6
Yesu kanguwapa ndiya wanhu elufu zihano
(Matei 14:13-21; Malichi 6:30-44; Lukasi 9:10-17)
Ago logapulute, Yesu nakaloka ilamba lya Galilaya, ama ilamba Tibeliya. Chilundo chikulu cha wanhu nachimuwinza Yesu kwa wanhu awo wali wagawene goyalajile kwa kuwosa matamwa. Yesu nakaluta kuchanya kuchidunda, kekalisa hanyi na walanguswa wa heye. Mnvina ya Pasaka ya Wayahudi nayali habehi. Yesu nakalola kufungo, nakona lung'hongola lwa wanhu wokuya kuli heye. Ahyo nakamlonjela Filipo, “Kohi kotugula chilyo cha kuwagutiza wanhu weng'ha awa?” Yesu nakalonga ahyo kwa kumjeza Filipo, kwavila nakavizela choni chowodita!
Filipo nakedichila, “Itugana tuwe na sendi denali miya mbili nyinji za kugula chilyo cha kulya wanhu weng'ha wano!”
Yumwe wa awala walanguswa, Andeleya yawele mkulugwe na Simoni Petili, nakalonga, “Hana msongolo baha, kana mibumunda jihano na somba mbili, na vyokwila choni kwa wanhu weng'ha awa?”
10 Yesu nakalonga, “Namuwalonjele wanhu wekalise hanyi.” Baho wanhu weng'ha wekalisa hanyi, kwali na walume kota elufu zihano hino. 11 Yesu kahola ajila mibumunda, katambichiza na kawamogolela awala wanhu wekalise, kadita hihila na zila somba. Wanhu weng'ha walya kota vyowaganile mbaka weguta. 12 Vyowegute, Yesu nakawalonjela walanguswa, “Mlokoteze chilyo chisigale, tuleche kwajiliza chilyo ne hado.” 13 Walokoteza upumunizo wa mibumunda na somba, vimema vidoto kumi na vili vyowalechelele wala wanhu.
14 Vyowawene ulajilo wa vila vinduzanduza vyoyaditile Yesu, wanhu ahala walonga kota wakomya ayu ndo mloli wa Nguluwi yawele kuya kuli isi. 15 Hamba Yesu wavizelele kota wangugana yoye wamkabajize yawe mndewa vyohaviganile, baho nakoka, kaluta kahi kukula kuchidunda.
Yesu kangujenda mchanya mmalenga
(Matei 14:22-33; Malichi 6:45-52)
16 Loyali lufuku, walanguswa wa Yesu wadulika mbaka kuli ilamba. 17 Wakwina mli itumbwi leka waloche kuluta Kapanaumu. Nechilo injila, Yesu nayali yang'hali kuwahejelela hebu. 18 Ilamba lyaluka kutiguka kwa vila mbeho nayali iputa. 19 Walanguswa lowali walutile utali wa chilometa zihano ama sita hino, nawamona Yesu yojenda mchanya mmalenga, yohejelela itumbwi. Nawadumba heko. 20 Ila Yesu nakawalonjela, “Nda heni! Mleche kudumba!” 21 Hamba nawagana kumwinula kumwinjiza mgati mli itumbwi, na baho itumbwi nalifika kumwambu hafungo koyali yoluta.
Wanhu wangumpala Yesu
22 Mitondo, chilundo cha awala wanhu wekale hafungo mwa ilamba, na wavizela kota itumbwi limwe hela na lipona ahala honhu. Yesu nahalutile na awala walanguswa, ila walanguswa nawaluta waliyeka. 23 Mitumbwi jinji kulawa Tibeliya najuya honhu hala wanhu howadile mibumunda Mkulu loyasindile kumtogola Nguluwi. 24 Wanhu awo lowawene ahala honhu haduhuli Yesu na walanguswa wa heye, weng'ha wakwina mli ajila mitumbwi na waluta Kapanaumu kumpala Yesu.
