4
Walangusa wa udesi
Muhe Yelile kangulonga ne kuvisa kota, mhela wa kuduma wanji wochibagula na makundo, wohulichiza muhe yalinguhada na malanguso ga Limazoga. Malanguso ago gangwenezwa na wanhu wawele wahadi na wadesi, ludali lwa hewo lwa kuhagula ganojile na gehile ubagama kota vila usomigwa kwa chiluli cha lyuma. Wanhu awo wangulangusa kota vibi kihola na wanguwalemeza wanhu kulya vilyo vinji. Ila Nguluwi nakalumba vilyo vila leka wanhu wawele wamkundile na kuvizela kota wangukomya walye chila chinhu choyachilumbile kwa kuta malumbo Nguluwi. Chila chinhu choyachiumbile Nguluwi chinoga, kuduhuli chiwele kulemigwa, wone vibocheligwe kwa kuta malumbo Nguluwi, kwa vila ulonzi wa Nguluwi na kulanda kwanguchidita chinhu achi chikundigwe hali Nguluwi na makundo ga kukomya goulingugawinza.
Chitumagwa yanojile wa Yesu Kilistu
Wone uwapa malajizo ago wang'holozo, kowa chitumagwa yanojile wa Kilistu Yesu, ulutilila kukula chimuhe kwa ulonzi wa makundo na malanguso gakukomya, gala hegwe goulanguswe. Ila hegwe Timoteyi, uleme ndano zila zohaziwele za Nguluwi na za chipoka. Wizoweze kikala kuli ukomu ulingumnojeza Nguluwi. Kigololagolola vitomo vya lukuli vyangututanza lukami, ila kizoweza kikala kwa kumnojeza Nguluwi kwa chila chinhu kunoga lukami, mina kwangilagana ukomu wa sambi na ukomu ulinguya hamba. Ulonzi awo ndo wa kuvumilwa ng'hatu na wanguganigwa kukundigwa. 10 Hetwe twangikangaza na kukola mijito kwa kupajila, kwa vila tumuwichila utumbilo wa hetwe Nguluwi yawele mkomu na yawele ndo mlohozi wa wanhu weng'ha, na ng'hatu wala walingumkunda Kilistu.
11 Ulanguse mbuli azo na uwahimilize wanhu wadite mbuli azo. 12 Uleche munhu yoneche yakubeze kwa vila hegwe kwa msongolo, ila wikangaze uwe wakwijizwa kwa walingukunda, kuli ulonzi wa hegwe na madito ga hegwe na igano na makundo na ukomu ulingumnojeza Nguluwi. 13 Mazuwa gose ulutilile kuwasomela wanhu Maandiko Matakatifu, kudamla na kulangusa mbaka hondikuya. 14 Uleche kubeza yila ndolendole ya chimuhe iwele mgati mwa hegwe, kwa kukolela usenga wa waloli hala nhing'hano ya wasekulu ya wanhu walingumkunda Kilistu lowakutambichize. 15 Wijese ng'hatu kwa mbuli azo zeng'ha, na wikangaze kuli kugadita leka kwinuka kwa hegwe koneche na wanhu weng'ha. 16 Wilolele ng'hatu mbuli za hegwe na malanguso ga hegwe. Ulutilile kudita ago, mina houdita ahyo, kochilohola gwegwe baho na kuwalohola wala walingukuhulichiza.