12
Yesu kangubakalizwa mafuta ga kununyilila
(Matei 26:6-13; Malichi 14:3-9)
Mazuwa sita vyogaponile kulutila Pasaka, Yesu nakahiluka Betaniya, konayali kikala Lasalo, yula Yesu yamzilipule kulawa kwa wabagame. Ako nawamwichila Yesu chilyo cha nechilo. Malita nayali yoyawichila vilyo, na Lasalo nayali yumwe wa awala wekale hali chisanya na Yesu. Maliya nakahola nusu lita ya mafuta galingununyhilila ga nado galinguguzigwa kwa sendi nyinji, nakambakaliza Yesu magulu, hamba kaibagusa na mnvili za heye. Na ng'handa yeng'ha naimema unusi wa kununyhilila. Yudasi Isikalioti, yumwe wa walanguswa wa Yesu, ayula yokuya kumhinduka Yesu nakalonga, “Hambi iwa ndaze, Mafuta aga gahaguzigwe kwa sendi denali miya zidatu zilinguhega kwa mwezi umwe ng'hatu na sendi azo wapegwe wazunwa?” Yudasi nahalonjile ago kwa vila nakawonela isungu wazunwa, ila kwa vila nawali wojenda na muhako wa sendi, na mala inji nayali yohiza sendi.
Ila Yesu nakalonga, “Mleche kumgaza ayu mdala. Mumleche yawiche ago mafuta kwa chiwalo cha zuwa lya kutiligwa lukuli lwangu. Wazunwa mwanawo mazuwa geng'ha, ila hamuwa na heni mazuwa geng'ha.”
Uhesi wa kumkopola Lasalo
Wayahudi wenji nawahulika kota Yesu nayali Betaniya, ahyo nawaluta kuko. Hewo hawalutile kumlola Yesu hela, ila kahi nawaluta kumlola Lasalo yawele ayula Yesu yamzilipule kulawa kwa wabagame. 10 Ahyo wakulu wa watambika nawagana wamkopole Lasalo na heye, 11 mina kwa chiwalo cha Lasalo Wayahudi wenji nawawalema wandewa wa hewo na kumkunda Yesu.
Yesu kangwinjila Yelusalemu kwa luchenze
(Matei 21:1-11; Malichi 11:1-11; Lukasi 19:28-40)
12 Zuwa iyage, wanhu wenji nawoyile kuli mnvina ya Pasaka nawahulika kota Yesu kanguwa Yelusalemu. 13 Baho wahola miputi ja mgoda wa mitende na waluta kuza kumbochela mnzila aku wotowa luchenze, wolonga,
“Mtogoleni Nguluwi, watambichizwe yula yokuya kwa itagwa lya Mkulu.
Mtogoleni mndewa wa Isilaeli!”
14 Yesu nakapegwa idogowi, kakwina ku mung'ho, kota Maandiko Matakatifu vyogalonjile.
15 “Uleche kudumba biti Siyoni,
ulole Mndewa wa hegwe kanguya,
nakakwina mwana wa idogowi.”
16 Mhela wula walanguswa nahawavizelele. Hamba Yesu vyoyatogoligwe, baho nawakumbuchila kota ago nagandichigwa kwa mbuli ya heye, na wanhu nawamditila ago.
17 Lung'hongola lwa wanhu nawawele hamwe na Yesu hoyali yomchema Lasalo kulawa kuchilaga, na kumzilipula kulawa kwa wabagame nawalutilila kulavya ulolezi wa mbuli ila. 18 Ahyo wanhu wenji nawaluta kumbochela Yesu kwa vila nawahulika kota kalajila chinduzanduza chino. 19 Mafalisayo wangilonjela wata, “Mwangulola! Hotuweza kudita choneche! Mlole isi yeng'ha yangumuwinza heye!”
Wagilichi wamwe wangugana wamone Yesu
20 Kwali na Wagilichi wamwe hali wanhu walutile Yelusalemu kutambichiza mhela wa mnvina ya Pasaka. 21 Nawamlutila Filipo, mwenyeng'haye wa Betisaida muli muji wa Galilaya, nawamlonjela, “Mkulu, twangugana tumone Yesu.”
22 Filipo nakaluta kumlonjela Andeleya, na hewo weli walutasa kumlonjela Yesu. 23 Yesu nakawedichila, “Mhela wa Mwana wa Munhu kubochela ukulu ufika! 24 Ndanguwalonjela ndikomya, nyhule imwe ya uhemba wone haigwile hali misanga na kola yopona imwe. Ila wone yole, yolela nyhule nyinji za uhemba. 25 Munhu yoneche yougana ukomu wa heye kowajiliza, ila munhu yoneche youlema ukomu wa heye muisi ino kouwika kwa mbuli ya ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. 26 Munhu yoneche yalingugana yawe chitumagwa wa heni kanguganigwa yambinze, Ieka honhu honeche hondiwa, ndo baho mkolamijito wa heni hoyowa. Na munhu yowa chitumagwa wa heni Mhaza wa heni komtogola.”
