20
Yesu kanguzilipuka koyabagame
(Matei 28:1-8; Malichi 16:1-8; Lukasi 24:1-12)
Hamitondo zuwa lya Jumapili kung'hali lufuku, Maliya Madelena nakaluta kuli chilaga, nakalyona iganga lyowadinyile hali lwizi lwa chilaga lihejezwe hafungo. Baho nakaluta yobilima kwa Simoni Petili na kwa yula mlanguswa yunji yaganigwe na Yesu. Nakawalonjela, “Wamusa Mkulu mchilaga na hatuvizelele kohi kowamuwichile.”
Petili hamwe na yula mlanguswa yunji nawaluta kuli chilaga. Weng'ha weli nawaluta wobilima, ila yula mlanguswa yunji nayali yobilima lukami kusinda Petili, nakalongola kufika kuli chilaga. Loyenamize na kusunjilila mgati nakona sanda, ila henjile mgati.
Hamba Simoni Petili nakoya yomuwinza, nakenjila mgati. Na heye naye nakayona sanda iwele hafungo, na chila chibende chonawambumbilize Yesu kumutwi. Chibende acho nahachali hamwe na sanda, ila chali chikungajizwe na kuwichigwa chiliyeka hafungo. Hamba yula mlanguswa yunji yawahiche kuza kuchilaga kenjila mgati, kavyona na kukunda. Nawang'hali kuvizela Maandiko Matakatifu vyogalonjile, kota naimgana kuzilipuka kwa wabagame. 10 Hamba wala walanguswa nawahiluka kaye.
Yesu kagumlawila maliya Magidalena
(Matei 28:9-10; Malichi 16:9-11)
11 Maliya nakapona yemile habehi na chilaga kunze kuno yolila. Vyoyang'hali yolila, kenamiza yalole mgati mchilaga. 12 Kawona wahilisi wa kilanga wa Nguluwi weli wavalile nguwo nzelu ng'hatu wekalise, yumwe kumutwi na yumwenga kuli magulu ahala na howauwichile lukuli lwa Yesu. 13 Wahilisi wala nawamuuza, “Mamo, kwangulila choni?”
Nakawedichila, “Wamusa Mkulu wa heni, sivizelele kohi kowamuwichile!”
14 Maliya loyasindile kulonga, kagalamka kumbele, kamona Yesu yemile hafungo, ila nahavizelele kota ndo nayali Yesu. 15 Yesu nakamuuza, “Mamo, kwangulila choni? Yalikohi youlingumpala?”
Maliya kejesa kota munhu yula nayali mwamizi wa mgunda, aho nakamlonjela, “Mhaza, wone umusile, undonjele kohi koumuwichile ndoluta kumhola.” 16 Yesu nakamlonjela, “Maliya!”
Maliya kamgalamuchila na kulonga kwa Chiebulaniya, “Laboni!” Laboni ili na mina, Mlangusa.
17 Yesu nakamlonjela Maliya, “Uleche kimbata, kwa vila nding'hali hiluka kilanga kwa Mhaza. Ila ulute kwa wang'holozangu uwalonjele, heni ndanguhiluka kilanga kwa Mhaza kahi Mhaza wa hemwe, Nguluwi wa heni kahi Nguluwi wa hemwe.” 18 Maliya Madelena nakaluta kuwalonjela walanguswa ndimona Mkulu hamba nakawalonjela gala goyamlonjele.
Yesu kanguwalawila walanguswa wa heye
(Matei 28:16-20; Malichi 16:14-18; Lukasi 24:36-49)
19 Yali Jumapili matinazo, walanguswa wali wekale hamwe wehindile mng'handa kwa vila wali wowadumba wakulu wa Wayahudi. Hamba Yesu nakawalawila na kwima hagati howali, nakawalonjela, “Mikale goya!” 20 Vyoyasindile kulonga hino, kawalajila moko na lubavu lwake. Walanguswa nawasangalala heko vyowamuwene Mkulu. 21 Yesu nakahiluchila kahi kulonga, “Mikale goya. Kota Mhaza vyoyanhumile heni, na heni ndanguwalajiza hemwe.” 22 Loyasindile kulonga ago, nakawaputila na kuwalonjela, “Mbochele Muhe Yelile. 23 Wone muwosele wanhu gehile gowaditile, wokusilwa, ila wone mleme kuwosela gehile gowaditile, howokusilwa hebu!”
Yesu na Tomasi
24 Tomasi yachemigwe mnyambili, yumwe wa wala walanguswa kumi na weli nayali haduhu hala hoyezile Yesu. 25 Baho walanguswa wamwenga nawamlonjela Tomasi, “Tumona Mkulu!”
Tomasi nakawedichila, “Sikunda hebu mbaka ndizone ng'hovu za misumali na kwinjiza chidole cha heni kuli ng'hovu azo, na kwinjiza moko wa heni mlubavu lwa heye.”
26 Vyoifichile mazuwa nane, walanguswa wali hamwe kahi mla mng'handa. Tomasi na heye nayali hamwe na wayage. Vihindilo vyali vihindigwe, ila Yesu nakenjila na kwima hagati, nakalonga, “Mikale goya!” 27 Hamba Yesu nakamlonjela Tomasi, “Uwiche chidole cha hegwe ahano, na ulole moko gangu. Kahi uwiche moko gako kuli ng'hovu za heni. Uleche kuwa munhu ulihela makundo!”
28 Tomasi nakamwidichila, “Hegwe Mkulu wa heni! Hegwe Nguluwi wa heni!”
29 Yesu nakamlonjela, “Kwangukunda vyoumbwene? Wabweda wanhu hewo wakundile ne kumbona hebu!”
Ulanguso wa chitabu chino
30 Yesu vyoyekale na walanguswa, nakalajila vinduzanduza vinji lukami, vinji nahavyandichigwe mchitabu chino. 31 Ila aga gandichigwa leka kuwadita hemwe mkunde kota Yesu ndo Kilistu Mlohozi, Mwana wa Nguluwi, na kukolela heye, mowa na ukomu kwa ludali lwa itagwa lyake.