Yesu ndo libumunda lya ukomu
25 Wanhu vyowamuwene Yesu kumwambu kwa ilamba, wamuuza, “Mlangusa, kuya nili hano?”
26 Yesu nakedichila, “Ndangulonga ndikomya, mwangumhala heni haiwele kwa vila vyomuwene ulajilo, ila kwa vila namulya mibumunda na miguta. 27 Mleche kugayila chilyo chilingola, iponile migayile chilyo chilingikala kwa mbuli ya ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. Achi ndo chilyo choyowapani Mwana wa munhu kwa vila kahaguligwa na kukundigwa na Nguluwi Mhaza.”
28 Hewo nawamuuza Yesu, “Tudite choni leka tuweze kudita choyalingugana Nguluwi?”
29 Yesu nakawedichila, “Ayi ndo mijito yalingugana Nguluwi mdite, mumkunde yula yamlajize.”
30 Aho, nawamlonjela, “Kolajila chinduzanduza chachi tuchone ndo tukukunde? Kodita chinhu chachi? 31 Wasekulu wa hetwe nawalya tubumunda kula kugunuche, kota gandichigwe vyogalonjile, ‘Na kawalavila hewo chilyo cha kulawa kilanga walye.’ ”
32 Yesu nakawalonjela, “Ndanguwalonjelani ndikomya, Musa hawapele mibumunda kulawa kilanga, Mhaza wa heni ndo yawapele hemwe mibumunda kulawa kilanga. 33 Libumunda lya Nguluwi, ndo ayula yodulika hasi kulawa kilanga yochigala ukomu kwa wanhu wa isi.”
34 Nawamlonjela wata, “Mkulu, tupegwe hetwe mibumunda mazuwa gose.”
35 Yesu nakawalonjela, “Heni nda chilyo chilingigala ukomu. Heye yokuwa kwa heni hokona nzala hebu, na hewo wokunda ga heni wowa hela ng'halu ng'oo. 36 Nandikulonjelani, mmbona heni ila hamlingukunda. 37 Weng'ha wondipegwa na Mhaza, wokuya kwa heni, na heni simtoza kunze munhu yoneche yokuya kwa heni, 38 kwa vila mbuya hanyi kulawa kuchanya kilanga haiwele kwa kudita kota vyondiviganile, ila kwa gala yalingugana Mhaza yanhumile. 39 Goyalingugana yula yanhumile ndo aga, ndeche kumwajiliza ne yumwe kwa wala yowamhele, ila ndiwazilipule hewo weng'ha zuwa lya kuduma. 40 Choyalingugana Mhaza, ndo achi chila yomona Mwana na kumkunda yawe na ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, na heni ndomzilipula zuwa lya kuduma.”
41 Lelo Wayahudi nawaluka kung'ung'uta kwa vila Yesu nakalonga, “Heni nda libumunda lyuyile hasi kulawa kuchanya kilanga.” 42 Hamba nawalonga, “Ayu munhu hawele Yesu mwanage Yusufu siyuyu? Tumzela Mhaza na mayake! Lelo yandaze yolonga heye kedulika kulawa kuchanya kilanga?”
43 Yesu nakedichila kawalonjela, “Mleche kung'ung'uta mwemwe kwa mwemwe. 44 Kuduhu munhu yokuya kuli heni, wone Mhaza yanhumile hamkwejile kuli heni, heni ndomzilipula zuwa lya kuduma. 45 Waloli nawandika wata, ‘Wanhu weng'ha wowa walangusigwe na Nguluwi.’ Heye yohulika ga Mhaza na yelanguse ga heye, kokuya kuli heni. 46 Chondilonga ndo achi, kuduhu munhu yoneche wamuwene Mhaza, ila yula yalawile kwa Nguluwi, ayo ndo yuye yeka yamuwene Nguluwi. 47 Ndangukulonjelani ndikomya, heye munhu yokunda kowa na ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. 48 Heni nda chilyo chilingigala ukomu. 49 Wasekulu wa hemwe na walya chilyo chichemigwe mana akula kugunuche nawabagama. 50 Achi ndo chilyo chuyile kulawa kilanga, yula yolya chilyo acho hobagama hebu. 51 Heni nda chilyo chilingigala ukomu chiduliche kulawa kilanga, wone munhu yalye chilyo chino, kochikala lukami. Na chilyo chondimpa heni, chowa lukuli lwangu ndilulavya kuli ukomu wa wanhu wa isi.”
