19
Pilato nakawalonjela wamhole Yesu wamsubule na ng'hobwa. Wamizi wahola miwa, watowa kota ng'hata ya miwa ifandile kota chipembelo, wamvalisa kumutwi wahola ikanzu lya chiundewa wamvalisa. Woya kwa Yesu wata, “Ulamche, Mndewa wa Wayahudi!” Akuno womsubula.
Pilato kalawa kunze kahi, nakawalonjela, “Mlole, ndangumigala heye kunze kwa hemwe, leka mvizele kota heni sinachona chinhu choneche cha kumtagusa.” Baho Yesu nakalawa kunze yavalile ng'hata ya miwa ifandile kota chipembelo na ikanzu lya chiundewa. Pilato nakawalonjela, “Mlole, heye munhu ndo ayu!”
Watambika wakulu na wamizi vyowamuwene Yesu, wayoweleza wata, “Muwambe mumsalaba! Muwambe mumsalaba!”
Pilato nakawalonjela, “Mumhole hemwe mkamuwambe mumsalaba. Heni simuwene na chinhu choneche cha kumtagusa.”
Wayahudi nawalonga, “Hetwe twanalyo ilajizo, na kwa ilajizo alyo, imgana yabagame kwa vila kedita Mwana wa Nguluwi.” Pilato vyoyahuliche ago, nakadumba heko. Nakahiluka mng'handa ya mkulu wa isi ya Yudeya, nakamuuza Yesu, “Hegwe kulawila kohi?”
Ila Yesu hamwidichile ne chinhu. 10 Pilato nakamlonjela Yesu, “Kwangulema kulonga na heni? Huvizelele kota ndina ludali lwa kukulechela ama kukuwamba mumsalaba?”
11 Yesu nakamwidichila, “Wahawele hela ludali kwa heni, wone hupeligwe na Nguluwi. Lelo munhu yandigale kwa hegwe ndo kana gehile ng'hatu.”
12 Pilato vyowahuliche hino, nakapala nzila ya kumlechela Yesu. Ila Wayahudi wayoweleza wata, “Wone umlechele ayo, huwele goloko wa mndewa wa Lumi. Kwa vila munhu yochidita kota Mndewa kangumbeza Mndewa wa Loma.”
13 Baho Pilato vyowahuliche ulonzi awo, nakamlavya Yesu kunze, kekalisa mchigoda cha mtagusa, honhu halihochemigwa, “Luga lwa mabwe”. Waebulaniya waliwochema Gabasa. 14 Yali zuwa lya kiwika goya na Pasaka, mhela wa saa sita nemisi. Pilato nakawalonjela Wayahudi, “Ayuno hano mndewa wa hemwe!”
15 Ila Wayahudi wayoweleza wata, “Muse! Muse! Muwambe muchitango!”
Pilato nakawauza, “Mwangugana heni ndikamuwambe mumsalaba Mndewa wa hemwe?”
Watambika wakulu nawamwidichila, “Mndewa tulinaye hetwe ndo Mndewa wa Loma hela!”
16 Pilato nakamlavya Yesu, kawapa hewo mmoko mwao wakamuwambe mumsalaba.
Yesu kanguwambigwa mumsalaba
(Matei 27:32-44; Malichi 15:21-32; Lukasi 23:26-43)
Aho nawamhola Yesu. 17 Yesu nakalawa kunze yapichile msalaba wa kumuwambila mbaka honhu halihochemigwa izeje lya mutwi, kwa Chiebulaniya Goligota. 18 Wamuwamba Yesu mumsalaba hamwe na wanhu wanji weli, yumwe kumoso na yumwe kudilo, heye nayali hagati. 19 Pilato nakandika mchibao, kawika kuchanya mumsalaba hali Yesu, “Yesu Mnasaleti, Mndewa wa Wayahudi.” 20 Wayahudi wenji nawali wosoma ibango alyo kwa vila hala howamuwambile Yesu kwali habehi na muji walingikala wanhu. Na ibango alyo lyali lyandichigwe kwa Chiebulaniya na Chilumi na Chigiliki. 21 Mtambika Mkulu nakamlonjela Pilato, “Uleche kwandika ‘Mndewa wa Wayahudi,’ Ila ‘Munhu ayu nakalonga, Heni nda Mndewa wa Wayahudi.’ ”
22 Pilato nakedichila, “Chonyandiche nyandika sigalamla hebu!”
23 Wamizi vyowamuwambile Yesu, wahola nguwo zoyavalile, wegawila vilundo vine, chila munhu chilundo chimwe. Wahola na nguwo ya heye yinji itawigwe kwa chibende chimwe chohachihonigwe. 24 Lelo welonjelela waliyeka wata, “Tuleche kuidega ayi, tulitowele simbi tulole yalikohi yohola.” Mbuli ayi naikoleka galawile Maandiko Matakatifu galingulonga,
“Wegawila nguwo za heni,
na zila zomvalile wazitowela simbi.”
