7
Geluwaa Ekuwaabaa Oichchido Oishaanne Zaarido Zaaruwaa
Intte taassi xaafido yohuwaassi asi maccaariira gaittennaagee lo77o. SHin shaaramuxa gaaso gishshau, attumaasaassi huuphiyan huuphiyan machchiyaa de7u. Qassi maccaasaassikka huuphiyan huuphiyan azinai de7o.
Azinai ba machcheessi bessiyaabaa ootto; qassi hegaadan, machchiyaakka ba azinaassi bessiyaabaa oottu. Machchiyaa ba bollaassi goda gidukku; shin i azinai goda. Hegaadankka, qassi azinai ba bollaassi goda gidenna; shin a machchiyaa goda. Intte intte huuphen Xoossaa woosan genccanau ha77issi zoretan teqettanaappe attin, issoi issuwaa diggoppite. Intte inttena naagenna gishshau, Seexaanai inttena paaccennaadan, azinadaaninne machchidan de7ite. SHin taani inttena hegaa intte shenedan hanite gaisippe attin, azazikke. Taani asai ubbai tanadan haniyaakko dosais. SHin Xoossai asau huuphiyan huuphiyan dumma dumma imuwaa immi wottiis; issuwaassi hagaadan, qassi hinkkuwaassi hegaadan immi wottiis.
Hegaa gishshau, taani machchiyo ekkibeennaageetinne am77eti tanadan coo de7iyaakko, etassi lo77o gais. SHin amuwan xuugettiyoogaappe ekkiyoogeenne geliyoogee lo77o gidiyo gishshau, eti banttana naaganau danddayana xayikko, ekkonanne gelona.
10-11 Machchiyaa ba azinaappe shaahettuppu. SHin shaahettikkonne gelennan de7u; woi ba azinaara sigettu. Azinaikka ba machchiyo yeddoppo yaagada, ekkidaageetanne gelidaageeta azazais. SHin hagaa azaziyaagee Godaa gidiyoogaappe attin, tana gidikke.
12 Taani harata hagaadan gais; Godaa gidenna. Ammanenna machchiyaa de7iyo ammaniya asi ooninne de7ikko, a machchiyaa aara issippe de7iyoogaa i dosikko, o yeddoppo. 13 Qassi ammanenna azinai de7iyo ammaniya machchiyaa de7ikko, i azinai iira issippe de7iyoogaa a dosikko, appe shaahettuppu. 14 Aissi giikko, ammanenna azinai ba ammaniya machcheera de7idi geeyiis. Qassi ammanenna machchiyaa ba ammaniya azinaara de7ada geeyaasu. Hegee bainnaakko, intte naati tuna; shin ha77i eti geeshsha. 15 SHin ammanennaagee ammaniyaagaappe shaahettana koyikko shaahetto. Ammaniya machchiyo gidin, woi azinaa gidin, hagaa mala yohuwan qashettokkona. Aissi giikko, Xoossai nuna sarotettan de7anau xeesiis. 16 Ammaniya maccaasee, neeni ne azinaa ashshanaakkonne ai erai? Woi ammaniya azinau; neeni ne machchiyo ashshanaakkonne ai erai?
Xoossai Inttena Koiro Xeesiyo Wode Intte De7iyo Hanotan De7ite
17 Gidikkonne, asi huuphiyan huuphiyan Godai ayyo immidoogaadaaninne qassi Xoossai bana xeesidoogaadan de7o. Hegee woosa keetta ubban taani tamaarissido higgiyaa. 18 Ooninne qaxxaretti uttidi, Xoossaa ammanidobaa gidikko, ba qaxxaraa malaataa diggoppo. Qassi ooninne qaxxarettennan de7iiddi, Xoossaa ammanidobaa gidikko qaxxarettoppo. 19 Aissi giikko, Xoossaa azazuwaa naaganaappe attin, qaxxarettin qaxxarettana xayin allaallee baawa.
