2
Mnvina ya kuhesa ako Kana
Zuwa lya kadatu kwali na mnvina ya munhu yohesa ako Kana Galilaya, na mayake Yesu nayali baho. Heye Yesu nayali yalalikwe kuli mnvina ya kuhesa hamwe na walanguswa wa heye. Divai vyoimalile, mayake Yesu nakamlonjela mwanage kalonga, “Wahela divai.”
Yesu nakamwidichila mayake kalonga, “Mamo lekachoni ulingundonjela mbuli ino, mhela wa heni hainoya.”
Mayake Yesu nakawalonjela wakolamijito kalonga, “Choyowalonjela kukola, mkole hihyo.”
Baho kwali na mibiga sita ja maganga, ibiga limwe lyali lihega kuwika madebe meli ama gadatu. Jali jiwichigwe aho kwa mbuli ya kihendo cha Wayahudi cha kihovuga. Yesu nakawalonjela awala wanhu wali wotanza ahala honhu kalonga, “Mjele malenga aji mbiga jimeme.” Wawika malenga mli mibiga mbaka jimema. Hamba kawalonjela, “Lelo deheni mumgalile mkulu wa mvina auno.” Mkulu wa mnvina nakagajeza ago malenga gagaluche kuwa divai. Heye nahavizelele koilawile, ila wala vitumagwa wadehile gala malenga nawavizela. Mkulu wa mvina kamchema mkasano, 10 nakamlonjela, “Chila munhu kagugongomanya Divai inojile ilongole, na wone wanhu wawe wagalile, ndo kangulavya aila ihile. Leka hegwe kuwika ujimbi inojile mbaka sambi!”
11 Yesu nakadita ulajilo awu wa mwaluko ako Kana, mli isi ya Galilaya. Ako nakalajila ukulu wa heye, na walanguswa wa heye wamkunda.
12 Ago logapulute, Yesu nakadulika hamwe na mamo wa heye, wang'holoze na walanguswa wa heye. Waluta Kapanaumu, kula nawekala kwa mazuwa mado.
Yesu kangwijila mung'handa wa Nguluwi
(Matei 21:12-13; Malichi 11:15-17; Lukasi 19:45-46)
13 Mnvina ng'hulu ya Pasaka ya Wayahudi nayali habehi. Ahyo Yesu nakaluta Yelusalemu. 14 Loyenjille mli Ng'handa ya Nguluwi, nakawafika wanhu woguza misenga na ming'holo na ng'hunda, na kwali wanhu wanji wali wovunza sendi wachikale muli visanya jawo. 15 Baho kabota ng'hobwa ya isali, kaluka kuwawinga wanhu weng'ha na misenga na ming'holo jawo hanze ha Ng'handa ya Nguluwi. Kagwisa visanya ja awala wavunza sendi na kuboholanga sendi zawo. 16 Nakawalonjela wala waweleguza ng'hunda kalonga, “Muuse vinhu avi aha. Mleche kugalula ng'handa wa Mhaza wa heni kuta soko!” 17 Awala walanguswa wakumbuchila Maandiko Matakatifu gangulonga, “igano lyangu kwa ng'handa ya hegwe kong'hopola.”
18 Wayahudi wamwe nawamuuza Yesu, “Kodita chinduza nduza chachi, kutulajila kuta kwanayo hachi ya kudita aga?”
19 Yesu nakawedichila kawalonjela, “Beneni ng'handa ino ya Nguluwi na heni ndoizenga kwa mazuwa gadatu.”
20 Wayahudi nawalonga, “Ng'handa ayi ya Nguluwi naizenjigwa kwa mihela makumi gane na sita. Hegwe koizenga ndaze kwa mazuwa gadatu hela?”
21 Ila ng'handa nayali yolonga Yesu nayali lukuli lwake. 22 Loyazilpuche kulawa koyatiligwe, awala walanguswa wakumbuchila nagoyalonjile Yesu. Ahyo nawakunda Maandiko Matakatifu na luzi loyalonjile Yesu.
Yesu kazizela nhumbula za wanhu weng'ha
23 Yesu loyalutile Yelusalemu kuli mnvina ya Pasaka, wanhu wenji nawamkunda wawene ulajilo wa vinduzanduza vyoyaditile. 24 Ila Yesu hali yowakunda kwa vila nakawazela weng'ha. 25 Nahaviganile kulonjelwa choneche kuli mbuli za wanhu kwa vila nakagazela goya galimgati mwa nhumbula za hewo.