13
Yesu kanguwahovuga magulu walanguswa wa heye
Yali zuwa imwe habehi na mnvina ya Pasaka, Yesu nakavizela kota mhela wa heye wowa ufichile wa kuka muisi ino na kuluta kuli Mhaza wa heye. Nakawagana ng'hatu wanhu wa isi ino wawele wa heye, ligano lya heye lyalihela mwiso.
Yesu na walanguswa wa heye wali wolya chilyo cha nechilo. Limazoga lyali limwinjile mnhumbula ya Yudasi mwana Simoni Isikalioti yamhinduche Yesu. Yesu nakavizela kota Mhaza kampa chila chinhu mmoko mwake. Na kavizela kota nakalawa kwa Nguluwi, na kanguhiluka kwa Nguluwi. Baho nakenuka hala hoyekale, nakawika hafungo igolole lyake, nakahola chibende, kawoha mchuno mwake. Hamba kawika malenga mchisaye, nakaluka kuwahovuga walanguswa magulu akuno yowabagusa na chila chibende choyawohile mchuno. Vyoyafichile hali Simoni Petili, na heye Petili nakamlonjela, “Mkulu, kwangugana kunyhovuga magulu heni?”
Yesu nakamwidichila, “Huvizelele chondilingukola sambi, ila kovizela hamba.”
Petili nakamlonjela Yesu, “Hegwe hunyhovuga heni magulu gangu ng'oo!”
Yesu nakamlonjela, “Wone hulingugana ndikuhovuge, huwa mlanguswa wa heni.”
Simoni Petili nakedichila, “Mkulu, uleche kuhovuga magulu yeka! Uhovuge na moko na mutwi weng'ha!”
10 Yesu nakalonga, “Munhu yojile haimnojeza kihovuga kahi, ila magulu hela, ila na lukuli lweng'ha. Hemwe mwangung'hala ila haiwele mweng'ha.” 11 Yesu nakamzela yalikohi yomhinduka, ndo mana yalonjile, “Hemwe weng'ha mwangung'hala ila yumwe hangalile hebu.”
12 Yesu vyoyasindile kuwahovuga migulu walanguswa, kavala igolole, kahiluka koyali yekalise kalonga, “Hambi mvizela vyondalindidita kwa hemwe?” 13 Mwangunyhema heni Mlangusa na Mkulu, iwa goya mwagudita hino, ahi ndo vyondili. 14 Heni ndili Mkulu na Mlangusa wa hemwe ndiwahovuga magulu genu, ahyo na hemwe namwe mwanguganigwa mihovuje magulu genu. 15 Heni ndiwalajilani nzila ya kudita, leka na hemwe namwe mdite kota vyondiwaditile. 16 Ndanguwalonjelani ndikomya ng'hatu, chitumagwa hawaga mkulu kusinda Mkulu wa heye, na mpogozi hawaga Mkulu kwa ayula yamtumile. 17 Lelo vyomgazelele ago, mobweda hala homgadita ago.
18 “Silingulonga kwa hemwe mweng'ha. Ndiwazela wondiwahagule. Ila yanguganigwa Maandiko Matakatifu gakomye, kota vyogalonjile, ‘Heye yadilize hamwe na heni, kongaluka.’ 19 Ndiwalonjelani mbuli azo sambi zing'hali lawila, wone zilawile mkunde kota ‘Heni nda Heye.’ 20 Ndanguwalonjela ndikomya, munhu yalingumbochela yula yondilingumtuma, kangumbochela heni, na heye yalingumbochela heni, kangumbochele heye yanhumile.”
Yesu kangulagula kota kohinduligwa
(Matei 26:20-25; Malichi 14:17-21; Lukasi 22:21-23)
21 Vyoyalonjile ago, mli muhe wa Yesu nakaluka kuwa na masinzo kawalonjela ne kuvisa chinhu, “Ndanguwalonjela ndikomya ng'hatu, yumwe wa hemwe kongaluka.”
22 Walanguswa welola aku wochijesa na kiuza hewo kwa hewo, wata, “Iwa ndaze mbuli ayi? Yalikohi yodita ago?” 23 Mlanguswa yumwe yaganigwe ng'hatu nayali yekale habehi na Yesu. 24 Simoni Petili nakamlajila moko, kalonga, “Umuuze Mlangusa, kangulonga kwa mbulli ya yalikohi?”
25 Ayula mlanguswa kaluta habehi ng'hatu na Yesu, kauza, “Mkulu, yalikohi yodita ago?”
26 Yesu nakedichila, “Yula yondimpa ibumunda lyondilize mchizombe na ndompa, ayu ndo heye.” Baho kamogola ibumunda, kadilizila mchisaye nakampa Yudasi, mwana Simoni Isikalioti. 27 Baho Yudasi vyoyabochele ibumunda kulawa kwa Yesu, Limazoga limwinjila. Yesu nakamlonjela Yudasi, “Udite himahima goulingugana kudita.” 28 Ila kwali kuduhu munhu ne yumwe ahala yavizelele iwa ndaze yomlonjela hino. 29 Kwa vila Yudasi nayali muwika sendi, hewo nawejesa kota Yesu kangumlonjela yakagule vinhu vilinguganigwa kuli mnvina ya Pasaka hamba yakawape wazunwa. 30 Yudasi kabochela libumunda, na baho kalawa kunze. Yali nechilo.
Ilajizo linyale
31 Yudasi vyoyochile, Yesu nakalonga, “Sambi ukulu wa Mwana wa Munhu wozangoneka, na Nguluwi kangupegwa ukulu mgati mwa heye. 32 Na wone ukulu wa Nguluwi ugubuligwa mgati mwa Mwana, lelo na heye Nguluwi koulajila ukulu wa Mwana mgati mwa heye, kodita ago baho. 33 Wanangu, nding'hali na hemwe kwa mhela udo hela. Momhala, ila sambi ndanguwalonjelani gala gondiwalonjele vilongozi wa Wayahudi, ‘Hamluta kondiluta heni!’ 34 Na sambi ndanguwapa ilajizo linyale, migane, migane kota vyondiwaganile hemwe. 35 Wone migane, chila munhu kovizela kota mwa walanguswa wa heni.”
Yesu kangwagula kota Petili kombela
(Matei 26:31-35; Malichi 14:27-31; Lukasi 22:31-34)
36 Simoni Petili nakamuuza Yesu, “Kohi kouluta Mkulu?”
Yesu nakedichila, “Hujeza kumbinza sambi kondiluta, ila kombinza hamba.”
37 Petili nakamuuza, “Mkulu, lekachoni ndeche kukuwinza sambi? Heni ndokwimilila mbaka kubagama kwa mbuli ya hegwe.”
38 Yesu nakedichila, “Hambi koweza kubagama kwa mbuli ya heni? Ndangukulonjela ndikomya ng'hatu, ne izogolo halineka, kombela kadatu kota hunzelele heni!”