15
Yesu ndo mzabibu ng'hatu
“Heni ndo mzabibu wa kukomya, Mhaza wa heni ndo mlimi. Chila nhagala yohambe ilele mafuza ndanguitema, na chila nhagala iwele ngulela ndanguidahulila ilele mafuza menji. Hemwe muwa mwelile kwa mbuli ya ula ulonzi wondiwalonjele. Mikale mgati mwa heni, na heni mgati mwenu. Nhagala hailela mafuza iliyeka, ila wone ibatilile kuli igodi yolela mafuza, na hiho hemwe hamlela mafuza wone hamikale mgati mwa heni.”
“Heni nda mzabibu, na hemwe mwa nhagala. Yalingikala mgati mwa heni, na heni mgati mwa heye, ayo kolela mafuza menji. Hamkola ne chinhu choneche mliyeka. Munhu yoneche wone yekale mgati mwa heni kowa yatajigwe kunze kota nhagala ikalile. Wanhu woilokota nhagala ayo na kuitoza kuli chiluli ilakale. Wone mikale mgati mwa heni na ulonzi wa heni wikale mgati mwa hemwe, mlande chinhu choneche chomlapa mopegwa. Ukulu wa Mhaza wa heni wokoneka wone mlela mafuza menji na muwe walanguswa wa heni. Heni ndiwagana hemwe kota vila Mhaza vyoyanganile heni. Mikale mvizela kota heni ndanguwagana. 10 Wone mibate malajizo ga heni mopona mli igano lyangu kwa hemwe, kota vila heni vyondibate malajizo ga Mhaza na kupona mli igano lyake.”
11 “Ndanguwalonjelani mbuli zino leka kusangalala kwa heni kikale mgati mwenu, na kusangalala kwa hemwe kuwe kwenele. 12 Ndanguwalajiza hino, migane. Migane kota vyondiwaganile heni. 13 Kuduhu igano ikulu ng'hatu kusinda igano lya munhu kuulavya ukomu wa heye kwa wanhu yawaganile. 14 Na hemwe mwa goloko wa heni wone mkola kota vyondilinguwalajiza. 15 Hemwe siwachema hemwe vitumagwa lekachoni, chitumagwa hawaga havizelele mkulu wa heye chowodita. Leka ndanguwachema hemwe goloko wa heni, kwavila ndiwalonjela geng'ha gonyhuliche kwa Mhaza wa heni. 16 Hamuwele hemwe mnyhagule heni, ila heni ndiwahagula hemwe nandiwalajiza mlute mkalele mafuza menji na mafuza gawelengikala lukami. Mhaza wa heni kowapa hemwe choneche chomlanda kwa itagwa lyangu. 17 Alyo ilajizo lya heni ndo ali, migane.”
Wanhu wa isi yowazudila hemwe
18 “Wone wanhu wa isi wawazudile hemwe, mkumbuchile kota nawaluka kunzudila heni. 19 Wone namuwe wanhu wa isi ino, wanhu wa isi nawawaganile hemwe kota wanhu wa heye. Kota vila hemwe lohamuwele wanhu wa isi, ila heni ndiwahagulani hali wanhu wa isi, ndo mina isi yanguwazudila. 20 Mkumbuchile vyondiwalonjele, ‘Chitumagwa hawaga mkulu kusinda heye.’ Wone wanhu wangazile heni, wowagaza na hemwe kahi. Wone webate mbuli ya heni, wochibata mbuli ya hemwe. 21 Ila ago geng'ha wokuditilani hemwe kwa vila mwa wanhu wa heni, hawamzelele yula yanhumile. 22 Wone nandeche kuya kulonga na hewo, nahawali kuwa na gehile. Ila sambi hawoweza kulonga kota wahela gehile. 23 Munhu yawele kunzudilila heni, kangumzudila na Mhaza wa heni. 24 Wone nasiditile kwa hewo mbuli zohazinakoleka na munhu yunji, nahayali na gehile. Ila sambi wagona gonditile, wanzudila heni kahi wanzudila heni na Mhaza wa heni. 25 Aga nagalawila kota vyogandichigwe kuli Malajizo, ‘Wanzudila heni hela hihi.’ ”
26 “Loyokuya ayo mtanzi ndilingumlajiza kwa hemwe kulawa kwa Mhaza, ayo Muhe Yelile yalingulavya kukomya kwa Nguluwi, yalingulawa kwa Mhaza, heye kondavila ulolezi heni. 27 Na hemwe namwe mondavila ulolezi, kwa vila mwali na heni kulawa mwaluko.”