Yesu kangulonga kubagama kwa heye
27 “Sambi Nhumbula ya heni yangugazika lukami, na ndonje choni? Ahi ndonje, ‘Mhaza, umbusile mhela uno’ Hebu. Nambuya muisi kwa mbuli ya kukolela kuli mhela uno wa kugazigwa. 28 Mhaza, litogole itagwa lyako!”
Aho lizi ihulikwa kulawa kilanga, “Ndilitogola, na kahi ndolitogola.”
29 Wanhu wenji nawemile ahala honhu nawahulika lizi alyo, wamwe wata lyali linguluwi, na wanji walonga wata, “Mhilisi wa kilanga nayali yolonga na heye!”
30 Yesu nakawedichila, “Luzi alo haluhulikwe kwa mbuli ya heni, ila kwa mbuli ya hemwe. 31 Sambi ndo mhela wa utaguso wa isi ino, na Limazoga mndewa wa isi ino woza kumgamula. 32 Heni hondikwinuligwa kulawa hasi ha isi ino, ndomkwega chila munhu yoye kwa heni.”
33 Kwa ulonzi awu, nakalajila vyoyobagama.
34 Lung'hongola lwa wanhu wedichila wata, “Malajizo ga hetwe gatulonjela kota, Kilistu Mlohozi kochikala mazuwa gose. Lelo iwa ndaze kwangulonga Mwana wa Munhu kanguganigwa yenuligwe? Ndo yalikohi ayo Mwana wa Munhu?”
35 Yesu nakedichila, “Lumuli lung'hali na hemwe kwa mhela udo. Mjende muwelenalo lumuli kutitu hakunawafika munhu yojenda kutitu havizelele koyoluta. 36 Kwa vila mlinalo lumuli, mkunde alo lumuli muwe wanhu wali na lumuli.”
Wanhu hambe wakunde
Yesu vyoyasindile kulonga ago, nakaluta kutali na hewo.
37 Hanga Yesu nakalajila vinduzanduza vyeng'ha vila hali hewo, ila hewo nawalema kukunda. 38 Ahyo ulonzi yalonjile Mloli Isaya ukola,
“Mkulu, kakohi yakundile gotuwalonjele?
Na ludali lwa Mkulu lulajilwa kwa wali kohi?”
39 Ahyo nawalemwela kukunda, kota vila Mloli Isaya lowalonjile kahi,
40 “Nguluwi kawadinya meho gawo,
kahi kahazanya nyhala za hewo,
leka waleche kulola kwa meho gawo,
na waleche kuvizela kwa nyhala za hewo.
Leka waleche kunyhinduchila heni,
na heni ndahawalohole.”
41 Isaya nakalonga aga vyoyauwene Ukulu wa Yesu, nakalonga mbuli za heye.
42 Ahyo, vilongozi wenji wa Wayahudi wali womkunda Yesu. Ila kwa kudumba Mafalisayo, nahawali yolonga mbuli ayo hazelu kwa kudumba kuwinjigwa mli ng'handa ya kusalila. 43 Nayali yogana kutogoligwa na wanhu kusinda kutoligwa na Nguluwi.
Ulonzi wa Yesu wangutagusa wanhu
44 Hamba Yesu nakalonga kwa kuchemelela, “Munhu yokunda ga heni, halingukunda ga heni ndiliyeka, ila kangukunda na ga heye yanhumile. 45 Munhu yalingumbona heni, kangumona na heye yanhumile heni. 46 Heni ndo lumuli, nambuya kuli isi leka wanhu weng'ha wawelengung'hunda ga heni waleche kupona kuli kutitu. 47 Wone munhu yahuliche mbuli ya Nguluwi na kibata, heni simtagusa hebu. Suyile kutagusa wanhu wa isi, ila mbuya kuilohola. 48 Munhu yawele ngundema heni, yohakundile mbuli ya heni kanaye yumwe wa kumtagusa, mbuli ayo ndonjile ndo yomtagusa muli zuwa lya kuduma. 49 Kwa vila heni hambendonje kwa ludali lwa heni, ila Mhaza yanhumile kandajiza gala gawele kulapigwa kulonga. 50 Na heni nandivizela kota ilajizo lya heye lwangigala ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. Ahyo ndangulonga gala hela Mhaza goyanhumile ndonje.”