4
Bollaa Issippetettaa
Hegaa gishshau, taani Godaayyo oottiyo gishshau qashettidaagee Xoossai inttena xeesido xeessau bessiya de7uwaa intte de7anaadan, taani inttena woossais. Ubba wode intte intte huuphiyaa kaushshiyaageeta, ashkketanne danddayanchchata gidite; issoi issuwaa maaddiyoogan intte siiquwaa bessite. Inttena issippe gatti qachchiya sarotettan, Geeshsha Ayyaanai intteyyo immiyo issippetettaa naaganau minnite. Xoossai inttena xeesido ufaissai, intte demmana giidi naagi uttidoogee mexi issuwaa giyoogaadan, issi asatettainne issi Geeshsha Ayyaanai de7ees. Issi Godai, issi ammanoinne issi xinqqatee de7ees. Ubbaa Godai, ubbaa baggaara oottiyaagee, ubbaa giddon de7iyaagee, issi Xoossai, ubbaa Aawai de7ees.
SHin Kiristtoosi immido imuwaadan, nuuni huuphiyan huuphiyan dumma imuwaa ekkida. Hegaa gishshau, Xoossaa maxaafai,
“I pude xoqqasaa kiyido wode,
omoodettida darota ekkidi efiis;
asaayyookka imota immiis”
yaagees. Yaatin, “Pude kiyiis” giyoogee woigiyoogee? I koiro duge wodhdhiis; hegee sa7au hirkki ziqqiyaasaa wodhdhiis giyoogaa. 10 Ha duge wodhdhidaagee ba huuphen a; he i ubbabaa kumanaadan, salo ubbaappe xoqqiyaasaa pude kiyiis.
11 Asaayyo imo immidaagee a; i issoota issoota Yesuusi kiittidoogeeta, harata hananabaa yootiyaageeta, qassi harata wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyaageeta, qassikka harata woosa keettaa kaalettiyaageetanne tamaarissiyaageeta ootti sunttiis. 12 I hegaa geeshshati ubbai ammaniya asa ooso oottanaadaaninne Kiristtoosa bollaa keexxanaadan giigissanau oottiis. 13 Qassi nuuni ubbai Xoossaa Na7aa ammaniininne erin beettiya issippetettaakko gakkana; nuuni Kiristtoosa polo dichchaa keenaa diccidi, gastta asa gidana.
14 Nuuni beetan yaanne haanne shocettidi, bantta cimo hanotan asaa bala ogiyaa kaalettiya gene asaa timirtte carkko ubban sugettidi, hagaappe sinttau na7a gidanau bessenna. 15 SHin nuuni siiqotettan tumaa haasayiiddi, huuphe gidiya Kiristtoosakko ubbaban diccanau bessees. 16 Bolla giddon de7iya dumma dumma shaahoti aani issippe ohettidosona; qassi kumetta bollai baayyo imettida shaya ubban issoi issuwaara gaittidi, issippe ohetti uttiis; he dumma dumma shaahoti oottanau bessiyaagaa oottiyo wode, kumetta bollai siiquwan dicceesinne bana keexxees.
Kiristtoosan Beettiya Ooratta De7uwaa
17 Hegaa gishshau, taani hagaa intteyyo Godaa sunttan odaisinne markkattais. Intte go77i bainna qofaa qoppiya Aihuda gidenna asatudan de7oppite. 18 Eta wozanai xuman de7ees; eti ainne erennaageetanne ixxaas giyaageeta gidiyo gishshau, Xoossai immiyo de7uwaappe haakkidosona. 19 Eta matan yeella giyoobi baawa; eti shaaramuxettiyo qaaqqau bantta huuphiyaa aatti immoosona; qassi tunabaa ubbaa paci bainnan oottoosona.
20 SHin intte Kiristtoosabaa hegaadan tamaaribeekketa. 21 Abaa tumu siyideta; qassi tumatettaikka Yesuusan de7iyoogaadan, appe tamaarideta. 22 Intte kase de7iyo de7uwaa aggite; qassi ba cimmiya amuwan xayiya intte ceega asatettaa xaissite. 23 Intte wozanainne qofai muleera ooraxxanau bessees. 24 Tumu xillotettaaninne geeshshatettan Xoossaa leemisuwan merettida ooratta asatettaa maayite.
25 Simmi worddotoppite. Nuuni ubbai Kiristtoosa asatettan issi asa gidiyo gishshau, asai ubbai ba ishau tumaa haasayanau bessees. 26 Hanqqettite; shin intte hanqquwan nagaraa oottoppite. Intte hanqqetti uttidaashin, awai wulloppo. 27 Xalahe halaqaayyo soho immoppite. 28 Wuuqqiya urai hagaappe sinttau wuuqqoppo; shin hegaa aggidi, hiyyeesata maaddanau, ba kushiyan lo77obaa oottiiddi daafuro.
29 Intte haasayai siyiyaageeta go77ana mala, koshshiyoogaadan minttettiya lo77o qaalai intte doonaappe kiyoppe attin, iita qaalai mulekka kiyoppo. 30 Xoossai inttena woziyo gallassau intte parametti uttido Xoossaa Geeshsha Ayyaanaa azzanissoppite. 31 Ixo hanotettaa, yiilluwaa, hanqquwaa, waasuwaanne cashshaa ubbaa iitatetta ubbaara intteppe xaissite. 32 Issoi issuwaayyo kehitenne qarettite; qassi Xoossai Kiristtoosa baggaara intteyyo atto giidoogaadan, inttekka issoi issuwaayyo atto giite.