10
Nohe Naatu Yeletaa
(Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1:5-23)
Nohe naatu, Seema, Kaamanne Yaafeeta yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa; bashshaa haattaappe guyyiyan, etau attuma naati yelettidosona.
Yaafeeta attuma naati: Goomera, Maagooga, Maadaaya, Yaawaana, Tubaala, Meshekanne Tiiraasa.
Goomera attuma naati: Ashkkanaaza, Riifaatanne Togarmma.
Yaawaana attuma naati: Eliisha, Tarsseesa, Kitiimanne Rooda.
Hageetuppe abbaa doonan de7iya asai ubbai ba biittan biittan, ba qaalan qaalan, ba yaran yaraaninne, ba kawotettan kawotettan shaahettidosona.
Kaama attuma naati: Kuusha, Mixiraima, Puuxanne Kanaana.
Kuusha attuma naati: Saaba, Hawiila, Saabita, Raa7imanne Sabttaka.
Raa7ima attuma naati: Saabanne Dadaana.
Kuushi Naamiruuda yeliis; Naamiruudi ha sa7an koiro wolqqaama olanchcha gidiis; GODAA sinttankka i wolqqaama shankkanchcha gidiis; “Naamiruudadan GODAA sinttan wolqqaama shankkanchcha gida” giyoogee hegaa gishshassa. 10 A kawotettaayyo koiro katamati Sanaa7oore biittan de7iya Baabiloone, Ereeka, Akkaadanne Kalnna. 11-12 I he biittaappe Asoore biidi, Nanawe, Rahobootanne Kaalaha keexxiis; qassi Nanaweppenne Kaalahappe gidduwan de7iya Reseena giyo gita katamaakka keexxiis.
13-14 Mixiraimi Ludeta, Anaameta, Lahaabeta, Nafttuuheta, Patiroosata, Kaasiluuhetanne Pilisxxeema zareta yelida Kafttooreta yeliis. 15-18 Kanaanee ba baira na7aa Sidoonanne Heeta yeliis; qassi Kanaanee Yaabuusata, Amooreta, Gerggeeseta, Hiiweta, Arqqeta, Siinata, Ariwaadeta, Xamaaretanne Hamaatata yeliis.
Hegaappe guyyiyan, Kanaane zareti laalettin, 19 Kanaane biittaa zawai Sidoonappe doommidi, Garaaraaranne Gaazaara kanttidi, Sadoomanne Gamoora, Adaamanne Xaboima biidi, Lashaa7an zawatees. 20 Kaama attuma naati bantta yaran yaran, bantta qaalan qaalan, bantta biittan biittaaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettidaageeti hageeta.
21 Seemau naati yelettidosona; i Yaafeetayyo baira ishaanne Eboora naatu ubbaayyo maizza aawaa. 22 Seema attuma naati: Elaama, Asoora, Arifaakisaada, Luudanne Araama.
23 Araama attuma naati: Uuxa, Huula, Geteeranne Mesheka.
24 Arifaakisaadi SHelaaha yeliis.
SHelaahi Eboora yeliis.
25 Eboorau naa77u attuma naati yelettidosona. Issuwaa sunttai Peeleega; aissi giikko, sa7an de7iya asai a wodiyan shaahettiis; a ishaa sunttai Yoqixaana.
26 Yoqixaani naata yeliis. Etinne: Almmodaada, SHeleefa, Haxarmmaaweta, Yeraaha, 27 Hadoraama, Uzaala, Diiqila, 28 Oobaala, Abimaa7eela, Saaba, 29 Ofiira, Hawiilanne Yobaaba. Hageeti ubbaikka Yoqixaana attuma naata.
30 Eti de7ido heerai Meeshappe biidi arshsho baggaara de7iya deree dariyo biittan Safaara gakkees. 31 Seema attuma naati bantta yaran yaran, bantta qaalan qaalan, bantta biittan biittaaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettidaageeti hageeta.
32 Hageeti bantta yaran yaraaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettida Nohe attuma naatu zareta. Bashshaa haattaappe simmin, kawotettati hageetuppe sa7a ubbau laalettidosona.