3
Yesu na Nikodemo
Kwali na Mkulu yumwe wa Wayahudi, itagwa lyake lyali Nikodemo. Mkulu ayu nayali mli chilundo cha Mafalisayo. Nechilo imwe nakaluta kwa Yesu na kumuuza, “Mlangusa, tuvizela kota hegwe uli mlangusa yatumigwe na Nguluwi, kwa vila kuduhu munhu yolajila viduzanduza kota vyoudita hegwe wone hawele na ludali lya Nguluwi.”
Yesu nakedichila, “Ndanguwalonjelani ndikomya, kuduhu munhu yowona Undewa wa Nguluwi mbaka yavumbuche lwa keli.”
Nikodemo nakauza, “Yowa ndaze munhu mkulu yavumbuche lwa keli? Hambi koweza kwinjila kuli munda wa mayake ndo yavumbuche lwa keli!”
Yesu nakamlonjela, “Ndanguwalonjelani ndikomya, kuduhu munhu yokwinjila kuli Undewa wa Nguluwi wone havumbuche kwa malenga na kwa Muhe Yelile. Munhu kovumbuka chilukuli na Mhaza wa heye na mayake, ila kovumbuka kwa Muhe Yelile. Uleche kijesa vyondikulonjele kota igana mvumbuche lwa keli. Mbeho iputaga kweng'ha kota vyoilingugana, hegwe kohulika lizi vyoidita, ila kowa huvizelele kota kohi koulawila na kohi kouluta. Ahi ndo vyoili kwa munhu yaleligwe kwa Muhe Yelile.”
Nikodemo nakamuuza, “Mbuli azi zowa ndaze?”
10 Yesu nakedichila, “Hegwe uli mlangusa mkulu ahano Isilaeli ila hugazelele agano? 11 Ndangukulonjela ndikomya, twangulonga agala tugazelele na twangulonga ulolezi kwa agala tugawene, ila kuduhu munhu yowakola lupichi kubochela aga tutumigwe. 12 Wone hamkundile hondiwalonjele mbuli za isi ino, hambi mokunda ndaze hondiwalonjela mbuli za kilanga? 13 Kuduhu munhu yalutile kilanga ila heye Mwana wa Munhu, yaduliche kulawa kilanga.”
14 Kota vila Musa vyowenule izoka lya shaba akula kugunuche, hiho yowa kuli Mwana wa Munhu kokwinuligwa kuchanya, 15 leka munhu yoneche yomkunda yawe na ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. 16 Nguluwi nakawagana wanhu wa isi, mbaka kamigala Mwanage yaliyeng'ha leka chila munhu yomkunda yaleche kubagama ila yawe na ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. 17 Nguluwi hamwigale Mwanage kuli isi leka yawataguse wanhu, ila kamigala yawalohole.
18 Munhu yoneche yamkundile Yesu kahela utaguso, ila munhu yohomkunda, mina katagusigwa, kwavila kalema kumkunda Mwana yaliyeng'ha wa Nguluwi. 19 Utaguso awo ndo uno. Lumuli luya kuli isi yeng'ha ila wanhu nawagana kutitu woleka lumuli, kwa vila madito gawo geha. 20 Chila munhu yalingudita gehile kangulema lumuli, nahokuya kuli lumuli mina halingugana gehile ga heye goneche. 21 Leka munhu yoneche yalingudita ga kukomya galingumnojeza Nguluwi koyaga kuli lumuli, leka madito ga heye goneche gaditigwa kwa kumtogola Nguluwi.
Yesu na Yohani Mbatiza
22 Kumala kwa ago, Yesu nakafika mkowa wa Yudeya hamwe na walanguswa wa heye. Nakekala ako hamwe na hewo hado, yowabatiza wanhu. 23 Yohani na heye nayali yobatiza wanhu ako Ainoni, behi na Salemu, mina ako kwali na malenga menji. Wanhu nawaluta kwa heye, na heye nakawabatiza. 24 Mhela awo Yohani nayang'hali hindilwa mchinwengho.
25 Kitwanza nakulawila hagati kwa wamwe wa walanguswa wa Yohani na Myahudi yumwe kuli chihendo cha kihovuga leka wamlande Nguluwi. 26 Walanguswa awo nawamlutila Yohani na kumlonjela, “Mlangusa, yula munhu yawele hamwe na hegwe kumwambu kwa Yolodani, na hegwe ulonjile mbuli za heye, sambi na heye kangubatiza, na wanhu weng'ha wanguluta kwa heye!”
27 Yohani nakamlonjela, “Munhu howeza kuwa na chinhu wone hapeligwe kulawa kilanga. 28 Na hemwe namwe moweza kulavya ulolezi kota nandonga, ‘Heni siwele Kilistu Mlohozi, ila nhumigwa leka ndimlongole!’ 29 Mkasano wa heye mzenjele, ila mganwa wa mzenjele, yalingwima na kuhulichiza, kasechelelaga hoyohulika mzenjele yolonga. Ndo usangalalo wa heni vyowenele. 30 Imgana heye yazidi kuwa na ukulu, na heni ndiwe mdodo.”
Yalinguya kulawa kilanga
31 Munhu yawele nguya kulawa kilanga ka mkulu kwa weng'ha, yalingulawa kuli isi ndo wa isi, na hulongaga mbuli za isi. Ila yalinguya kulawa kilanga mkulu kusinda weng'ha. 32 Heye kalongaga gala goyawene na kugahulika, ila kuduhu ne munhu yalingukunda usenga wa heye. 33 Ila munhu yoneche yalingukunda usenga wa heye kangukangaza kuta Nguluwi kangukomya ng'hatu. 34 Yula yatumigwe na Nguluwi kangulonga ulonzi wa Nguluwi, mina Nguluwi kampaga munhu Muhe wa heye kulihela mmbaka. 35 Mhaza kangumgana Mwana wa heye na kangumpa vinhu vyeng'ha mmoko mwake. 36 Yalingumkunda Mwana kanawo ukomu wa mazuwa gose, yohambe yamkunde Mwana howa na ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, na heye kopona kuli kuzudila kwa Nguluwi.