6
Ammaniya Asaa Giddon De7iya Ooshshaa Waatidi Xaissanau Bessii?
Intteppe issi uraassi ba ishaara mootoi de7iyaabaa gidikko, geeshshatu bolli pirddettanaagaa aggi bayidi, ammanennaageetu bolli pirddettanau waani xalidi bii? Geeshshati sa7aa pirddanaagaa erekketii? Yaatin, sa7aa intte pirddanaageeta gidikko, ubbabaappe guuxxiyaabaa pirddanau danddayekketii? Ha de7uwaabai atto shin, ammaniyaageeti kiitanchchatu bolli pirddanaagaakka erekketii? Yaatin, inttena ha de7uwaabaassi pirdda keetta koshshikko, woosa keettan asi karido asatun pirddissanau efeetii? Taani inttena yeellayanau hagaa gais; hegee hegaa malee? Intte giddon ishantta sigettanau danddayiya aadhdhida eranchcha asi issoinne baawee? SHin issi ishai hinkko ishaa pirdda keettan mootidi, he yohuwaa ammanenna asan pirddissii?
Simmi issoi issuwaa mootiyoogee intte giddon de7ikko, hegee intte kunddidoogaa bessees. Hegaappe intte naaqettiyoogeenne cimettiyoogee kehennee? SHin intte intte huuphen issoi issuwaa harai atto, intte ishanttakka naaqqeetanne cimmeeta.
Woi makkalanchchati Xoossaa kawotettaa laattennaagaa erekketii? Baloppite. SHaaramuxana qaaqqatiyaageeti woi eeqassi goinniyaageeti woi shaaramuxiyaageeti woi attumaasa gidiiddi, attumaasaara shaaramuxiyaageeti, 10 woi kaisoti woi miishshaa amottiyaageeti woi mattottiyaageeti woi cayiyaageeti woi bonqqiyaageeti Xoossaa kawotettaa laattokkona. 11 Intteppekka issi issi asai hegeetu mala. SHin Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttaaninne nu Xoossaa Ayyaanan intte meecettidetanne geeyideta; qassi xillideta.
Intte Bollaa Xoossaa Bonchchuwaassi Peeshshite
12 Taani koyidobaa ubbaa oottanau danddayais. SHin ubbaikka tana maaddenna. Taani koyidobaa ubbaa oottanau danddayais. SHin aibikka tana haarenna. 13 Qumi ulossa; uloikka qumassa. SHin Xoossai uluwaakka qumaakka xaissana. Asa bollai Godaassappe attin, shaaramuxassa gidenna. Godaikka asa bollaassa. 14 Xoossai Godaa haiquwaappe denttiis; qassi nunakka haiquwaappe ba wolqqan denttana.
15 Intte bollai Kiristtoosa bollaappe shaahettidaagaa gidiyoogaa intte erekketii? Yaatin, taani Kiristtoosa bollaappe shaahettidaagaa efaada, shaaramuxa bolla oottoo? Hanenna! 16 Woi shaaramuxaara gaittiya urai issi bollaa gidiyoogaa erekketii? Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Eti naa77ai issi asa gidana” yaagees. 17 SHin Godaara gaittiya urai ayyaanan aara issuwaa gidees.
18 SHaaramuxappe baqatite. Issi urai oottiyo hara nagara ubbai a bollaappe kareera de7ees; shin shaaramuxiyaagee ba bolli nagaraa oottees. 19 Woi intte bollai Xoossai inttessi immido inttenan de7iya Geeshsha Ayyaanaa beeta maqidase gidiyoogaa erekketii? Qassi intte intte huuphessa gidekketa. 20 Aissi giikko, Xoossai inttena waagan shammiis. Hegaa gishshau, intte bollan a bonchchite.