5
Yesu kangumlohola munhu habehi na izimbo
Vyogamalile ago Yesu nakaluta Yelusalemu. Na ako kwali na mnvina ya Wayahudi. Ako Yelusalemu habehi na chihindilo chikulu luchemigwa Chihindilo cha ming'holo, kwali na izimbo na hafungo hake hali na vibumuli vihano, Waebulaniya wali wochema Betisata. Na mumo mvibumuli mwali na watamwa wenji wawasile habehi na hali vibumuli, vipofu na wali chete na waziliche lukuli, wekale wobeteza malenga gatiguligwe. Kwa vila mhilisi wa Nguluwi kawaga yokuya na kwinjila mli malenga na kugatigulanga na heye yokwaluka kwinjila, kawaga yaloholigwe. Baho kwali na munhu yumwe mtamwa, yekale yotamika mihela makumi gadatu na nane. Yesu vyoyamuwene munhu ayula yatambalize baho, kavizeela kota yaliyokugula kulawa katali. Ahyo nakamuuza, “Ndaze, kwangugana uwe mkomu?”
Ayula mtamwa nakedichila, “Mkulu, ndahela munhu ahano wa kunyasula wanhumbuchize mchihengo cha izimbo malenga ho gatiguche. One njeze kwinjila, munhu yunji kangulongola.”
Yesu nakamwidichila, nakamlonjela, “Winuche uhole mcheka wa hegwe ujende.” Baho du, ayula mtamwa kawa mkomu, kahola mcheka wa heye kaluka kujenda.
Mbuli ayi na ikoleka Zuwa lya Kwesela. 10 Wayahudi wamwenga, wamlonjela yula munhu yaloholigwe, “Lehano ndo Zuwa lya Kwesela haiwa goya kupika lutenvu lwako.”
11 Munhu yaloholigwe nakawedichila, “Munhu yanditile hino kandonjela nyhole lutenvu lwangu njende.”
12 Wamuuza heye wata, “Yalikohi yakulonjele hegwe widwiche lutenvu lwako ujende?” 13 Heye nahamzelele munhu yamlohole, kwa vila Yesu nayali yochile honhu hala, na baho kwali na lung'hongola lwa wanhu.
14 Hamba Yesu nakamfika ayula munhu yaloholigwe mli Ng'handa ya Nguluwi, na kumlonjela, “Uhulichize sambi kwa mkomu, uleche kudita gehile kahi, uleche kufichigwa na mbuli ihile lukami.”
15 Hamba ayula munhu kaluta kuwalonjela wakulu wa Wayahudi, nakawalonjela Yesu ndo yaditile hino. 16 Hamba wakulu wa Wayahudi waluka kumonela fihi Yesu, kwa vila nakadita mbuli ayo kuli Zuwa lya Kwesela. 17 Yesu nakawedichila kawalonjela kata, “Mhaza wa heni kangukola mijito mazuwa gose, na heni ndangudita hiho.”
18 Kwa mbuli ya ulonzi awo, wakulu wa Wayahudi walutilila kupala nzila ya kugana kumkopola, hawali kwa vila nakabena mlongo weka wa Zuwa lya Kwesela, ila akula kulonga Nguluwi wali Mhaza wa heye, na ahyo kedita heye kota Nguluwi.
Ludali lwa Mwana wa Nguluwi
19 Yesu nakawedichila, “Ndangulonga ndikomya, Mwana hokola chila chinhu yaliyeka, koweza kudita chila choyodita Mhaza, kwa vila choyodita Mhaza, Mwana kodita hihila. 20 Mhaza kangumgana mwanage na komlajila chila chinhu chowodita Mhaza, kahi komlajila mbuli ng'hulu kusinda ayi, na mweng'ha mobubuwala. 21 Kota vila Mhaza vyoyowazilipula wabagame na kuwapa ukomu, hihyo na heye Mwana kowapa ukomu wala walingugana. 22 Mhaza homtagusa munhu yoneche, mbuli yeng'ha ya utaguso kamlechela Mwana, 23 leka wanhu weng'ha wamdumbe Mwana, kota vyowalingumdumba Mhaza. Heye wali hambe wamdumbe Mwana halingumdumba Mhaza yamtumile.
