23
Yesu kangugaligwa kwa Pilato
(Matei 27:1-2,11-14; Malichi 15:1-5; Yohana 18:28-38)
Hamba, wanhu weng'ha wenuka, wamigala Yesu kwa Pilato. Waluka kumlonjeleza wolonga, “Tumfika munhu ayu yowahada wanhu wa hetwe, yowalemeza kulavya kodi kwa mndewa wa Loma na kichema heye Kilistu Mlohozi yahaguligwe na Nguluwi.”
Pilato nakamuuza, “Hegwe kwa mndewa wa wayahudi?”
Yesu kedichila nakamlonjela, “Hegwe kulonga.”
Pilato nakawalonjela watambika wakulu na wala wanhu wamemile, “Sichiwene chinhu cha kumtagusa munhu yuno.”
Ila Hewo wang'ang'anila walonga, “Nakanguwasonjeleza wanhu vibi wetowe na undewa wa Loma kwa ulanguso wa udesi muli isi yeng'ha ya Yudeya, kaluchila Galilaya na sambi ka hano.”
Yesu kangigaligwa kwa Helodi
Pilato loyahuliche ago, nakawauza, “Munhu ayu mwenyeng'haye wa Galilaya?” Loyavizelele Yesu nayali hasi ha ulongozi wa mndewa Helodi, kamgala kwa Helodi, mhela awo nayali Yelusalemu. Helodi loyamuwene Yesu kazangusechelela ng'hatu. Kwa vila nakagana kumona kulawa mazuwa menji. Nakahulika mbuli za heye, na kagana yamone yodita vinduzanduza. Lelo kamuuza Yesu mbuli nyinji kwa mhela uhejile, ila Yesu hedichile ne chinhu. 10 Watambika wakulu na walangusa wa malajizo ga Musa, wema wamlonjeleza Yesu kwa lupichi. 11 Helodi hamwe na wala walingulolela wazangumbasa soni Yesu na kumbeza, wolawa wamvalisa nguwo ya chiundewa, wamhilula kwa Pilato. 12 Helodi na Pilato, wala aho katali wali wehilwe, kulawa zuwa lilila wazangigana.
Yesu kangutagusigwa yabagame
(Matei 27:15-26; Malichi 15:6-15; Yohana 18:39-19:16)
13 Pilato nakawachema watambika wakulu na vilongozi na wanhu. 14 Baho nakawalonjela, “Mmigala munhu ayu kwa heni, mlonga kota nayali yowahada wanhu. Lelo mhulichize! Na heni ndizipugajiza mbuli za heye, ila sonile ne chinhu choyawifile kuli mbuli azo zomumlonjeleze. 15 Si nene yeng'ha, na heye Helodi hachiwene ne chinhu choyawifile munhu ayu chilingumgana yakomigwe. 16 Ahyo ndangugana yazapigwe ng'hobwa hamba ndomlechela.” 17 Kwa vila kaganigwa yamlechele munhu yumwe kwa wala wawele mchinweng'ho kuli mnvina ya Pasaka.
18 Ila lung'hongola lweng'ha lwa wanhu wachemeleza hamwe, “Mkopoleni munhu ayo na utuchumulile Balaba!” 19 Balaba nayali yahindilwe kwa kwambuza wanhu kuhinduka kuli muji na kukopola.
20 Pilato nakagana kumlechela Yesu, yolawa kalongana nawo kahi, 21 ila hewo wachemeleza, “Muwambeni mumsalaba, muwambeni mumsalaba.”
22 Pilato nakawalonjela lwa kadatu, “Kadita choni chihile? Hambe ndichone chinhu chimwambuza yabagame, ndolajiza yasubuligwe ng'hobwa, hamba ndomlechela.”
23 Ila hewo waza nguchemeleza lukami ng'hatu twangugana Yesu yawambigwe mumsalaba, hamba lizi lyawo lihulikwa hamba wakundizwa chowaganile. 24 Pilato nakalonga iditigwe kota vyowalingugana. 25 Kachumula kamlavya yula walingumgana, yula yawohigwe kwa kwambuza kuhinduka na kukopola wanhu, yolawa kamlavya Yesu wamditile vowogana.
Yesu kanguwambigwa mumsalaba
(Matei 27:32-44; Malichi 15:21-32; Yohana 19:17-27)
26 Lowali womgala wating'hana na munhu yumwe nayali nguchemigwa Simoni mwenyeng'haye wa Kilene, nayali yolawa kumgunda. Wamibata wamdwika ula msalaba yauhole kumbele kwa Yesu.
27 Lung'hongola lwa wanhu lwali lumuwinza, wali mumo wadala womlilila na kumuwembela. 28 Yesu kagalamka nakawalonjela, “Hemwe wadala wa Yelusalemu! Mleche kundilila heni, ila mililile mwemwe na wana wa hemwe! 29 Kwa vila mazuwa ganguya mozangulonga, ‘Wabweda wala wali mhende, hewo hawalelile na hambe wonyeze wana!’ 30 Baho wanhu wokwaluka kuvilonjela vidunda, ‘Tugwile!’ Na vidunda, ‘Tugubicheni!’ 31 Kwa vila wanhu wangudita vinhu avi kuli igodi idodi, ahyo yowa ndaze kwa igodi likalile?”
