18
Yesu kangibatigwa
(Matei 26:47-56; Malichi 14:43-50; Lukasi 22:47-53)
Yesu vyoyasindile kulonga ago, nakoka na walanguswa wa heye na kuloka nzanda nayali ichemigwa Kediloni. Baho kwali na kamgunda ka migodi, na heye nakenjila mumo na walanguswa wa heye. Yudasi, yula mwana Isikalioti yamhinduche Yesu nakahazela honhu hala kwa vila mala nyinji Yesu na walanguswa nawali woting'hana baho. Ahyo Yudasi na chilundo cha wamizi na vitumagwa walawile kwa watambika wakulu na Mafalisayo woya kuli kamgunda kala ka migodi. Nawawele waholile vimwemwesa, vyenje na vinhu vya kutowela. Yesu nakavizela vyeng'ha vizangulawila, kahejela hamwando, nakawauza, “Mwangumpala munhu yachi?”
Hewo nawedichila, “Yesu wa Nasaleti!”
Yesu nakawedichila, “Heni ndo nene!”
Yudasi, yula yamhinduke Yesu nayali yemile hamwe na hewo. Yesu vyoyawalonjele, “Heni ndo nene,” Wahiluka kumbele na kugwa hanyi. Yesu nakahiluchila kuwauza kahi, “Yalikohi mlingumpala?”
Nawamwidichila, “Yesu wa Nasaleti.”
Yesu nakawalonjela, “Mina ndiwalonjela kota heni ndo nene. Wone mlingumhala heni, muwaleche awo wanji walute.” Yesu nakalonga ago leka galawile gala goyalonjile, “Mhaza, simtajile ne yumwe kuli wala woumhele.”
10 Simoni Petili nakasomola ipanga lyoyalinalyo, nakamdumula ikutu lya kudilo lya chitumagwa yumwe wa mtambika mkulu na kulilagaza. Itagwa lya chitumagwa ayo ndo Malikusi. 11 Baho Yesu nakamlonjela Petili, “Uhiluse ipanga lyako muyala! Ndaze, ndeche kunwela chizombe cha kugazigwa choyamhele Mhaza?”
Yesu kangigaligwa kwa Anasi
12 Chilundo cheng'ha cha wamizi na chilongozi wa vitumagwa wa Wayahudi wamibata Yesu na wamuwoha. 13 Wamhilika kwa Anasi, mkweye Kayafa. Kayafa nayali mtambika mkulu mhela awo. 14 Yali yuyu Kayafa nayawalonjele wakulu wa Wayahudi kota yowa goya wone munhu yumwe yabagame kwa wanhu weng'ha.
Petili kangumbela Yesu
(Matei 26:69-70; Malichi 14:66-68; Lukasi 22:55-57)
15 Simoni Petili na mlanguswa yunji wali wochibandabanda womuwinza Yesu. Ayula mlanguswa yunji nakazeleka na Mtambika Mkulu, ahyo nakenjila mchipepela cha ng'handa ya mkulu wa Watambika hamwe na Yesu. 16 Petili nayali yemile kunze, behi na chihindilo. Ayula mlanguswa yunji nayali yazeleche na mtambika mkulu nakamlonjela mdala nayali mlola chihindilo, na baho kamwinjiza Petili mng'handa. 17 Ayula mdala nakamuuza Petili, “Hegwe nagwe huli mlanguswa wa munhu yuno?”
Petili nakedichila, “Hebu! Siwele heni.”
18 Vitumagwa na wamizi wa ng'handa nawali wabwinhile chiwambilo kwa vila nakwali na mbeho lukami, nawema wokota chiwambilo acho. Petili na heye nayali yemile bahala na hewo wokota chiwambilo.
Mkulu wa Watambika kangumuuza Yesu
(Matei 26:59-66; Malichi 14:55-64; Lukasi 22:66-71)
19 Hamba mtambika mkulu nakamuuza Yesu mbuli za walanguswa wa heye na ulanguso wa heye. 20 Yesu nakedichila, “Ndali ndilonga hazelu na chila munhu. Ulanguso weng'ha ndali ndidita kuli ng'handa ya kusalila na Ng'handa ya Nguluwi, kuko Wayahudi weng'ha nawoya wali hamwe. Silonjile chinhu choneche chila kwa uviso. 21 Iwa ndaze kahi kwangumbuza heni? Uwauze wanhu wowahuliche londanguse. Hewo wavizela vyondonjile.”
