7
Yesu na wang'holoze
Logamalile ago, Yesu nayali yojenda ako Galilaya. Nahaganile kujenda mkowa wa Yudeya kwa vila wandewa wa Wayahudi wali wogana wamkopole. Mnvina ya Wayahudi ya vibumuli nayali habehi. Lelo wang'holoze Yesu nawamlonjela, “Ulawe ahano, ulute Yudeya leka walanguswa wa hegwe wazone mbuli zoulingudita. Munhu halingudita vinhu kwa uviso wone walingugana yazeleche kwa wanhu. Kwa vila kwangudita mbuli zino, lelo wilajile kwa isi yeng'ha Na wang'holoze Yesu nawo hawamkundile!”
Lelo Yesu nakawalojela, “Mhela wa heni unojile haufichile hebu, ila kwa hemwe chila mhela unoga. Isi yeng'ha haiwazudila hemwe, ila heni yanguzudila kwa vila heni ndangulavya ulolezi wake kuta goyalingudita geha. Hemwe mlute kuli mnvina ayo. Heni siluta hebu ako kuli mnvina, mhela wa heni unojile haufichile.” Nakalonga ago hamba kapona kuko Galilaya.
Yesu kuli mnvina ya vibumuli
10 Wang'holoze lowalutile kuli mnvina, na Yesu naye nakaluta, ila halutile hazelu nakaluta kwa uviso. 11 Wakulu wa Wayahudi wali wompala heye kuli mnvina ila nawauza, “Kakohi?”
12 Kwali na kuheha kwinji hali wanhu wala. Wamwe wa hewo nawalonga, “Kamunhu yanojile.”
Wanji nawalonga, “Hebu! Kanguwajiliza wanhu.” 13 Ila kwali kuduhu munhu yajezile kulonga mbuli za heye hazelu kwa kudumba wandewa wa Wayahudi.
14 Mnvina ila loyali ifichile hagati, Yesu naye nakaluta kuli ng'handa ya Nguluwi, nakaluka kulangusa. 15 Lelo Wayahudi na wabubuwala na kulonga, “Munhu ayu kapata kohi elimu na heye halutile kusule?”
16 Aho Yesu nakawedichila, “Ulanguso wondilingulangusa hauwele wa heni, ila ulawa kwa yula yanhumile. 17 Munhu yalingugana kudita gala goyogana Nguluwi, kovizele kota ulanguso wa heni ulaya kwa Nguluwi, ama heni ndangilonjela hela. 18 Heye yalingilonjela hela yuye kangupala kitogola yuye, ila yalingupala kumtogola yula yamtumile, ayo wa kitumbila, na mgati mwake mwahela wihe woneche ula. 19 Ndaze, Musa hawapele utaguso? Ahyo, kuduhu ne yumwe wa hemwe yalinguwinza mizilo. Iekachoni mwangugana kung'hopola?”
20 Aho wanhu nawamwidichila, “Kuna chijeni hegwe yalikohi yalingugana yakukopole?” 21 Yesu nakawedichila, “Kuna mbuli imwe yonditile, na hemwe mwangububuwala. 22 Musa nakawapa chila chihendo cha kwinjiza ikumbi. Na chihendo acho hachilawile kwa Musa. Ila na vilawa kwa wasekulu. Sambi hemwe mwangwinjiza munhu ikumbi kuli Zuwa lya Kwesela. 23 Hino lelo, munhu kenjizagwa ikumbi kuli Zuwa lya Kwesela, ila yolema malajizo ga Musa galeche kubezigwa, lekachoni mwangunzudila kwa vila ndimdita munhu yawe mkomu ng'hatu Zuwa lya Kwesela? 24 Mleche kutagusa mbuli kwa kulola kunze hela, lavyeni utaguso utanganiche.”
Hambi ayu ndo Kilistu Mlohozi
25 Wamwe wa wanhu wa Yelusalemu nawalonga, “Ndaze, yula munhu walingumpala wamkopole hawele yuyu? 26 Mlole sambi! Kanguwakanya hazelu, na kuduhu munhu yalingumlonjela ne chinhu. Ndaze, iwa kota vilongozi wa wamzela ng'hatu ayu ndo Kilistu Mlohozi? 27 Kilistu Mlohozi hoyokuya kuduhu munhu yovizela honhu yalawile, ila hetwe tuvizela koyalawile munhu yuno.”
