2
Malanguso kulinguwala kufugamila.
Ung'hali kudita chinhu choneche chila, mumlande Nguluwi kwa gala gomlingugana na kumfugamila Nguluwi na kuwalandila wanji na kuta malumbo, zilavigwe kwa Nguluwi kwa chiwalo cha wanhu weng'ha, na muwalandile Wandewa kwa Nguluwi na weng'ha wawele mli ulongozi, leka tuwe twikale mli ukomu uholile na kikala goya hamwe na kumdumba Nguluwi na vyoulingikala goya. Mbuli ayi inoga na lyangukundigwa na Nguluwi yawele Mlohozi wa hetwe, yawele ngugana wanhu weng'ha waloholigwe na kuvizela kukomya. Mina kakuko Nguluwi yumwe, na kahi kakuko yumwe yawele nguwahanyisa wanhu na Nguluwi, munhu ayo ndo Yesu Kilistu, yangoneka kota ulolezi kwa mhela utanganiche, Nguluwi kangugana kuwagombola wanhu wa heye. Kwa chiwalo acho, heni nandajizigwa ndiwe chitumagwa na mdamla wa wanhu hawawele Wayahudi, ndiudamle usenga wa makundo na kukomya. Ndangulonga ndikomya, hambe ndonje udesi!
Lelo ndangugana homting'hana walume wawele na nhumbula zelile, ndo wenule moko howolanda kwa Nguluwi, ne kuzudila na walihela ibamba. Vivyo du, wadala wavale mivalo jilingukundigwa hali wanhu, hamwe na madito ganojile na haiwele kwa kinoliga kwa kudalanga mnvili na kinoliga kwa zahabu na lulu na nguwo zilinguguligwa kwa sendi nyinji, 10 ila kwa madito ganojile kota vyoiwele nguganigwa kwa wadala wawele ngumfugamila Nguluwi. 11 Wadala wanguganigwa wekale wanyamalile tulu na wawe wohulichiza mhela wa kilangusa. 12 Heni hambe ndimkundize mdala yamlanguse ama yamkalile kumutwi mlume, kanguganigwa yekale yenyamalile tulu. 13 Mina Adamu na kalumbigwa mwaluko, hamba Hawa. 14 Na haiwele Adamu yahadigwe, ila mdala ndo yahadigwe, nakenjila kuli kudita gehile. 15 Ila mdala koloholigwa kwa kuponda wana, wone yekale kuli makundo na igano na kwela na madito ganojile.