15
Kiristtoosi Haiquwaappe Denddidobaa
Ta ishatoo, taani intteyyo yootido wonggeliyaa intte ekkidoogaanne qassi intte ammanoi aani eqqidoogaa inttena hassayissais. Intte ammanoi hada gidana xayikko, qassi taani intteyyo yootido qaalaa mintti oiqqikko, intte he wonggeliyan attideta.
Aissi giikko, taani qassi ekkidoogaa ubbabaappe aadhdhidi koshshiyaagaa kasetada inttessi immaas. Hegee aibee giikko, Xoossaa maxaafai giyoogaadan, Kiristtoosi nu nagaraa gishshau haiqqiis. Haiqqidi moogettiis. Xoossaa maxaafai giyoogaadankka, heezzantto gallassi haiquwaappe denddiis. Denddidi, PHeexiroosassi qoncciis. Hegaappe guyyiyan, ba kiittido tammanne naa77atussi qoncciis. Hegaappe guyyiyan, ichchashu xeetaappe dariya ishatussi issitoo qoncciis. Etappe dariya baggai hanno gakkanaassikka paxa de7ees; shin amaridaageeti haiqqidosona. Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobassi qoncciis; guyyeppe ba kiittido ubbatussi qoncciis.
Qassi ubbaappe wurssettan, wodee gakkennan yelettida taassikka qoncciis. Aissi giikko, Yesuusi kiittido ubbaappe taani laafa; taani Xoossaa woosa keettaa waissido gishshau, Yesuusi kiittidoogaa geetettada xeesettanaukka bessikke. 10 SHin Xoossaa aaro kehatettan taani tanakka. Qassi taassi i immido aaro kehatettai hada gidibeenna; shin taani eta ubbaappe aattada oottaas. SHin tanaara de7iya Xoossaa aaro kehatettai oottiisippe attin, tana gidikke. 11 Simmi tana gidikkokka, woikko eta gidikkokka, nuuni ubbai yootiyoogee hagaa; inttekka hagaa ammanideta.
Asai Haiquwaappe Denddanabaa
12 Kiristtoosi haiquwaappe denddidoogaa yootiyoobaa gidikko, intteppe issi issi asati yaatin woigidi, “Haiqqidabai haiquwaappe denddenna” yaagiyoonaa? 13 Haiqqida urai haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, yaatin hekko Kiristtoosikka haiquwaappe denddibeenna giyoogaa. 14 Kiristtoosi haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, yaatin nuuni yootiyoogeekka mela; qassi intte ammanoikka mela. 15 Qassi nuuni, “Kiristtoosa haiquwaappe denttiis” yaagidi Xoossaa bolli markkattido gishshau, a worddo markkata gididi beettida. SHin haiqqidaageeta haiquwaappe i denttibeennabaa gidikko, Kiristtoosakka denttibeenna. 16 Aissi giikko, haiqqidaageeti haiquwaappe denddennabaa gidikko, simmi Kiristtoosikka denddibeenna. 17 Kiristtoosi haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, intte ammanoikka mela; qassi intte hanno gakkanaassikka nagaraara de7eeta. 18 Simmi Kiristtoosa ammanidi haiqqidaageetikka qassi xayidosona giyoogaa. 19 Nuuni ha de7uwaa xalaalaassi Kiristtoosa yainnidabaa gidikko, ha sa7an de7iya asa ubbaappekka nubai pala.
20 SHin Kiristtoosi haiqqidaageetu dendduwaassi baira gididi, haiquwaappe denddidoogee tuma. 21 Aissi giikko, haiqoi issi asa baggaara ha sa7aa yiidoogaadan, haiqqidaageetu denddoikka qassi issi asa baggaara yiis. 22 Aissi giikko, asai ubbai Addaameera dabbotido gishshau haiqqidoogaadan, Kiristtoosaara dabbotido gishshau, ubbai de7uwaassi denddana. 23 SHin ubbaikka ba kayan kayan denddana. Kiristtoosi ubbaappe kasetidi denddiis; hegaappe guyyiyan, Kiristtoosaageeti Kiristtoosi yiyo wode denddana.
24 Hegaappe guyyiyan, Kiristtoosi halaqatetta ubbaa, godatetta ubbaanne wolqqaanne xaissidi, Xoossaassi ba Aawaassi kawotettaa immiyo wode, wodiyaa wurssettai yaana. 25 Aissi giikko, Xoossai a morkketa ubbaa a tohuwaappe garssaara wottana gakkanaassi, Kiristtoosi haaranau bessees. 26 Ubbaappe wurssettan xayana morkkee haiquwaa. 27 Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Xoossai ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottidi haarissiis” yaagees. SHin ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottidi haarissiis giyo wode, ubbabaa haarissida Xoossaappe attin, hinkko ubbai haarettiis giyoogee qoncce. 28 SHin ubbabai Kiristtoosassi haarettidoogaappe guyyiyan, Kiristtoosi qassi ba huuphen ubbabaa bana haarissida Xoossaassi haarettana. Xoossai qassi ubbabaa wurssidi haarana.
