16
“Nandiwalonjela ago mleche kuleka kunghunda heni. Wanhu yowawinga hemwe kuli Misinagogi ja hewo. Kahi mhela wanguya, heye yowakopola hemwe kochijesa kota kangumnojeza Nguluwi. Wanhu wowaditilani ago kwa vila hawamzelele Mhaza, kahi hawanzelele heni. Ila ndanguwalonjelani ago leka howokwaluka kudita ago, mkumbuchile kota nandiwalonjelani.”
Mijito ja Muhe Yelile
“Siwalonjeleni mbuli azo kulawa mwaluko kwa vila ndali hamwe na hemwe. Ila sambi ndanguluta kwa heye yanhumile, na kuduhu ne yumwe yalingumbuza, ‘Kwanguluta kohi’ Kwa vila ndiwalonjeleni mbuli azi, nhumbula za hemwe zimema masinzo. Ila ndanguwalonjela ndikomya, inoga kwa hemwe heni mbuche, kwa vila wone silutile, Mtanzi hokuya kwa hemwe. Leka wone ndute, ndomlajiza yoye kwa hemwe. Heye hoyokuya, kowalavila ulolezi wanhu wa isi kota majesa ga hewo geha kwa mbuli ya gehile, na kwa mbuli ya linojile na lihile, na kwa mbuli ya utaguso wa Nguluwi kwa wanhu. Hewo wawifwa kwa mbuli ya kudita lihile na linojile kwa vila walema kukunda ga heni. 10 Hewo wawifwa kwa mbuli ya linojile na lihile kwa vila ndanguluta kwa Mhaza, na hemwe hambona kahi. 11 Kahi wawifwa kuli mbuli ya utaguso kwa vila Limazoga mkulu wa isi ino katagusigwa lumwenga.
12 “Ndanazo mbuli nyinji za kuwalonjela, ila hamuweza kwimilila kwa sambi. 13 Aho, hoyokuya ayo Muhe yalingulajila kukomya kwa Nguluwi, na kuwadita hemwe mvizele kukomya kweng'ha, ayo holonga kwa ludali lwake, ila kolonga goyahuliche, na kuwalonjeleni vinhu vikuya. 14 Heni ndotogoligwa na heye kwa vila kowalajilani gowapeligwe na heni. 15 Vyeng'ha vyoyalinavyo Mhaza ndo vya heni, ndo vila ndiwalonjeleni kota ayo Muhe Yelile kowalonjela hemwe gala goyapeligwe na heni.
Masinzo na kusangalala
16 “Mhela udo hela hammbona hebu, na mhela udo hamba mombona kahi.”
17 Walanguswa wamwe naweuza, “Iwa ndaze yotulonjela, ‘Unghali mhela udo hammbona, na kahi mhela udo mombona?’ Na kahi kangulonga, ‘Kwavila ndanguluta kwa Mhaza.’ ” 18 “Iwa ndaze vyoyolonga, ‘Ung'hali mhela udo?’ Hatuvizelele choyolonga!”
19 Yesu nakavizela kota wangugana kumuuza, aho kawalonjela, “Mwangiuza gala gondonjile, ‘Ung'hali mhela udo hammbona, na mhela udo mombona kahi?’ 20 Ndanguwalonjelani ndikomya, hemwe molila na kulombocheza, ila wanhu wa isi wosechelela. Mowa na masinzo, ila masinzo ga hemwe gogaluka kusangalala. 21 Mdala hoyolela kawaga na masinzo kwa vila mhela wa usungu wa heye ufika. Ila wone yalele, kawaga yasemwile aula usungu woyauwene kwa vila kawaga yasangalale kwa chali chileleche muisi. 22 Na kwa hemwe vyoili, sambi mna masinzo, ila ndokuya kwa hemwe kahi. Hemwe mowa na usangalalo mnhumbula za hemwe, na kuduhu ne yumwe yokusa awo usangalalo wa hemwe.
23 “Zuwa alyo hamndanda ne chinhu. Ndanguwalonjelani ndikomya, choneche chomlanda kwa Mhaza kwa itagwa lyangu, kowapani. 24 Mbaka sambi hamnalanda chinhu kwa itagwa lyangu. Mlande na hemwe mopegwa leka usangalalo wa hemwe wenele.
Yesu kana ludali kusinda isi
25 “Ndiwalonjeleni mbuli azo kwa nhelo. Ila mhela wanguya siwandilonga na hemwe kwa nhelo. Ndowa ndiwalonjela ne kuvisa gawele ga Mhaza. 26 Zuwa alyo momlanda Mhaza kwa itagwa lyangu, heni hambe ndiwalonjele kota ndomlanda Nguluwi kwa mbuli ya hemwe, 27 kwa heye Mhaza yuye kanguwagana hemwe. Kanguwagana hemwe kwa vila hemwe mwangungana heni, na kung'hunda kota ndawa kwa Nguluwi. 28 Heni nandawa kwa Mhaza mbuya muisi, na sambi ndanguileka isi, ndanguhiluka kwa Mhaza.”
29 Hamba walanguswa wa heye nawamuuza wata, “Sambi kwangulonjela hazelu ne kulonga kwa nhelo. 30 Sambi tuvizela kota kuvizela vinhu vyeng'ha. Twahela kahi chinhu choneche cha kukuuza, ahi yangutudita tukunde hegwe kwangulawa kwa Nguluwi.”
31 Yesu nakawauza, “Mwangukunda sambi? 32 Mhela wanguya, kahi mina ufika, aho hemwe mweng'ha mosambaluka chila yumwe hakaye hake, na heni mondeka ndiliyeka. Ila siwa yeka hebu, Mhaza kahamwe na heni. 33 Ndanguwalonjelani mbuli azo leka muwe na kikala goya kwa kibanda na heni. Isi yowadita muwe mgaya ng'hatu. Ila msindamale. Heni ndiisinda isi yeng'ha!”