14
Geeshsha Ayyaanaa Imotanne Eta Go77aa
Siiquwaa kaallite. Ayyaanaa imuwaakka minttidi koyite. SHin ubbaappe aattidi, hananabaa yootiyoogaakka koyite. Aissi giikko, dumma dumma qaalan haasayiya urai Xoossaassi haasayeesippe attin, asassi haasayenna. Aissi giikko, i haasayiyoogaa ooninne akeekenna. SHin asassi qonccibeenna yohuwaa Ayyaanaa wolqqan haasayees. SHin hananabaa yootiyaagee asa maaddanau, zoranaunne minttettanau asassi haasayees. Dumma dumma qaalan haasayiya urai bana maaddees. SHin hananabaa yootiyaagee woosa keettaa maaddees.
Intte ubbai dumma dumma qaalan haasayanaagaa taani dosais. SHin hananabaa yootanaagaa hegaappe aattada dosais. Aissi giikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagee he haasayidoogaa woosa keettaa maaddanau birshshiya asi xayikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagaappe hananabaa yootiyaagee aadhdhees.
SHin ta ishatoo, ha77i taani inttekko baada, dumma dumma qaalan haasayaidda, ajjuutan woi eratettan woi hananabaa yootiyoogan woi tamaarissiyoogan inttessi yootana xayikko, taani inttena ai go77iyaanaa? Harai atto, shemppoi bainnabai pulaale gidin woikko diitta gidin giiriiddi, ba giirettaa dummatettaa erissana xayikko, pulaale punniyaakkonne, woi diitta diixxiyaakko, asi waatidi eranee? Qassi malkkataa waasoi geeyidi erettana xayikko, olaassi oonee giigettanai? Hegaadankka, qassi dumma dumma qaalan intte haasayiyoogee qoncce gidennan xayikko, intte haasayiyoogaa asi waatidi akeekanee? Aissi giikko, carkkuwaassi intte haasayeeta.
10 Ha sa7an daro qaalai de7ennan aggenna; qassi birshshetti bainna qaali issoinne baawa. 11 SHin issi asi haasayiyo qaalaa taani erana xayikko, he haasayiyaagee taassi imatta gidees; taanikka assi imatta gidais. 12 Hegaadankka, qassi Geeshsha Ayyaanaa imuwaa intte ekkanau minttidi koyiyaageeta gidiyo gishshau, woosa keettaa dichchanau maaddiyaabaa ubbabaappe aattidi koyite.
13 Hegaa gishshau, dumma dumma qaalan haasayiyaagee ba haasayidobaa birshshanau danddayana mala, Xoossaa woosso. 14 Aissi giikko, taani dumma dumma qaalan Xoossaa woossikko, ta ayyaanaikka woossees; shin ta wozanaa qofai ainne go7ettenna. 15 Yaatin, taani waatoo? Taani ta ayyaanan Xoossaa woossana; qassi ta qofankka Xoossaa woossana. Ta ayyaanan yexxana; qassi ta qofankka yexxana. 16 Hegaa gidana xayikko, neeni ne ayyaanaa xalaalan Xoossaa galatiyaabaa gidikko, he sohuwan neeni giyoogaa erenna asi neeni Xoossaa galatiyoogaa erennan, neeni galatidoogan woigidi, “Amin77i” gaanee? 17 Neeni Xoossaa lo77o galataasa; shin hegee hinkko bitaniyaa maaddenna.
18 Taani dumma dumma qaalan intte ubbaappe aattada haasayiyo gishshau, Xoossaa galatais. 19 SHin taani woosa keettan harata tamaarissanau dumma dumma qaalan tammu sha7u qaalata haasayiyoogaappe ichchashu qaalata ta wozanaa qofan haasayanau dosais.
20 Ta ishatoo, intte iita yohuwan yiira mala gidanaappe attin, qofan na7a mala gidoppite; intte wozanaa qofan wozannaamata gidite. 21 Xoossaa maxaafan,
“Godai, ‘Taani ha asaassi,
dumma dumma qaalan haasayiya asaaninne
imattatu doonaan haasayana.
