24
Kuzilipuka kwa Yesu
(Matei 28:1-10; Malichi 16:1-8; Yohana 20:1-10)
Jumapili kung'hali lufuku ng'hatu, wadala wahola mafuta ga kunhunyhilila gowawichile na waluta kuli chilaga. Walifika lila iganga lowadinyile chilaga, lihejele kutali na lwizi lwa chilaga. Wenjile mgati mchilaga hawauwene lukuli lwa Mkulu Yesu. Wang'hali wabubuwale na mbuli ayo, bahala wanhu weli wavalile nguwo nzelu chweya! Wema behi na howali. Wadala wazangudumba ng'hatu na wenamiza hanyi. Ila wala wanhu wawalonjela, “Lekachoni mwangumpala nayali mkomu kuli wanhu wabagame? Yesu haduhu hano, nakazilipuka. Mkumbuchile vyonayakulonjeleni loyali kula Galilaya, ‘Mwana wa Munhu kolavigwa kulimhoko ga wanhu wehile, hewo womgaza na kumuwamba mumsalaba, ila zuwa lya kadatu kozilipuka.’ ”
Baho wala wadala wakumbuchila mbuli ila yoyawalonjele. Lowahiluche kulawa kuchilaga, wawalonjela mbuli yila wala walanguswa kumi na yumwe na wanhu weng'ha. 10 Walonjile mbuli azo kwa watumigwa wali, Maliya Madelena na Yohana na Maliya mayake Yakubu na wadala wanji wawele hamwe kuli chilaga. 11 Watumigwe na wona mbuli azo kota hazitanganiche, nahawakundile. 12 Ila Petili kalawa hala na kubilima mbaka kuli chilaga. Loyafichile, kenamiza na kusunjilila mgati, baho kayona ila sanda. Kahiluka kaye aku yabubuwale kwa gala galawile.
Yesu kanguwalawila watumigwa weli
(Malichi 16:12-13)
13 Kuli zuwa lilila, wanhu weli walwele walanguswa wa Yesu wali woluta kuli chijiji chilinguchemigwa Emau, utali wa chilomita kumi na imwe kulawa Yelusalemu. 14 Wazangulonga mbuli zila za vinhu vyeng'ha lozilawile. 15 Lowaliwolonga na kiuza, heye Yesu nakalawila, kaza kilongoza na hewo. 16 Wazakumona na meho ila hawali womzela kota ndo Yesu. 17 Yesu nakawauza, “Mbuli zachi zino zomlonga kuno mjenda?”
Wema tulu, wakwisuche kumeho kuno wesinzile. 18 Yumwe yalinguchemigwa Kiliopasi, nakamlonjela, “Hegwe kwa mjenzi hano Yelusalemu, hugazelele galawile ako mazuwa gano?”
19 Yesu nakawauza, “Mbuli zachi?”
Na hewo nawamwidichila, “Mbuli zimlawile Yesu wa Nasaleti, heye nayali mloli wa Nguluwi, yadahile kulangusa mbuli zeng'ha hali Nguluwi na hali wanhu weng'ha. 20 Watambika wakulu na wakulu wa hetwe wamigala kwa wakulu wa Loma yatagusigwe kwa wihe kubagama, na hewo wamuwamba mumsalaba. 21 Hetwe natukunda kota heye ndo yawagombole Waisilaeli. Lelo kwa ago geng'ha lehano zuwa lya kadatu kulawa lovilawile vinhu avyo. 22 Vivila wadala wamwenga kulawa mchilundo cha hetwe watinuswa ng'hatu. Mitondo kung'hali lufuku nawaluta kuli chilaga. 23 Ila hawaluwene lutufi lwake. Wahiluka walonga walawilwa na wahilisi wa kilanga walonjelwa ka mkomu. 24 Wanhu wamwenga kulawa mchilundo cha hetwe, waluta kuli chilaga, na hewo wona kota wadala wala vyowalonjile, ila heye hawamuwene.”