29 Hegaa gidana xayikko, haiqqidaageetussi xammaqettiyaageeti ai oottiyoonaa? Haiqqidaageeti mulekka denddennabaa gidikko, asai haiqqidaageetussi aissi xammaqettii?
30 Yaatin, nuuni ubba wode aissi hassayenna metuwan geliyoonii? 31 Ta ishatoo, taani nu Godaa Kiristtoosi Yesuusan taassi de7iya intte ceequwan ceeqqaidda, wonttin wonttin haiqqais. 32 Taani Efisoonan asadan do7aara baaxetidoogee tana ai go77anee? SHin haiqqidaageeti haiquwaappe denddibeennabaa gidikko,
“Simmi moosinne uyoos;
aissi giikko, nuuni wontto haiqqana” yaagiyoogaa mala.
33 Cimettoppite; iita laggetettai lo77o hanotettaa moorees. 34 Xillotettaakko simmite. Nagara oottoppite. Intteppe issi issi asai Xoossaa erenna; taani hagaa inttena yeellayanau gais.
Haiquwaappe Denddida Bollaa Hanotaa
35 SHin issi asi, “Haiqqida asai waanidi denddanee? Eti ai mala bollaara yaanee?” yaagennan aggenna. 36 Nenoo eeyyau, neeni biittan zeriyo zerettai wooqqennan mokkenna. 37 Neeni zeriyoogee gistte gidin woi hara qommo katta gidin, aife xalaalappe attin, mokkidi kiyiya bollaa gidenna. 38 SHin Xoossai zerettaassi ba dosido bollaa immees; qassi zeretta ubbaassikka huuphiyan huuphiyan eta bollaa immees. 39 Mereta ubbaa ashoi issuwaa gidenna. SHin asa ashoi issuwaa; mehiyaa ashoi dumma; kafotu ashoikka dumma; qassi moliyaa ashoikka dumma.
40 Qassi saluwaa bollatinne sa7aa bollati de7oosona. SHin saluwaa bollaa bonchchoi dumma; qassi sa7aa bollaa bonchchoi dumma. 41 Awa aifiyaassi a huuphe bonchchoi de7ees. Aginaassikka a huuphe bonchchoi de7ees. Qassi xoolinttetussikka dumma bonchchoi de7ees; aissi giikko, issi xoolinttee hinkko xoolinttiyaappe bonchchuwan dummatees.
42 Qassi haiqqidaageeti haiquwaappe denddiyo wode hegaadan hanana; haiqqiya bollai moogettidi, haiqqenna bolla gididi denddana. 43 Bollai tooshiyan moogettidi, bonchchuwan denddana. Qassi daafuran moogettidi, wolqqan denddana. 44 Mereta bollai moogettidi, ayyaana bollaa gididi denddana. Mereta bollai de7ikko, qassi ayyaanaa bollaikka de7ees.
45 Hegaadankka, qassi Xoossaa maxaafan, “Koiro bitanee, Addaamee, paxa de7iya asa gidi merettiis” yaagees. SHin wurssetta Addaamee de7uwaa immiya ayyaana gidiis. 46 SHin mereta asi koiro yin, geedoppe ayyaana asi yiisippe attin, ayyaanaagee koiro yibeenna. 47 Koiro Addaamee biittaappe merettiis; i biittaappe merettidaagaa. Naa77antto Addaamee saluwaappe yiis. 48 Biittaageeti biittaappe merettidaagaa mala. Qassi saluwaageeti saluwaappe yiidaagaa mala. 49 Nuuni biittaappe merettidaagaa meraa maayidoogaadan, saluwaappe yiidaagaa meraakka qassi maayana.
50 Ta ishatoo, taani giyoogee hagaa; ashoinne suutti Xoossaa kawotettaa laattana danddayenna. Qassi musiyaagee musennaagaa laattenna.
51-52 Siyite! Taani intteyyo issibaa xuurana. Nuuni ubbai haiqqokko. SHin wurssetta malkkatai punettiyo wode, liphida aifee xeellanaassi hassayennan laamettana. Aissi giikko, malkkatai punettiyo wode, haiqqida asai musenna asa gididi denddana; nuunikka laamettana. 53 Aissi giikko, hagee musiyaagee musennaagaa maayanau bessees; qassi hagee haiqqiyaageekka haiqqennaagaa maayanau bessees.
54 SHin hagee musiyaagee musennaagaa maayiyo wode, qassi hagee haiqqiyaagee haiqqennaagaa maayiyo wode, he wode, Xoossaa maxaafai,
“Haiqoi xoonettidi mitettiis.
55 Haiquwau, ne yiishshai awaanee?
Haiquwau, ne xoonoi awaanee?”
giido qaalai polettana. 56 Haiqoi dukkiyo wolqqaa nagaraappe demmees; qassi nagarai wolqqaa higgiyaappe demmees. 57 SHin nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara nuna xoonissiya Xoossaa galatai gakko.
58 Taani siiqiyo ta ishatoo, hegaa gishshau, qaaxxennan minnidi eqqite. Intte daafurai Godaa baggaara mela gidennaagaa eridi, ubba wode Godaa oosuwaa azallennan oottite.