5
Poo7uwan De7ite
Simmi Xoossai siiqiyo naatudan, a milatite. Qassi Kiristtoosi nuna siiqidi, ba huuphiyaa Xoossaayyo sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi immidoogaadan, inttekka siiquwan de7anau bessees.
SHin geeshshatuyyo bessiyaagaadan, intte giddon shaaramuxiyoogeenne tunatetta ubbai, woi miishsha amottiyoogee mulekka siyettoppo. Yeellayiyaabainne eeyya haasayai woi pattenna qiree intteyyo bessennabaa gidiyo gishshau, intte matan mulekka de7oppo; intte hegaa ubbaa aggidi, Xoossaa galatanau bessees. Hagaa erite; ooninne shaaramuxiyaagaa woi tunabaa oottiyaagaa, woi miishsha amottiyaagaa gidikko, Kiristtoosa kawotettaanne Xoossaa kawotettaa laattanau danddayenna; miishsha amottiyoogee eeqau goinniyoogaappe dummatenna.
Inttena ooninne pattenna haasayan cimmoppo; aissi giikko, hagaa gaasuwan Xoossaa hanqqoi azazettenna asaa bolli yaana. Simmi hegaa mala asaara zuppetoppite. Aissi giikko, kase intte xuman de7ideta; shin Godaa baggaara ha77i poo7uwan de7eeta; poo7uwan de7iya asaadan poo7uwan hemettite. Aissi giikko, poo7oi lo77otettaa, xillotettaanne tumatettaa ubbaa aifees.
10 Godaa ufaissiyaabai aibakko tamaarite. 11 Go77i bainna xuma oosuwaa qonccissi bessiteppe attin aara walahettoppite. 12 Eti geeman oottiyoobaa harai atto haasayiyoogeekka pokkees. 13 SHin ubbabai poo7uwaa kiyiyo wode, qoncciyan beettana; aissi giikko, qoncciyan beettiya ubbabai poo7o. 14 Hegaa gishshau,
“Xiskkiyaagoo, beegotta;
haiquwaappekka dendda;
Kiristtoosi neeyyo poo7issana”
yaagees.
15 Simmi intte waani de7iyaakko akeekite; aadhdhida eratettaara de7iya asadan de7iteppe attin, aadhdhida eratetti bainna asadan de7oppite. 16 Wodee iita gidiyo gishshau, intte lo77o wodiyaa coo xaissoppite. 17 Hegaa gishshau, Godai koyiyoobai aibakko akeekiteppe attin, eeyyoppite.
18 Qassi inttenan Geeshsha Ayyaanai kumoppe attin, inttena bashshiya woiniyaa giyo eessaa uyidi mattottoppite. 19 Mazamuriyaa yettan, galatiiddi yexxiyoogaaninne ayyaana yettan issoi issuwaara haasayite; qassi galatiyo yettaaninne mazamuriyaa yexxiyoogan intte wozanan Godaa galatiiddi yexxite. 20 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan, Aawaa Xoossaa ubbabau ubba wode galatite.
Azinabaanne Machchibaa
21 Kiristtoosayyo yayyiiddi, issoi issuwaayyo haarettite.
22 Maccaasatoo, Godaayyo haarettiyoogaadan, intte azinatuyyo haarettite. 23 Aissi giikko, Kiristtoosi qassi woosa keettaayyo huuphe gidiyoogaadan, azinaikka ba maccaaseeyyo huuphe; qassi Kiristtoosi ba huuphen, ba bollaa gidiya woosa keettaa ashshiyaagaa. 24 SHin woosa keettai Kiristtoosayyo haarettiyoogaadan, maccaasai qassi bantta azinau ubbaban haarettanau bessees.
25 Azinatoo, Kiristtoosi woosa keettaa siiqidi, ba huuphiyaa ayyo immidoogaadan, inttekka intte maccaasata siiqite. 26 I woosa keettaa ba qaalaaninne haattan meecci geeshshidi, Xoossaayyo dummayanau hagaa oottiis. 27 Kiristtoosi woosa keettaa qiti woi kul77i woi hegaa milatiyaabi bainnan, a kumetta bonchchuwaara geeshshanne borettennaagaa oottidi, ba huupheyyo shiishshanau koyiis. 28 Simmi qassi azinai ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees; ba machchiyo siiqiyaagee bana siiqees. 29 Aissi giikko, ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin Kiristtoosi woosa keettaa miziyoogaadaaninne naagiyoogaadan ooninne ba bollaa mizeesinne naagees. 30 Aissi giikko, nuuni a bollaa shaaho.
31 Xoossaa maxaafai yaagees; “Hegaa gishshau, attumaagee ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ana; eti naa77aikka issi asho gidana” yaagees. 32 Ha xuurai wolqqaama tumatetta; shin taani hagee Kiristtoosabaanne woosa keettaabaa yootees yaagais. 33 Gidikkokka, qassi intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.