8
Eeqaassi Yarshshido Ashuwaabaa
Eeqassi yarshshido qumaabaa gidikko, nuuni ubbaikka eriyoogaa eroos. Eratettai otorssees; shin siiqoi dichchees. Ooninne baayyo aibakko eriyaabaa milatikko, i biron eranau bessiyoogaa eriichchibeenna. SHin ooninne Xoossaa siiqikko, Xoossai a erees.
Hegaa gishshau, eeqassi yarshshido qumaa meettaabaa gidikko, eeqa ubbai sa7an aibanne gidennaagaanne, issi Xoossaappe attin, hara Xoossi bainnaagaa nuuni eroos. Aissi giikko, daro xoossatinne daro godati de7oosona. SHin harai atto, saluwan gidin sa7an gidin, xoossata giyoogeeti de7ikkokka, ubbabaa medhdhidaagee nuuni ayyo de7iyoogee, issi Xoossai, Aawai, nuussi de7ees. Qassi ubbabai aani merettidoogeenne nuuni aani de7iyoogee issi Godai, Yesuus Kiristtoosikka nuussi de7ees.
SHin ha eratettai asa ubbau de7enna. Issi issi asati eeqaara meezetido gishshau, ha77i gakkanaassikka, “Eeqau yarshshido qumaa” yaagiiddi moosona. Qassi eta zoriya wozanai shugo gididoogan, etau eti ha quman tunidabaa milatees. SHin qumai nuna Xoossaara dabboyenna. Nuuni maana xayikkonne nuussi aibinne paccenna; miikkonne nuussi aibinne wodhdhenna.
SHin hagee intte intte shenedan haniyoogee shugo ammanuwaara de7iyaageeta nagaran ooggenna mala naagettite. 10 Aissi giikko, neeni eranchchai eeqau yarshshido qumaa maanau eeqa keettan uttidaashin, shugo ammanuwaara de7iya issi asi nena be7ikko, eeqassi yarshshido qumaa i maanau a zoriya wozanai a minttettenneeyye? 11 Yaanikko ha shugo ammanuwaara de7iya ne ishai, Kiristtoosi a gishshau haiqqidoogee, ne eratettan bayees. 12 Hegaadankka, intte intte ishantta naaqqiyoogaaninne eta zoriya shugo wozanaa masunxxissiyoogan Kiristtoosa naaqqeeta. 13 Hegaa gishshau, qumai ta ishaa xubbanabaa gidikko, a xubbenna mala, haranttuwaa mulekka asho miikke.