli ya isi ya hewo. 52 Kahi haiwele hela kwa hewo, ila kahi kowegala hamwe wanhu wa Nguluwi wasambaluche.
53 Ahyo kulawa zuwa lila wakulu wa Wayahudi waliwoheha na kupala nzila ya kumkopola Yesu. 54 Ahyo Yesu nahawele yojenda hazelu hagati mwa Wayahudi, ila kalawa aho, nakaluta honhu habehi na hagunuche, hali muji wa Efulaimu. Kekala kuko na walanguswa wa heye.
55 Mnvina ya Pasaka ya Wayahudi vyoyali habehi, wanhu wenji wali woluta Yelusalemu kulavya nhambiko kihovuga yawe Yelile Pasaka ing'hali. 56 Wali wompala Yesu, na vyowamemile mli Ng'handa ya Nguluwi, weuza wata, “Hemwe mwangijesa ndaze? Hino hokuya hebu kuli ino mnvina?” 57 Mtambika mkulu na Mafalisayo nawalavya ilajizo kota wone munhu yamone Yesu koyali, yoye yalonje wakamibate.