24 “Ndangulonga ndikomya, heye yohulika mbuli ya heni, na kukunda ga heye Yanhumile kowanawo ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. Hotagusigwa hebu, kowa yalochile kulawa kuli kubagama kwinjila kuli ukomu. 25 Ndangulonga ndikomya, mhela wanguya na mina ufika, aho awala wabagame wohulika lizi ya Mwana wa Nguluwi, na hewo woihulika wowa na ukomu. 26 Kota vila Mhaza yawele kwaluka kwa ukomu, hihyo kahi vyoyomtogola mwanage yawele mwaluko wa ukomu. 27 Nakamwigalila mwanage ludali lwa kutagusa, kwa vila yawele Mwana wa Munhu. 28 Mleche kuta ndangudeta, mina mhela wanguya weng'ha wabagame woihulika lizi lya heye Nguluwi. 29 Na hewo wozilipuka kulawa kowabagame, na awala waditile ganojile, wozilipuka na kuwa wakomu, na awala waditile gehile wozilipuka na kutagusigwa.
Ulolezi wa Yesu
30 “Heni siweza kudita cheng'ha chila, ndangutagusa kota vyonyuliche kwa Mhaza, na utaguso wa heni unoga, kwa vila silingudita vyondigana heni, ila vyoyogana heye Yanhumile.”
31 “Wone ndichinojeza ndiliyeka, wanhu howokunda ago gondonjile kuta ndikomya. 32 Ila kabaho yumwe yolovya ulolezi wa heni, na heni ndivizela kuta geng'ha goyolonga kwa heni kakomya. 33 Hemwe na mlajiza usenga kwa Yohani na ulolezi wa heni yoyalonjile kakomya. 34 Heni silingitumbila ulolezi wa wanhu, ila ndagulonga mbuli zino leka mloholigwe. 35 Yohani nayali kota chenje chikwaka na kumulika na hemwe namwimilila kusechelela alo lumuli kwa mhela udo. 36 Ila heni ndangilavila ulolezi kwa mbuli ya heni loyali mkulu ng'hatu kusinda ula wa Yohani. Kwa vila mbuli zondilingukola, mbuli zoyamhele Mhaza ndite, azo zangulajila kota Mhaza ndo yanhumile. 37 Na heye Mhaza yanhumile kangulavya ulolezi. Hemwe hamnahulika lizi lya heye, ne kumona kumeho. 38 Usenga wa hemwe haulingikala mgati mwa hemwe mina mlema kumkunda yula yanhumile. 39 Hemwe mgalolaga goya Maandiko Matakatifu mchijesa kota mgati mwake mopata ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, na aku Gandichigwe gago gangulavya ulolezi wa mbuli za heni. 40 Lelo hemwe mwangulema kuwa kwa heni leka muwe na ukomu.
41 “Silingupala kutogoligwa na munhu. 42 Ila nandiwazela hemwe, ndivizela kota hemwe hamlingumgana Nguluwi. 43 Heni mbuya kwa ludali lwa Mhaza wa heni, ila hambochele. Ila munhu yunji loyokuya kwa ludali lwake, mombochela. 44 Mokunda ndaze hanga hemwe mwangugana kutogoligwa hemwe kwa hemwe baho, na hamlingupala kutogoligwa na heye yawele yeka Nguluwi? 45 Mleche kijesa kota heni ndoyowalonjeleza kwa Mhaza. Musa yomlingitumbila ndo yowalonjeleza. 46 Wone na muwe mumkundile ng'hatu Musa, mwahang'hundile heni kahi, kwa vila Musa nakandika mbuli za heni. 47 Wone hamlingukunda gala goyandiche Musa, hambi mokunda ndaze ulonzi wa heni?”