14
Yesu ndo nzila wa kuluta kwa Nguluwi
Yesu nakawalonjela, “Mleche kusumajila mnhumbula za hemwe. Mumkunde Nguluwi, mng'hunde na heni. Kaye kwa Mhaza wa heni kuna honhu henji ha kikala, wone hayali ahyo, nandahawalonjeleni. Sambi ndanguluta kuwawichila honhu. Wone ndute kuwawichilani goya honhu ha hemwe, ndohiluka kuwahola nene, na mochikala honhu hondikale heni. Na muizela nzila ya kuluta ako kondiluta.”
Tomasi nakamuuza, “Mkulu, hatukuzelele kouluta, lelo toizela ndaze nzila ayo?”
Yesu nakamwidichila, “Heni ndo nzila na kukomya na ukomu. Kuduhu munhu yoluta kwa Mhaza wone hakolile kwa heni. Wone mlingunzela heni, mwangumzela na Mhaza wa heni. Na kulawa sambi mumzela, kahi mina mmona.”
Filipo nakamlonjela, “Mkulu, utulajile ayo Mhaza, acho weng'ha ndochotulingugana.”
Yesu nakawedichila, “Nandikala na hemwe mhela weng'ha, nagwe Filipo hunanzela? Heye yambwene heni kamona Mhaza. Iwa ndaze ulonga, ‘Tulajile Mhaza?’ 10 Ndaze, huwele kukunda kota heni nda mgati mwa Mhaza, na heye Mhaza ka mgati mwa heni? Mbuli zondiwalonjele hemwe hambe ndonje kwa ludali lwa heni. Mhaza nayali mgati mwa heni kangukola mijito. 11 Chiba Mkunde heni hondilonga, heni ndangikala mgati mwa Mhaza, na Mhaza kangikala mgati mwa heni. Wone hebu, ukunde kwa vila vinduzanduza vyondilingudita. 12 Ndangulonga ndikomya, yalingukunda kodita mbuli zondilingudita heni, kodita mbuli ng'hulu ng'hatu, kwavila ndanguluta kwa Mhaza. 13 Choneche chomlanda kwa itagwa lyangu ndodita, leka Mhaza yapegwe ukulu mgati mwa Mwana. 14 Wone mlande chinhu choneche kwa itagwa lyangu, ndowaditilani.
Ndowegalilani Muhe Yelile
15 “Wone mlingungana heni, mochibatilila malajizo ga heni. 16 Na heni ndomlanda Mhaza, na heye kowegalila Mtanzi yunji, na heye kochikala na hemwe mazuwa gose. 17 Heye ndo Muhe Yelile wa Nguluwi wa kukomya. Wanhu wa isi hoimbochela heye kwa vila hoimona na kumzela heye. Ila hemwe mumzela kwa vila kochikala na heye kowa mgati mwa hemwe.
18 “Siwaleka mliwachiwa, ndokuya kahi kwa hemwe. 19 Ipona hachefu wanhu wa isi hawombona heni kahi, ila hemwe mombona. Na vyondili mkomu, namwe mowa wakomu. 20 Zuwa lila holikuya, movizela kota nda mgati mwa Mhaza, na hemwe mwa mgati mwa heni, na heni mgati mwa hemwe.
21 “Munhu yoneche yalingubochela malajizo ga heni na kibata, heye ndo yalingungana heni. Na heye yalingungana heni, Mhaza wa heni komgana, na heni ndomgana nakilajila kwa wanhu wose.”
22 Yudasi hawele yula Yudasi Isikalioti nakalonga, “Mkulu, yowa ndaze hegwe wilajile kwa heye na haiwele kwa wanhu wa isi?”
23 Yesu nakamwidichila, “Munhu yula yongana heni, kokunda gondanguse. Mhaza wa heni komgana heye, na heni na Mhaza tokuya kikala hamwe na heye. 24 Munhu yula yohambe yangane heni, halingukunda ulanguso wa heni. Ulonzi womuhuliche hauwele wa heni, ila wa Mhaza yanhumile heni.”
25 “Ndiwalonjelani vinhu avi vyonding'hali hamwe na hemwe. 26 Mtanzi ayo Muhe Yelile, Mhaza yomigala kwa itagwa lyangu ayo ndo kowalangusa hemwe chila chinhu na kowadita mkumbuchile gala gose gondiwalonjele.”
27 “Ndanguwalechelani kikala goya, ndanguwapa kikala goya kwa heni. Silingulapa kota vila isi vyoilingudita. Mleche kuwa na masinzo mnhumbula za hemwe, kahi mleche kudumba. 28 Muhulika ndiwalonjela hemwe, ‘Ndanguka, ila ndokuya kahi kwa hemwe.’ Wone mlingungana heni, mwahasangalale kwa vila ndanguluta kwa Mhaza, Mhaza ndo mkulu kwa heni. 29 Ndiwalonjelani vinhu avi sambi havinalawila, leka wone vilawile hemwe mkunde. 30 Silonga na hemwe mbuli nyinji, kwa vila Limazoga Mndewa wa isi ino kanguya. Na heye kahela ludali kwa heni. 31 Ila isi yanguganigwa ivizele kota ndangumgana Mhaza, ndovila ndangukola chila chinhu chowalajize Mhaza.”
“Mwime, tucheni.”