25 Na baho Yesu nakawalonjela, “Lekachoni mli wapoka ahi na nhumbula za hemwe hambe zikunde geng'ha galonjigwe na waloli wa Nguluwi? 26 Haimganile Kilistu Mlohozi yahaguligwe na Nguluwi kugazigwa, na hamba yenjile mli ukulu wa heye?” 27 Na Yesu kawagubulila mbuli zeng'ha zilingumgana heye kuli Maandiko Matakatifu, kwaluchila chitabu cha Musa mbaka gandichigwe na waloli wa Nguluwi weng'ha.
28 Lowali behi na chijiji chowaliwoluta, Yesu kedita kota kangulutilila na majendo kumwando. 29 Ila hewo wamlanda wolonga, “Wikale hamwe na hetwe kwa vila zuwa liswa, chilo changwinjila.” Baho kenjila wekala hamwe. 30 Loyali yekalise hamwe na hewo kulya ndiya, kahola ibumunda, katambichiza kamogola kawapa. 31 Bahala meho gawo gagubuligwa na wamzela ndo Yesu, ila heye na kajilila hawamuwene kahi. 32 Wazangulonga hewo kwa hewo, “Nhumbula za hetwe ha zali zimweka mgati mwa hetwe loyali yolonga na hetwe mnzila na kutudamlila goya Maandiko Matakatifu?”
33 Bahala hihila woka, wahiluka Yelusalemu, kula wawafika wala watumigwa kumi na yumwe, wehanzile na wanhu wanji. 34 Walonga ng'hatu, “Mkulu kazilipuka kamlawila Simoni.”
35 Wala watumigwa weli nawawalonjela wayao mbuli zeng'ha zowalawile mnzila, na vyowamzelele Mkulu kwa kumogola ibumunda.
Yesu kanguwalawila watumigwa
(Matei 28:16-20; Malichi 16:14-18; Yohana 20:19-23; Madito 1:6-8)
36 Bahala lowali wochilonjela ago. Yesu kema hagati howali, nakawalonjela, “Mikale goya.”
37 Watinuka na wazangudumba na wejesa kota wangulyona ilaika 38 Na heye kawalonjela, “Lekachoni mwangisinza? Na mmemile majesa Mnhumbula za hemwe? 39 Ila Mlole moko na magulu ga heni nda yuye. Mbateni mndole, mina ilaika lyahela lukuli na mizeje kota vyommbona.”
40 Na loyasindile kulonga ago, kawalajila moko na magulu. 41 Lowali wekale wabubuwale aku hambe wakunde kwa kusangalala, nakawauza, “Hano mwanacho chinhu cheng'ha chila cha kulya?” 42 Wampa somba ibanichigwe. 43 Yesu kahola na kalya weng'ha womona.
44 Hamba nakawalonjela, “Ahino ndokota vonandikulonjeleni londali hamwe na hemwe. Goye geng'ha ga heni, mizilo ja Musa na gandichigwe kuli vitabu vya waloli na zabuli.”
45 Na baho Yesu kawagubulila luhala yogana wavizele Maandiko Matakatifu 46 Nakawalonjela, “Yandichigwa hino, Kilistu Mlohozi kogazigwa na zuwa lya kadatu kozilipuka. 47 Na baho iganigwa kwa itagwa lya heye isi zeng'ha kulawa Yelusalemu zidamuligwe mbuli zinojile kota wanhu wanguganigwa kumgalamchila Nguluwi na Nguluwi kowosela gehile ga hewo. 48 Na hemwe mokwimilila mbuli azo, na azo ziganigwa mkazilavile ulolezi. 49 Na Heni baha ndowegalila yula Mhaza nayalagane na hetwe komlajiza, ila mbeteze mbaka homchigalilwa mong'ho kulawa kilanga.”
Yesu kanguholigwa kuluta kilanga
(Malichi 16:19-20; Madito 1:9-11)
50 Yolawa kawalongoza hafungo ha muji mbaka Betaniya, na heye kenula mhoko gake kuchanya na kawatambichiza. 51 Loyawawichile moko na kuatambichiza, kawaleka, kaholigwa kuluta kilanga. 52 Na hewo wamfugamila wahiluka Yelusalemu, wawele wasangalale ng'hatu, 53 Wekala kuli luga lwa ng'handa ya Nguluwi womtogola Nguluwi, mhela weng'ha.