Ahyo ndo vyowaditile awala wamizi.
25 Habehi na ahala howamuwambile Yesu mumsalaba, wali wemile Maliya mayake Yesu na lumbu wa mayake na Maliya mdala wa Kileopa na Maliya Madelena. 26 Yesu vyoyamuwene mayake yemile na mlanguswa wa heye yamganile lukami ahala honhu nakamlonjela, “Mamo, sambi ayo ndo mwanago.” 27 Kahi baho nakamlonjela ayula mlanguswa, “Sambi ayo ndo mayako.” Kulawa hala, mlanguswa yula kamhola mayake kuza kikala na heye kaye.
Yesu kangubagama
(Matei 27:45-56; Malichi 15:33-41; Lukasi 23:44-49)
28 Yesu nakavizela kota geng'ha gamala, na leka Maandiko Matakatifu galawile kalonga, “Ndangona ng'halu.”
29 Kwali na chisaye ahala chiwele na divai izazame, wadilizila ibofyabofya, nawawopa mli nhagala ya isopolo, wamuwichila Yesu hamlomo yanwe. 30 Yesu vyoyanwele aila divai izazame, nakalonga, “Lelo imala!”
Hamba kenamiza mutwi wa heye, muhe nauleka lukuli.
Yesu kangutubuligwa na igoha mlubavu
31 Yali zuwa lya Kiwika goya na Pasaka, na mitondo yake nayali Zuwa lya Kwesela. Wayahudi nahawaviganile ng'huli zikale mmisalaba kuli Zuwa lya Kwesela kwavila zuwa alyo lyali likulu. Ahyo nawamlanda Pilato magulu ga wanhu hewo wawambigwe gabenigwe na ng'huli zawo zusigwe. 32 Baho wamizi waluta kubena magulu ga munhu wa mwaluko na wa keli wawambigwe hamwe na Yesu. 33 Ila vyowafichile kwa Yesu, wona yabagame katali hela, ahyo hawambenile magulu. 34 Yumwe mwa awala wamizi kamhoma igoha mlubavu lwa Yesu, baho du vilawa danda na malenga. 35 Na heye yagawene ago, kangundavila ulolezi leka hemwe namwe mkunde. Na ago gondilonga ng'homya, na heye kavizela kota nayali yolonga yokomya. 36 Mbuli ayo naikoleka galawile Maandiko Matakatifu, “Kuduhu chizeje ne chimwe chowobena.” 37 Kahi Maandiko Matakatifu gangulonga, “Womlola yula yowamtubule.”
Yesu kanguwichigwa mchilaga
(Matei 27:57-61; Malichi 15:42-47; Lukasi 23:50-56)
38 Hamba Yusufu, mwenyeng'hahye wa Alimataya nakamlanda Pilato yamkundile kuhola lukuli lwa Yesu. Yusufu nayali mlanguswa yumwe wa Yesu ila kwa uviso kwa vila nakawadumba wakulu wa Wayahudi. Pilato nakamkundila yahole. Ahyo Yusufu nakaluta kuhola lukuli lwa Yesu. 39 Nikodemo, ayula nayalutile kwa Yesu nechilo, nakaluta hamwe na Yusufu yaholile mhanzanyo wa manemane na udi kilo makumi gadatu. 40 Ahyo wauhola lukuli lwa Yesu na kaubumbiliza kwa sanda inojile ng'hatu hamwe na mafuta ga kunhunyhilila na udi, kota vyowazowele Wayahudi howomtila munhu. 41 Honhu aho howamuwambile Yesu kwali kamgunda, na muli kamgunda ako kwali na chilaga chinyale, hachinawichigwa ne lukuli mgati mwake. 42 Kwa vila zuwa lya Kiwika goya kwa Wayahudi nayali habehi, na chilaga chali habehi, wauwika mtufi wa Yesu mumo.