20 Asi huuphiyan huuphiyan Xoossai bana xeesiyo wode de7iyoogaadan de7o. 21 Xoossai nena xeesiyo wode neeni aillee? Aikko baawa; shin neeni ailletettaappe kiyanau danddayikko kiya. 22 Aissi giikko, aille gidi uttida asa Godai xeesikko, i Godai ailletettaappe kessido asa. Hegaadankka, aille gidenna asa Kiristtoosi xeesikko, i Kiristtoosa aille. 23 Xoossai inttena waagan shammiis. Asa aille gidoppite. 24 Ta ishatoo, asi huuphiyan huuphiyan Xoossai a xeesiyo wode de7iyo de7uwaadan, Xoossaara de7o.
Geli Ekkibeenna Asatubaanne Am77etubaa Oichchido Oishaa
25 Geela7otussi Godai tana azazidobai baawa. SHin taani Godaassi ammanettidaagaa gidido mala, appe maarotettaa ekkidoogaadan, inttena zorais. 26 Simmi ha77i metuwaassi taayyo hagee lo77o milatees; asi hagaadan hanidi de7ikko lo77o. 27 Neeni machchiyo ekkarggidobaa gidikko, o yeddanau koyoppa. Machchiyo ekkarggabeennabaa gidikko, ekkanau koyoppa. 28 SHin neeni machchiyo ekkikko, nagara oottabaakka. Geela7iyaakka azinaa gelikko, nagara oottabeikku. SHin hegaadan oottiyaageeti bantta bolli waayiyaa ehaana. Qassi taani inttena hegaappe ashshanau koyais.
29 SHin ta ishatoo, taani giyoogee hagaa; wodee wuriis. Hagaappe sinttan machchida asati, machchibeenna asatudan hanona. 30 Yeekkiyaageeti yeekkennabaadan, ufaittiyaageeti ufaittennabaadan, shammiyaageetikka shammidikka aibinne bainnabaadan, 31 ha sa7aa mehiyan maadettiyaageeti muleera maadettennabaadan hanona. Aissi giikko, ha sa7aa merai attiyaagaa.
32 Intte hirggennan de7anaagaa taani dosais. Machchibeennaagee Godaa ufaissanau koyiyo gishshau, a oosuwaabaa qoppees. 33 SHin machchidaagee ba machchiyo ufaissanau koyiyo gishshau, sa7aabaa qoppees. 34 A qofai shaahettiis. Azina gelabeenna geela7iyaa ba ashuwaaninne ba shemppuwan geeyanau koyiyo gishshau, Godaa oosuwaabaa qoppausu. SHin azinaa gelidaara ba azinaa ufaissanau koyiyo gishshau, sa7aabaa qoppausu.
35 Taani hagaa inttena maaddana mala gaada gaisippe attin, inttena xubbanaayyo giikke. SHin intte wogabaanne maarabaa oottidi, Godaa oosuwan minnana mala koyais.
36 Ooninne ba giigissido geela7iyo ekkiyo wodee gakkin, bana naaganau ayyo danddayettana xayikko, ba koyidoogaa ootto. I o ekkikko, hegan nagari baawa. 37 SHin asi ba wozanan minnikko, aikko baawa. Qassi bana naagidi, ba giigissido geela7iyo ekkennan agganaagaa, ooninne wolqqanttennan ba wozanan qofaa qachchidabaa gidikko loittiis. 38 Hegaa gishshau, geela7iyo ekkiya urai loittiis; qassi ekkennaagee ubba daro loittiis.
39 Gelida maccaasiyaa ba azinai de7ido keenan aani qashettidaaro. SHin i haiqqikko, Godaa ammaniya asaa wogan geliyoogaa gidoppe attin, ba dosido azinaa gelana danddayausu. 40 Ta qofa gidikko, gelennan de7iyaakko, a ufaittana. Qassi tanan Xoossaa Ayyaanai de7iyoobaa taayyo milatees.