4
Yesu kangudawala na mdala wa Samaliya
Mafalisayo nawahulika kota, Yesu kangikala yowapata na kuwabatiza walanguswa wenji kusinda Yohani. Heye Yesu nayali hambe yabatize wanhu, walanguswa ndo wali wobatiza wanhu. Yesu vyoyahuliche ago gowaliwolonga wanhu, koka Yudeya nakahiluka Galilaya. Loyali yoluta mnzila naimgana yakolele Samaliya.
Lelo loyafichile Sukali, muji umwe wa Samaliya, habehi na mgunda wa Yakubu nayampele mwanage Yusufu. Honhu aho hali na ideho lya Yakubu. Yesu vyoyali yatochile kujenda, kekalisa hanyi hafungo ha ideho. Yali iluta saa sita nemisi.
Baho koya mdala wa Samaliya kudeha malenga. Yesu nakamlonjela, “Umhe malenga nyinwe.” Mhela awo walanguswa wa heye nawaluta kuli muji kugula ndiya.
Yula mdala Msamalia nakalonga, “Hegwe kwa Myahudi na heni nda Msamaliya, iwa ndaze kwangundanda malenga ga kunwa?” Kwa vila Wayahudi na Wasamaliya hawahangaga vinhu.
10 Yesu nakamwidichila, “Hegwe na uvizele choyokupa Nguluwi, na munhu wachi yalingukulanda malenga, na wahamlandile heye malenga galingigala ukomu nayahakupele.”
11 Mdala yula kamuuza, “Mkulu, hegwe kwahela chinhu cha kudehela malenga, na ideho liluta hasi lukami, kogapata kohi malenga ga ukomu? 12 Hambi hegwe kwa mkulu kusinda mhaza wa hetwe Yakubu yatupele ideho lino, heye kanwa malenga gano na wanage na misenga jake?”
13 Yesu nakedichila, “Wanhu weng'ha walingunwa malenga aga, woza ngona ng'halu kahi, 14 ila munhu yonwa malenga ga heni hokona ng'halu ne hado. Malenga gowa nzasa imwigalila malenga ga ukomu. Kahi gompa ukomu wa mazuwa gose ne kuduma.”
15 Ayula mdala nakamlonjela Yesu, “Mkulu, umhe heni ago malenga ndeche kuyona ng'halu iyage na ndoleka kuya ahano kudeha malenga.”
16 Yesu nakamlonjela ayula mdala, “Ulute kamcheme mlume wa hegwe uye naye ahano.”
17 Ayula mdala nakamwidichila, “Ndahela mlume.”
Yesu nakedichila, “Nakukomya vyoulonjile kwahela mlume. 18 Nakuholigwa na walume wahano, na mlume ulingikala naye sambi hawele mlume wa hegwe. Goulonga kukomya.” 19 Yula mdala nakamlonjela, “Mkulu, ndangukona hegwe kwa mloli wa Nguluwi. 20 Wasekulu wa hetwe wali wotambichiza Nguluwi kuli chidunda chino, ila hemwe Wayahudi mwangulonga Yelusalemu ndo honhu ha kutambichiza Nguluwi.”
21 Yesu nakamlonjela yula mdala, “Mdala ukunde gondilonga, mhela wanguya wanhu howomtambichiza Nguluwi kuli chidunda chino ama kula Yelusalemu. 22 Hemwe Wasamaliya hamzelele yalikohi wa kumtambichiza, ila hetwe Wayahudi tumzela yalikohi wa kumtambichiza, kwa vila ulohozi wolawa kwa Wayahudi. 23 Ila mhela wanguya nawabaha ufika, walingutambichiza wokomya, womtambichiza Mhaza wolongozwa kwa Muhe Yelile na kukomya. 24 Nguluwi ndo Muhe. Ahyo wanhu walingumtambichiza, wamtambichize kwa kulongozwa kwa Muhe na kukomya.”
25 Mdala nakamlonjela Yesu hino, “Ndivizela kota Masiha yochemigwa Kilistu Mlohozi kokuya. Hoyokuya, kotulonjela hetwe mbuli zeng'ha.”
