21
Yesu kanguwalawila walanguswa saba
Vyogamalile ago, Yesu nakawalawila kahi walanguswa saba kuli ilamba lya Tibeliya, nayali ahi, Simoni Petili na Tomasi yachemigwe mnyambili na Natanaeli mwenyeng'haye wa Kana isi ya Galilaya na wana Sebedayo weli na walanguswa wa Yesu weli wali wekale hamwe. Simoni Petili nakawalonjela wayage, “Ndanguluta kulowa somba.”
Hewo nawamlonjela, “Toluta hamwe,” Ahyo waluta wali muitumbwi waluta, ila hawebate ne somba nechilo yeng'ha. Zuwa vyolyali lilawila, nawamona Yesu yemile hafungo ha ilamba, ila walanguswa hawavizelele kota nayali heye. Hamba Yesu nakawauza, “Wasongolo, hamlowile ne somba?”
Nawedichila, “Hebu! Ne chinhu.”
Yesu nakawalonjela, “Mtoze utandawala kudilo mwa itumbwi mochibata somba.” Hewo wadita kota vyoyawalonjele, watoza utandawala naumema somba, nawali wolemwela kukwega utandawala vyoumemile somba nyinji.
Baho mlanguswa yaganigwe na Yesu nakamlonjela Simoni Petili, “Ayu ndo Mkulu.” Petili vyoyahuliche kota nayali Yesu, kavala nguwo ya heye kwa vila nayali hanavala, na baho kenjila kuli malenga. Ila wala walanguswa wanji nawoya mli itumbwi akuno wokwega utandawala umemile somba. Hawawele kutali na hafungo, kwali utali wa kota magulu miya. Vyowafichile hafungo, wachona chiluli cha makala na mchanya hake hawichigwe somba na mibumunda. 10 Baho Yesu nakawalonjela hewo, “Migale somba nyhefu zo mibate sambi.”
11 Simoni Petili kakwina mli itumbwi, kakwega utandawala umemile somba kufungo, kwali na somba ng'hangala zifichile miya na makumi gahano na zidatu. Hanga na somba zeng'ha azo, utandawala haudejeche. 12 Yesu nakawalonjela, “Muye mulye.” Kuduhu ne mlanguswa yumwe yajezile kumuuza, “Kwa whaani?” Kwa vila nawavizela kota nayali Mkulu. 13 Yesu nakaluta, kalavya ibumunda, kawapa. Kahi kadita hiho kwa zila somba.
14 Ahi kahi nayali lwa kadatu Yesu kuwalawila walanguswa, kulawa vyo yazilipuche.
Yesu kangulonga na Petili
15 Vyowasindile kulya, Yesu nakamlonjela Simoni Petili, “Simoni mwana Yohani, kwangungana ng'hatu kusinda awa?”
Petili nakedichila, “Ena Mkulu, hegwe kuvizela kota ndangukugana.”
Yesu nakamlonjela, “Ulolele wanaming'holo ja heni.” 16 Yesu nakamlonjela kahi, “Simoni mwana Yohani, kwangungana ng'hatu?”
Petili nakedichila, “Ena Mkulu, hegwe kuvizela kota ndangukugana.”
Yesu nakamlonjela, “Ulolele goya ming'holo ja heni.” 17 Lwa kadatu Yesu nakahiluchila kumuuza Petili, “Simoni mwana Yohani, kwangungana heni ng'hatu?”
Petili nakesinza Yesu vyowamuzile lwa kadatu, “Kwangungana heni?” Heye nakedichila, “Mkulu, kuvizela vinhu vyeng'ha. Kuvizela kota ndangukugana.”
Yesu nakamlonjela, “Ulolele ming'holo ja heni. 18 Ndangukulonjela ndikomya, vyouwele msongolo, nakuvala vyouganile na kuluta kouganile. Ila vyouwa ulalile, kogolola moko ga hegwe na munhu yunji kokibata na kukuhilika honhu hohuganile.” 19 Kwa kulonga ahyo, Yesu nayali yolajila nzila Petili vyoyobagame na kumtogola Nguluwi. Hamba nakamlonjela Petili, “Umbinze heni.”
Yesu na ula mlanguswa yunji
20 Petili nakagalamka, kamona yula mlanguswa yaganigwe na Yesu yowawinza. Mlanguswa ayo ndo ayula nayekale wamwenga vyowali hamwe wolya, na ndo wamuuzile, “Mkulu, yalikohi yokuhinduka?” 21 Petili vyoyamuwene, nakamuuza Yesu, “Mkulu, yowa ndaze kwa munhu yuno?”
22 Yesu nakamwidichila, “Wone ndilingugana yekale mbaka hondikuya, hegwe yangukulapa choni? Hegwe umbinze heni!”
23 Na mbuli ayo nayenela kwa wala walanguswa kota mlanguswa ayu hobagama hebu. Ila Yesu nahalonjile kota hobagama hebu, ila nakalonga, “Wone ndilingugana yekale mbaka hondikuya, hegwe yangukulapa choni?”
24 Ayu ndo mlanguswa yalonjile mbuli zino na kuzandika. Na hetwe tuvizela kota goyalonjile kakomya ng'hatu.
Kugongomanya
25 Yesu nakadita mbuli zinji nyinji. Wone vyeng'ha naviwe vyandichigwe mli vitabu, chimwe kwa chiyage, ndangulonga kota isi yeng'ha haiwa na honhu ha kuwika vitabu avyo.