22 Yesu loyali yolonga hino, mwamizi yumwe nayali yemile hala kamzabula yolonga, “Ahyo ndo vyoulingumwidichila Mtambika Mkulu?”
23 Yesu nakamwidichila, “Wone ndonjile vibi, ulajile wihe wa heni, ila wone silonjile vibi, lekachoni kwangunzabula?”
24 Hamba Anasi nakamhilika Yesu yawele yawopigwe kwa Mtambika Mkulu yachemigwe Kayafa.
Petili kangumbela kahi Yesu
(Matei 26:71-75; Malichi 14:69-72; Lukasi 22:58-62)
25 Simoni Petili nayang'ali yemile bahala yokota chiwambilo. Ahyo wanhu wanji nawamuuza, “Hegwe nagwe huwele yumwe wa walanguswa wa munhu yula?”
Heye Petili kabela kalonga, “Hebu! Siwele heni!”
26 Chitumagwa yumwe wa mtambika mkulu, mng'holoze na munhu yatemigwe ikutu na Petili, nakamuuza Petili, “Hambi nasikuwene hegwe hamwe na heye akula kuli kamgunda ka migodi?”
27 Kahi Petili kabela kalonga, “Hebu!” Baho izogolo nalika.
Yesu kanguhilikwa kwa Pilato
(Matei 27:1-2,11-14; Malichi 15:1-5; Lukasi 23:1-5)
28 Vyoiwele lufuku, Yesu nakaholigwa kulawa mng'handa ya Kayafa, wamigala kuli chilongozi mkulu wa isi ya Yudeya. Wakulu wa Wayahudi nahawenjile mng'handa ya mkulu wa isi ya Yudeya, kwa vila hawaganile kubena mzilo leka waweze kulya goya ndiya ya Pasaka. 29 Ahyo Pilato nakalawa kunze, nakawauza, “Munhu ayu kadita choni chihile mbaka mmigale kwa heni?”
30 Nawamwidichila, “Nahatwalimigala kwa hegwe, wone nayawe haditile chinhu chihile.”
31 Pilato nakawalonjela, “Mumhole hemwe mkamtaguse kota malajizo ga hemwe.”
Wayahudi nawedichila, “Hetwe hatukundigwe kutagusa munhu yoneche yakopoligwe!” 32 Aga nagalawila wenele ulonzi wa Yesu hoyalonjile yolajila vyoyobagama.
33 Pilato nakahiluka mng'handa ya mkulu wa isi ya Yudeya, kamchema Yesu, nakamuuza, “Hegwe ndo uli mndewa wa Wayahudi?”
34 Yesu nakedichila, “Awo ulonzi wa hegwe, ama wa munhu yunji kakulonjela mbuli ya heni?”
35 Pilato nakedichila, “Kwangijesa heni nda Myahudi? Wanhu wa hegwe, na wakulu wa Watambika wakigale kwa heni. Hambi kudita choni?”
36 Yesu nakalonga, “Undewa wa heni hauwele wa isi ino. Wone Undewa wa heni na uwe wa isi ino. Walanguswa wa heni newekangaze ndeche kibatigwa na wakulu wa Wayahudi, ila sambi undewa wa heni hauwele wa ahano!”
37 Baho Pilato nakamuuza, “Hambi hegwe kwa mndewa?”
Yesu nakedichila, “Hegwe kulonga kota heni nda mndewa! Heni navumbuka nakuya kuli isi ino kwa mbuli imwe, kuwalonjela wanhu kukomya. Na chila munhu yalingukunda kukomya konyhulichiza heni.”
38 Pilato nakauza, “Kukomya ndo choni?”
Yesu kangutagusigwa yabagame
(Matei 27:15-31; Malichi 15:6-20; Lukasi 23:13-25)
Pilato loyamalile kulonga mbuli azo, kalawa kunze kwa Wayahudi, kawalonjela, “Heni siuwene wihe weng'ha ula kwa munhu yuno. 39 Ila hemwe mna chihendo cha kumchumulila mnweng'hwa yumwe kuli Pasaka. Lelo mwangugana ndimchumulile Mndewa wa Wayahudi?”
40 Nawamwidichila heye woyoweleza, “Hebu! Hawele ayu! Tuchumulile Balaba!” Balaba nayali mbokaji.