26 Yesu nakamwidichila, “Heni ndo nene ndilingulonga na hegwe!”
27 Baho du, walanguswa nawahiluka, wabubuwala vyowamfichile Yesu yolonga na mdala. Ila kwali kuduhu ne yumwe yamuuzile ayula mdala kota, “Kwangugana choni?” Nakumuuza Yesu, “Ndaze kwangulonga na ayu mdala?” 28 Hamba ayula mdala nakaleka chiya cha malenga, kahiluka kuluga kuwalonjela wanhu, 29 Muye mlole, munhu yandonjele heni geng'ha gong'holile, kowa yawele Kilistu Mlohozi? 30 Baho wanhu nawoka kuli muji nawaluta koyali Yesu.
31 Mhela wuwo walanguswa wali womdedeza Yesu, “Mlangusa, ulye chilyo.”
32 Ila heye nakawedichila, “Ndina chilyo cha kulya cho hamchizelele hebu.” 33 Walanguswa nawaluka kiwuza hewo waliyeka, “Hambi kwali na munhu yamigalile chilyo?” 34 Yesu nakawalonjela, “Chilyo cha heni chowa kudita vyoyaganile heye yanhumile na kukola mbuli zoyalajize. 35 Vyomzowele kulonga, ‘Jinghali myezi jine hela mhela wa mbena.’ Ila ndangukulonjelani mlole goya kuli migunda, vilyo vikangala goya kubenigwa. 36 Ayula yokola mijito ya mbena, kowa yopegwa sendi, na kukungajiza chilyo kuli ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, yumwe yonyala na yumwe yobena, weng'ha wowa wosechelela hamwe. 37 Kwa vila ulonzi awu ukomya, yumwe konyala na yumwe kobena. 38 Ndiwalajiza hemwe mkabene kuli migunda johamkolile mijito, wanji wochitunya hala na hemwe mohola hela.”
39 Wasamaliya kuli muji ula nawamkunda Yesu kota ayula mdala vyoyawalonjele, “Kandonjela geng'ha gonditile.” 40 Wasamaliya vyowoyile kwa Yesu, nawamdedeza yekale na hewo. Yesu kekala na hewo mazuwa meli.
41 Wanhu wenji ng'hatu nawakunda kwa mbuli ya usenga wa Yesu. 42 Wamlonjela ayula mdala, “Hetwe hambe tukunde hela kwa mbuli ya ulonzi wa hegwe, ila hetwe twetwe tumhulika na tuvizela kota ayu ndo Mlohozi wa isi yeng'ha.”
Yesu kangumlohola mwana wa mkulu wa wamizi wa Lumi
43 Lowekale mazuwa meli, Yesu koka aho kaluta Galilaya. 44 Kwa vila Yesu nakatawiza, “Mloli hatogolagwa hebu kuli isi ya heye.” 45 Lelo vyowafichile Galilaya, wanhu ahala wambochela, kwa vila nawo nawaluta kuli mnvina ya Pasaka, nawagona geng'ha gowaditile ako Yelusalemu kuli mnvina ila.
46 Yesu nakafika kahi ako Kana iwele Galilaya, konayagalule malenga gawa divai. Kwali na mkulu wa wamizi mloma, nayali na mwana mtamwa ako Kapanaumu. 47 Lelo mkulu ayo wa isi loyahuliche Yesu koya yolawila Yudeya mbaka Galilaya, kaluta kumlanda yamlohole mwanage msongolo yawele mtamwa lajilaji. 48 Yesu nakamlonjela, “Kuduhu munhu ne yumwe, yokunda mbaka yavyone vinduzanduza na ulajilo.”
49 Ayula mkulu wa undewa wa isi nakamlonjela Yesu, “Mkulu, dedede, tulute himahima mwanangu hanabagama.”
50 Yesu nakamlonjela, “Ulute kaye komfika mwanago yawele mkomu.”
Ayula munhu nakakunda goyalonjile Yesu, koka kaluta kaye. 51 Vyoyali yoluta mnzila kuza kaye, kating'hana na vitumagwa wa heye, nawamlonjela, mwanago mkomu.
52 Heye nakawauza, wali mhela wachi?
Nawamlonjela, “Yali ifichile saa saba nemisi, utamwa lowaluche kumlechela.” 53 Baho ayula mkulu nakakumbuchila nayali ndo mihela jijila Yesu vyoyamlonjele kota, “Mwanago kowa mkomu.” Baho ivyazi lyake nawakunda goyalonjile Yesu.
54 Achi chali chinduzanduza cha keli Yesu yalajile vyoyalawile Yudeya kuluta Galilaya.