52 Baho hewo Wayahudi nawaluka kulonga longa akuno wazudile, wata, “Yowa ndaze ayu munhu yatupe lukuli lwake tulye?” 53 Yesu nakawalonjela, “Ndanguwalonjela ndikomya, wone hamdile lukuli lwa Mwana wa Munhu, na kunwa danda ya heye, mowa hela ukomu mgati mwa hemwe. 54 Yula yolya lukuli lwangu na kunwa danda ya heni, kanawo ukomu wa mazuwa gose ne kuduma, heni ndomzilipula zuwa lya kuduma. 55 Lukuli lwangu ndo chilyo ng'hatu, na danda ya heni, ndo cha kunwa ng'hatu. 56 Yoneche yolya lukuli lyangu na kunwa danda ya heni, kochikala mgati mwa heni na heni mgati mwa heye. 57 Mhaza nayali mkomu kanhuma heni, na ndamkomu kwa mbuli ya heye. Na heye yolya lukuli lwa heni, kowa na ukomu kwa heni. 58 Achi ndo chilyo chiduliche hanyi kulawa kilanga, hachiwhanile kota chilyo chowadile wasekulu wabagame. Ila hewo wolya achi chilyo wowa na ukomu wa mazuwa gose.”
59 Yesu nakalonga agano koyali yolangusa mng'handa ya kusalila ako Kapanaumu.
Ulonzi ulingigala ukomu wa mazuwa gose
60 Walanguswa wenji nawamuwinzile Yesu nawahulika ago, walonga, “Ulanguso uno yowa ngondo kuuzela, yalikohi yoweza kuhulichiza?”
61 Yesu nakavizeela halonjelwe na munhu, walanguswa wa heye wali wong'ung'uta, nakawauza, “Mbuli ayi, yanguwadita hemwe mdumbe? 62 Hamba yowa ndaze, wone mmone Mwana wa Munhu yokwina kuza kula koyalawile? 63 Muhe ndo ulingigala ukomu, ludali lwa munhu luliyeng'ha haludita chinhu. Ulonzi wo ndikulonjelani, ndo Muhe wa Nguluwi na ulingigala ukomu. 64 Kuna yumwe mwa hemwe kowa hambe yakunde.” Yesu nakalonga hino kwa vila nakavizela koya na wanji hawokunda na yumwe komhinduka. 65 Wolawa aho kalonga kahi, “Ahi ndo inhumile ndiwalonjele hemwe, kuduhu munhu yokuya kuli heni mbaka yadite goyalajize Mhaza.”
66 Kulawa kwa ago, wenji wa walanguswa wa Yesu nawahiluka kumbele wolema kulutasa na heye kahi. 67 Yesu kawauza na awala kumi na weli, “Na hemwe namwe mwangugana kuka?”
68 Simoni Petili kamwidichila, “Mkulu, toza kwa whaani? Hegwe kuna ulonzi ulingigala ukomu wa mazuwa gose ne kuduma. 69 Hetwe twangukunda na kuvizela kota hegwe uli yumwe Yelile yalawile kwa Nguluwi.”
70 Yesu nakedichila, “Ndiwahagula hemwe kumi na weli, siditile hino? Lelo yumwe wa hemwe, kagaluka Limazoga!” 71 Yaliyolonga agala goyokola Yudasi, mwana wa Simoni Isikalioti. Kwa vila Yudasi ndo yomhinduka, hanga na nayali yumwe wa awala kumi na weli.