3
Vilongozi wa wanhu walingumkunda Nguluwi
Ulonzi awu wa kukomya, munhu yawele ngugana kuwa vilongozi wa chilundo cha walingukunda wakilistu. Ila, chilongozi wa chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu, kanguganigwa yawe munhu yalihela nongwa yoneche na kanguganigwa yawe na mdala yumwe hela na yalingidima yuye na yalingikala goya na wanhu na luhala na yaleche kuwa mbuhu na yoweza kulangusa. Yaleche kuwa yogala na yotowa wanhu, ila yawe yaholondale, yawele ngugana kikala goya na yaleche kuwa munhu wa kugana sendi. Yanguganigwa yawe munhu yawele nguweza kulongoza goya ivyazi lya heye, na yawadite wanage wekale kwa kusindamala na wawele na madito ganojile kwa wanhu weng'ha. Mina wone munhu hambe yaweze kulongoza goya ng'handa ya heye, koweza ndaze kuchilongoza chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu cha Nguluwi? Heye halinguganigwa yawe munhu yamkundile Kilistu mhela wuwu, yaleche kidaya na kutagusigwa kota vila Limazoga navyolitagusigwe. Kanguganigwa kahi yawe munhu yalinguhulichizwa na wanhu weng'ha wa Nguluwi, yaleche kugwa kuli kubaswa soni na kugwila kuli idiwa lya Limazoga.
Watanzi kuli wanhu walingumkunda Kilistu
Watanzi, vivila wanguganigwa wawe wanhu walinguhulichiza ng'hatu, waleche kuwa wadesi, wawe wanhu wawele hambe wagale ama wabuhu wa sendi zipaligwe kwa nzila yihile. Wanguganigwa wawe webatilile ng'hatu kukomya kuli mgati mwa makundo. 10 Leka tandi wajezigwe na hamba wone woneche walihela wihe kwa hewo, lelo hewo wadite mijito ayo. 11 Hiho, wadala nawo yanguganigwa wawe na madito ganojile ng'hatu na walingutogoligwa na wanhu na waleche kuwa wahesi na walingidima ila wawele kukundigwa kuli chila chinhu. 12 Mtanzi kanguganigwa yawe mlume wa mdala yumwe na yalingulola goya lukolo lwa heye na kulola goya wanage. 13 Mina walingudita utanzi wa hewo goya, wanguwadita wanhu wanji wawahulichize na woweza kwima nzinzili ne kudumba kuli makundo ga hewo kwa kilumba na Kilistu Yesu.
Kukomya kugubuligwe kwa makundo ga hetwe
14 Londikwandichila lyandiko ali ndangitumbila kota ndokuya kukona hegwe mhela wuwu wa sambi. 15 Ila wone wang'hawize, lyandiko ali lyokuzelesa ndaze vyotuting'hana twetwe baha hali wanhu walingumkunda Kilistu, wawele ndo wanhu wa Nguluwi yawele mkomu na yawele ndo izengo na msisi wa kukomya. 16 Kuduhuli kuuzauza kuli uviso wa kukunda kwa hetwe.
Heye nakalawila yewhanile na munhu,
nakoneka na Muhe Yelile nakamlajila kota kakundigwa hali nguluwi.
Nakoneka na wahilisi wa kilanga.
Nakadamligwa hagati ha isi yeng'ha.
Nakakundigwa honeche hali isi,
nakaholigwa kilanga kwa Nguluwi.