SHin hegaa gidikkokka,
taani giyoobaa eti siyokkona’ yaagees”
geetettidi xaafettiis.
22 Simmi dumma dumma qaalan haasayiyoogee ammanennaageetussi malaata gidiyoogaappe attin, ammaniyaageetussi malaata gidenna. Qassi hananabaa yootiyoogee ammaniyaageetussi malaata gidiyoogaappe attin, ammanennaageetussi malaata gidenna.
23 Hegaa gishshau, woosa keettaa asai ubbai issippe shiiqidi, qassi ubbaikka dumma dumma qaalan haasayikko, tamaaribeenna asai woi ammanenna asai gelidi, inttena ubbaa, “Gooyeeta” geenneeyye? 24 SHin tamaaribeenna asi woi ammanenna asi woosa keettaa geliyo wode, asai ubbai hananabaa yootikko, i ba siyoban ba nagaraa akeekana. Qassi he siyidobaa ubbankka i pirddettana. 25 A wozanaa geema qofaikka qonccana. Hegaadankka qassi, “Xoossai tumu intte giddon de7ees” yaagidi markkattiiddi, gufannidi Xoossaassi goinnana.
Asai Issippe Woossiyo Wode De7anau Bessiya Wogaa
26 Simmi ta ishatoo, aibee? Intte issippe shiiqiyo wode, huuphiyan huuphiyan, issuwaassi mazamuree de7ees; issuwaassi tamaarissiyoogee de7ees; issuwaassi ajjuutai de7ees; qassi issuwaassi dumma dumma qaalan haasayiyoogee de7ees; issuwaassi birshshiyoogee de7ees. Ubbaikka woosa keetta maaddiyaabaa gidanau bessees. 27 Ooninne dumma dumma qaalan haasayikko, naa77u gididi, woi darikko heezzu gididi, kayan kayan haasayanau bessees. Qassi hara issoi eti haasayidoogaa birshsho. 28 SHin birshshiya asi xayikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagee woosa keettan sirphphi go. Ba huuphessinne Xoossaassi haasayo.
29 Hananabaa yootiyaageetikka naa77u gididi woi heezzu gididi haasayona. Qassi harati eti giyoobaa pirddona. 30 SHin Xoossai he sohuwan uttida haraassi issibaa qonccissikko, kase haasayiyaagee sirphphi go. 31 Aissi giikko, ubbai tamaarana malanne ubbai minnana mala, kayan kayan hananabaa yootanau danddayeeta. 32 Hananabaa yootiyaageetu imoi hananabaa yootiyaageetussi azazettees. 33 Aissi giikko, Xoossai sarotettaa Xoossaappe attin, wocamaa Xoossaa gidenna.
Geeshshatu woosa keetta ubbatuugaadan, 34 maccaasai woosa keettan sirphphi go. Aissi giikko, Aihudatu higgee giyoogaadankka eti haarettanaappe attin, woosa keettan haasayanau etau maati baawa. 35 Maccaasai woosa keettan haasayiyoogee pokko gidiyo gishshau, aibakko eranau koyikkonne sooni bantta azinata oichchona.
36 Xoossaa qaalaa koiro intte ehiidetii? Woikko intte xalaalaakko yiidee? 37 Ooninne bana hananabaa yootiyaagaa woi Ayyaanai de7iyo asa yaagidi qoppikko, taani intteyyo xaafiyoogee Godaa azazuwaa gidiyoogaa akeeko. 38 SHin ooninne akeekana xayikko, akeekoppo, aggi bayo.
39 Hegaa gishshau, ta ishatoo, hananabaa yootanau minttidi amottite. Qassi dumma dumma qaalan haasayiyoogaakka diggoppite. 40 SHin ubbabaikka wogaaninne maaran hano.