28 Lelo Yesu vyoyali yolangusa kuli ng'handa ya Nguluwi kakwiniza lizi na kulonga, “Hambi mvizela. Na kondawile mvizela! Ahyo, suyile kwa ludali lyangu heni baha, ila heye yanhumile heni ndo wakukomya, na hemwe hamzelele. 29 Ila heni ndimzela kwa vila ndawa kwa heye, na heye ndo yanhumile.”
30 Lelo wanhu na wagana kumibata, ila kuduhu munhu yajezile kumibata kwa vila mhela wa heye hainoya hebu. 31 Wenji kulichila chilundo cha wanhu nawamkunda, nawalonga, “Ndaze, Kilistu Mlohozi loyokuya kodita ulajilo mkulu ng'hatu kusinda ayu?”
Wamizi wangutumigwa kumibata Yesu
32 Mafalisayo nawawahulika wanhu woheha mbuli azo za Yesu. Lelo hewo hamwe na watambika wakulu wawalajiza wamizi wamibate. 33 Yesu nakalonga, “Nding'hali na hemwe mhela uchefu, hamba ndoluta kwa heye Yanhumile. 34 Momhala heni, ila hammbona hebu, na hala hondiwa hemwe hamfika hebu.”
35 Vilongozi wa Wayahudi nawalonga hewo kwa hewo, “Munhu ayu koluta kohi kotulemwela kumfika? Koluta kwa Wayahudi wasambaluche hali Wagilichi, na kuwalangusa Wagilichi? 36 Kana mana yachi hoyolonga, ‘Momhala ila hambona, na hala hondiwa hemwe hamfika hebu?’ ”
Nzanda za malenga ga ukomu
37 Zuwa lila lya kuduma lya mnvina ahyo nayali zuwa itanganiche. Yesu nakema, kachemeleza, “Munhu yoneche yawele na ng'halu, yoye kwa heni yanwe. 38 Kota vyogolonga Maandiko Matakatifu, ‘Munhu yalingung'hunda heni, nzanda za malenga galingigala ukomu gobogoma kuli nhumbula ya heye.’ ” 39 Nakalonga ago kwa mbuli ya Muhe yawele kwa wala wamkundile heye wombochela. Mhela awo Muhe Yelile nayali hanafika kwa vila Yesu nayali hanapegwa ukulu na Nguluwi.
Kibagula kwa wanhu kuli mbuli ya Yesu
40 Wanhu wamwe nawamemile hala nawahulika ulonzi awo, nawalonga, “Kakomya munhu ayu ndo yula Mloli!” 41 Wanji nawalonga, “Ayu ndo Kilistu Mlohozi!” Ila wanji nawalonga, “Ndaze, hambi mlohozi kolawa Galilaya! 42 Maandiko Matakatifu gangulonga ndaze? Gangulonga, Kilistu Mlohozi kolawa lukolo lwa Daudi, kopondigwa ako Betelehemu, muji wa Daudi!” 43 Kwa mbuli ya Yesu nakulawila kibagula hali wanhu wala wamemile. 44 Wanhu wamwe nawagana kumibata ila kuduhu yajezile kumdoliza.
Vilongozi wa Wayahudi hambe wakunde
45 Hamba wala wamizi nawahiluka kwa watambika wakulu na Mafalisayo, na hewo nawauza, “Lekachoni hammigale?” 46 Wamizi wawedichila, “Kuduhu munhu yadahile kulonga kota heye!” 47 Mafalisayo yawauza, “Ndaze, na hemwe namwe kawabadani? 48 Ndaze, mina mmona ne chilongozi yumwe wa wanhu, ama yumwe wa Mafalisayo yamkundile heye? 49 Ila awa wanhu hawauzelele mzilo wa Musa, wapanjilwa na Nguluwi!” 50 Mfalisayo yumwe nayali hala, nayali Nikodemo na yalutile kwa Yesu katali, heye nakawalonjela wayage, 51 “Ndaze, mzilo wa hetwe haulingumtagusa munhu ne kumhulika na kuvizela kangudita choni?” 52 Na hewo wamwidichila, “Ndaze, hegwe nagwe kulawa Galilaya? Lelo kagakagule Maandiko Matakatifu nagwe kogona kota Galilaya hakulingulawa Mloli.” 53 Hamba chila munhu kaluta kaye kwake.