32 Wanhu wanji weli wehile na wegaligwa bahala, wakopoligwe hamwe na Yesu. 33 Lowafichile honhu hamwe hali nguchemigwa, “Izeje lya mutwi,” Baho wamuwamba Yesu mumsalaba hamwe na wala wabokaji, yumwe kudilo na yumwe kumoso. 34 Yesu nakalonga, “Mhaza uwalechele kwa vila hawavizelele hebu chowalingudita.”
Wahola nguwo zonayavalaga kwa kuzitowela simbi. 35 Wanhu wema wazanguwalola. Wakulu wa Wayahudi wazangubeza wolonga, “Kawalohola wanhu wanji, lelo yelohole yuye wone heye yawele Kilistu Mlohozi yahaguligwe na Nguluwi!”
36 Wamizi nawo wazangumbeza, waluta wampa divai izazame. 37 Wolonga, “Wilohole uliyeka wone hegwe ndo uli Mndewa wa Wayahudi.”
38 Mchanya ha msalaba wa heye, na wandika mbuli ino, “Yuno ndo Mndewa wa Wayahudi.”
39 Yumwe wa wala wabokaji wawambigwe hamwe na Yesu nakamliga Yesu kalonga, “Hambi hegwe hauwele Kilistu Mlohzi!? Wilohole gwegwe na hetwe.”
40 Ila yula mbokaji yumwe, kamdeuza miyage, yolonga, “Hegwe hambe umdumbe Nguluwi hebu? Hegwe nagwe kwa mumo kuli kutagusigwa kwa wihe hihyo. 41 Hetwe, twangutagusigwa hano kwa mbuli zihile zotuditile. Ila ayu munhu haditile ne chinhu chihile.” 42 Hamba nakamlonjela Yesu, “Yesu! Ung'humbuche loukwinjila Undewa wa hegwe.” 43 Yesu nakamlonjela, “Ndangukulonjela ndikomya lelo hano kowa hamwe na heni kuli lubehelo kuchanya kwa Nguluwi.”
Yesu kangubagama mumsalaba
(Matei 27:45-56; Malichi 15:33-41; Yohana 19:28-30)
44 Yali iwele saa sita nemisi; jiza ligubika isi yeng'ha mbaka saa tisa 45 na ipaziya lya honhu helile ng'hatu kuli ng'handa ya Nguluwi lidejeka vibende vili. 46 Yesu nakalila kwa kuchemelela, “Mhaza mmoko wa hegwe ndanguwika muhe wa heni.” Na loyalonjile hino, nakatwesemka lwa mwiso.
47 Mkulu wa wamizi wa Loma, loyawene gogalawile, kamtogola Nguluwi yolonga, “Kakomya, ayu nayali munhu yanojile.”
48 Na wanhu weng'ha wali aho wamemile wololela mbuli ayo, vyowawene ago galawile wahiluka kuluga wotowa vipambaga kwa kulajila masinzo. 49 Wala wanhu weng'ha wamzelele Yesu na wala wadala wamuwinzile Galilaya, wema kutali wolola vinhu avyo.
Lukuli lwa Yesu lwangutiligwa
(Matei 27:57-61; Malichi 15:42-47; Yohana 19:38-42)
50 Kwali na munhu yumwe itagwa lya heye Yusufu, Mwenyeng'haye wa chijiji chimwe cha Wayahudi chilinguchemigwa Alimataya. Nayali munhu yanojile yodita galinguganigwa na Nguluwi. 51 Nakekala yobeteza kuya kwa Undewa wa Nguluwi, ila heye nayali munhu wa Alimataya muji umwenga wa Wayahudi, yumwe wa wakulu wa kutagusa, hakundile chila chowadile wayage. 52 Heye kaluta kwa Pilato, kalanda yapegwe lukuli lwa Yesu. 53 Kaludulisa hasi, kaugubichiza sanda inojile ng'hatu, kauwika mchilaga chihongoligwe mmitalawe na hachinawichigwa ne lukuli mgati. 54 Zuwa alyo lyali Ijumaa, lya kiwika goya Zuwa lya Kwesela gali gokwaluka.
55 Wala wadala nawelongoze hamwe na Yesu kulawa Galilaya nawamuwinza Yusufu, wahona hala honhu hali chilaga na wawona lukuli lwa Yesu houwichigwe. 56 Na baho wahiluka kuluga, waza hola mafuta ga kunhunyhilila na Malihamu ga kulukumbika lukuli lwa Yesu.
Kuli Zuwa lya Kwesela, nawesela kota Malajizo ga Musa vyogalingugana.