11
Baabiloone Pooqiyaa
Sa7aa bollan de7iya asi ubbi koiro issi doonaanne issi qaalaa haasayees. Asati arshsho baggi simmidi biido wode, Sanaa7oore giyo biittan dembba issuwaa demmidi yan, uttidosona.
Eti issoi issuwaa, “Haayite; xuubiyaa medhdhidi, taman xuuggoos” yaagidosona. Yaagidi eti shuchchaa gishshaa xuubiyaa, urqqaa gishshaa shidaa ekkidosona; ekkidi, “Haayite; nu sunttaa xeesissanaunne qassi nuuni ha sa7aa ubbaa bollan laalettennan attanau issi gita katamaanne xeerai saluwaa gakkiyo issi pooqiyaa nuuyyo keexxoos” yaagidosona.
SHin GODAI asati keexxido gita katamaanne pooqiyaa be7anau duge wodhdhiis; wodhdhidi GODAI hagaadan yaagiis; “Hekko eti issi asa; qassi eti ubbaikka issi qaalan haasayoosona; eti ha77i hagaa oottanau doommiichchaappe guyyiyan, eti banttayyo oottanau qoppiyooban etau danddayettennabi aibinne baawa. Haayite; duge wodhdhidi eti issoi haasayiyo qaalaa issoi erenna mala, eta qaalaa dummayoos” yaagiis. Yaagidi GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laalin, eti he gita katamaa keexxiyoogaa aggi bayidosona. GODAI sa7aa asaa qaalaa yan dummayido gishshau, he katamai Baabiloona geetettiis. GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laaliis.
Seema Yeletaa
10 Seema yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Bashshaa haattaappe guyyiyan, naa77u laitta gidin, Seema laittai xeetaa gidido wode, Seemi Arifaakisaada yeliis. 11 Seemi Arifaakisaada yelidoogaappe guyyiyan, ichchashu xeetu laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
12 Arifaakisaadi 35 laittaa de7idi, SHelaaha yeliis; 13 Arifaakisaadi SHelaaha yelidoogaappe guyyiyan, 403 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
14 SHelaahi 30 laittaa de7idi, Eboora yeliis; 15 SHelaahi Eboora yelidoogaappe guyyiyan, 403 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
16 Eboori 34 laittaa de7idi, Peeleega yeliis; 17 Eboori Peeleega yelidoogaappe guyyiyan, 430 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
18 Peeleegi 30 laittaa de7idi, Raa7a yeliis; 19 Peeleegi Raa7a yelidoogaappe guyyiyan, 209 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
20 Raa7u 32 laitta de7idi, Saruuga yeliis; 21 Raa7u Saruuga yelidoogaappe guyyiyan, 207 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
22 Saruugi 30 laittaa de7idi, Naakoora yeliis; 23 Saruugi Naakoora yelidoogaappe guyyiyan, 200 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
24 Naakoori 29 laittaa de7idi, Taara yeliis; 25 Naakoori Taara yelidoogaappe guyyiyan, 119 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis.
26 Taari 70 laittaa de7idi, Abraama, Naakooranne Haaraana yeliis.
Taara Yeletaa
27 Taara yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Taari Abraama, Naakooranne Haaraana yeliis; yelin Haaraani Looxa yeliis. 28 Haaraani ba aawai Taari paxa de7ishin, ba yelettido Kaladaawetu biittan, Uura giyo gita kataman haiqqiis. 29 Abraaminne Naakoorinne naa77aikka machchidosona; Abraama keettaayee sunttai Saarayo; qassi Naakoora keettaayee sunttai Milkko; Milkka Haaraana na7iyo; Haaraani Milkkissinne Yiskkaanisi aawaa. 30 Saaraya maine; iyyo na7i baawa.
31 Taari ba na7aa Abraama, ba na7aa Haaraana na7aa Looxanne, ba na7aa Abraama keettaayyiyo Saarayo ekkidi kiyin, eti issippe Kanaane biitti baanau Uuri giyo Kaladaawetu katamaappe denddidosona; shin eti Kaaraane giyo katamaa gakkanaashin biidi, yan utti bayidosona. 32 Taari naa77u xeetanne ichchashu laittaa de7idi, Kaaraanen haiqqiis.