5
Chowalinguganigwa kudita wanhu walingukunda
Uleche kumng'hanuchila sekulu, ila ulonje na heye kota mhaza wa hegwe. Uwaditile wasongolo kota wang'holozo, na hewo wadala wawele wakulu kota maiwako na wahinza kota walumbuzo, wiyamile kuli kwela kweng'ha.
Muwahulichize wadala wafililwe na walume wa hewo, wawele hela utanzi woneche. Ila mdala yafililwe na mlume na yawele na wana ama wazukulu, awo yanguwalapa kilangusa na kukola gala galinguwalapa hewo welanguse kudita gala galingumnojeza Nguluwi kwa lukolo lwa hewo na kuwahilulila ganojile wahaza wa hewo na wasekulu wa hewo gowawaditile aho mwaluko, ahyo ndo mbuli ilingumnojeza Nguluwi. Mdala yafililwe na mlume ng'hatu, yalihela munhu wa kumtanza, kamwichila Nguluwi utumbilo wa heye na kulutilila kulanda Nguluwi yamtanze nechilo na nemisi. Ila mdala yafililwe na mlume wa heye, yalingugana kikala kuli ukomu wa unojenoje, ayo ndo kota kabagama, hanga yang'hali mkomu. Uwalonjele wanhu awa wadite ago, leka waleche koneka wana nongwa. Wone munhu hambe yawalole goya wanhu wa nhanzi ya heye, ng'hatu wala wanhu wa haluga hake, lelo munhu ayo kabela makundo, na ndo keha ng'hatu kusinda munhu yohambe yamkunde Kilistu.
Uleche kumwandika mchitabu mdala yafililwe na mlume, yoneche yawele na ukulu wa mihela makumi sita. Kahi yawe yaholeche kamwe hela, 10 na yawe munhu yawele ngulonjigwa goya na wanhu kwa madito ganojile, yawalelile wana wa heye goya, yawabochele wajenzi haluga hake na yawahovuje magulu wanhu wa Nguluwi na yawatanze wanhu nawawele na magazo na yekangaze kudita mbuli zinojile. 11 Uleche kuwandichiza wadala wahinza wafililwe na walume, hanji wone maya ga hewo ga lukuli gowa wogana waholeche kahi, wogaluka na womleka Kilistu, 12 na hewo wokoneka wahela makundo kwa chiwalo cha ilagano lya hewo lya aho mwaluko. 13 Wadala wafililwe na walume wangilangusa kufanda kota wagata, hewo wangwaluka kwajiliza mhela wa hewo kwa kubemela ng'handa mbaka ng'handa, kahi chihile ng'hatu wangwaluka kuwaheha wanhu, na kiyinjiza kuli mbuli za wanhu wanji, kuno wolonga mbuli zila zohawalapigwe kulonga. 14 Ahyo nangana wadala wahinza wafililwe na walume waholeche, wawe na wana na kulolela ng'handa za hewo leka yehile yaleche kuwa na mhumhu ya kulonga mbuli yihile ya kutulapa hetwe. 15 Mina wadala wahinza wafililwe na walume wawo, wanji wagaluka na kuliwinza Limazoga. 16 Ila wone mamo yalingukunda yalinawo wang'holoze wafililwe na walume, kangulapigwa kuwatanza, leka yaleche kuchilechela chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu, kudita mijito ayo, leka chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu chidite mijito ya kuwatanza wala wadala wanji wafililwe na walume walihela utanzi woneche ula.
17 Vilongozi wa chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu, wanguganigwa wapegwe vinhu keli ng'hatu, nawo ndo wala wawele ngikangaza ng'hatu kuli kudamla na kulangusa. 18 Na kahi Maandiko Matakatifu gangulonga, “Uleche kudinya mlomo wa isenga houdita mijito ya kupulula nyhule za uhemba.” Na kahi mkola mijito kangulapigwa kulipigwa. 19 Uleche kukunda kubochela nongwa ya sekulu yalingulongoza chilundo cha walingukunda, wone hayalavigwe ulolezi wa wanhu weli ama wadatu. 20 Wala wawele ngudita gehile wang'hanuchilwe hazelu, leka wanji wadumbe.
21 Ndangukulajiza hali Nguluwi, hali Kilistu Yesu na hali wahilisi wa kilanga welile, mibatilile malajizo aga ne kuleka ne limwe, kahi uleche kumzudila munhu na uleche kumganilila munhu yoneche kwa chila chinhu choulingudita. 22 Uleche kumdita munhu yawe chilongozi himahima kwa chiwalo cha kuwa chitumagwa wa mkulu. Uleche kihanza kuli gehile ga wanhu wanji, ila wikale welile kwa kumnojeza Nguluwi.
23 Kulawila sambi, uleche kunwa mazi hela, ila unwe divai nyindo kwa chiwalo cha munda wa hegwe, kwa vila kwangugula baho na baho.
24 Gehile ga wanhu wanji gangoneka hazelu lowang'hali hilikwa kuli utaguso. Ila gehile ga wanji gokoneka hala howohilikwa kuli utaguso. 25 Hihyo na madito ganojile gangoneka hazelu, na gala hagali ngoneka hazelu hogoweza kuvisigwa.