9
Xoossai Noheera Maacettido Maachchaa
Xoossai Nohanne a attuma naata hagaadan yaagidi anjjiis; “Yelettite; corattite; sa7a ubbaa kumite. Sa7aa do7ati ubbai, saluwaa kafoti ubbai, biittan woxxi qaaxxiyaabai ubbainne abban de7iya moleti ubbai intteyyo yayyonanne dagammona. Eti intteyyo aadhdhidi imettidosona; taani mokkiya dumma dumma kattata intteyyo immidoogaadankka, paxa de7iya woxxi qaaxxiya mereta ubbai intteyyo quma gidana. SHin biron shemppoora de7iya suuttai a giddon de7iyo ashuwaa mooppite. Taani intte shemppuwaara de7iya intte suuttaa do7a ubbaappe tumu achchana; qassi asa ubbaappekka, a mala asaa suuttaa achchana. Xoossai asaa bana Xoossaa milatissidi medhdhido gishshau, asa suutta gussiya oona gidikkonne, a suuttaikka asa kushen gukkana. Intte yelettite; corattite; sa7an darite; an corattite” yaagiis.
Hegaappe guyyiyan, Xoossai Nohanne aara de7iya a attuma naata hagaadan yaagiis; 9-10 “Simmi ha77i, taani ta maachchaa inttenaara, intteppe guyyiyan intte zerettaaranne paxa nenaara de7iya mereta ubbaara maacettais; ee, taani ta maachchaa kafuwaara, mehiyaara, sa7aa do7a ubbaaranne, markkabiyaappe inttenaara kiyida, paxa de7iya mereta ubbaara maacettais. 11 Taani inttenaara ta maachchaa maacettais; hagaappe sinttan paxa de7iyaabai ubbai bashshaa haattan mulekka xayenna; ha sa7aa bashshiya haatti hagaappe sinttan mulekka de7enna” yaagiis.
12 Qassikka Xoossai, “Taani taappenne intteppe, inttenaara de7iya paxa meretatu ubbaappe gidduwan yaana yeleta ubbaara maacettiyo maachchaa malaatai hagaa; 13 taani ta zuullaa shaaran essaas; i taappenne ha sa7aappe gidduwan de7iya maachchau malaata gidana. 14 Taani sa7aappe bollan shaaraa ehiido wodenne shaaran zuullai beettido wode, 15 taappenne intteppe paxa de7iya dumma dumma qommo mereta ubbaappe gidduwan maacettido ta maachchaa hassayana; paxa de7iyaabaa ubbaa xaissanau hagaappe sinttan mulekka bashshaa haatti yeenna. 16 Zuullai shaaran beettido wode audenne, taani a be7ana; be7ada taappe Xoossaappenne ha sa7aa bollan paxa de7iya dumma dumma qommo mereta ubbaappe gidduwan maacettido merinaa maachchaa taani hassayana” yaagiis.
17 Yaagidi Xoossai Noha, “Taani taappenne ha sa7aa bollan paxa de7iyaabaa ubbaappe gidduwan maacettido maachchaa malaatai hagaa” yaagiis.
Nohanne A Naata
18 Markkabiyaappe kiyida Nohe attuma naati Seema, Kaamanne Yaafeeta; Kaami Kanaane aawaa. 19 Hageeti heezzaikka Nohe naata; sa7an ubban de7iya asai etappe yelettiis.
20 Nohee goshshanchcha; i woiniyaa turaa tokettaa doommiis. 21 Issi gallassi i he woiniyaa eessaa uyidi mattottiis; mattottidi ba dunkkaaniyaa giddon kallo xiire zin77iis. 22 Kanaane aawaa Kaami ba aawaa kalluwaa be7iis; be7idi, kare kiyidi, ba naa77u ishanttuyyo yootiis. 23 SHin Seeminne Yaafeeti afala issuwaa ekkidi, naa77aikka bantta hashiyaara hashiyaara gatti oiqqidi, guyyegutti hemetti gelidi, bantta aawaa kalluwaa kammidosona; eti bantta aawaa kalluwaa be7enna mala bantta som77uwaa wora zaaridosona.
24 Nohee mattoi aadhdhin beegottidi, a na7ai ubbaappe kaaloi a oottidobaa eriis. 25 Eridi a,
“Kanaani qanggettidaagaa gido!
I ba ishanttuyyo wurssetta aille gidana”
yaagiis.
26 Qassikka Nohee,
“GODAI, Seema Xoossai galatetto!
Kanaani Seema aille gido;
27 Xoossai Yaafeeta biittaa aasso.11
Yaafeeta zareti Seema zaretu giddon de7ona;
Kanaani Yaafeeta aille gido” yaagiis.
28 Bashshaa haattaappe guyyiyan, Nohee heezzu xeetanne ishatamu laittaa de7iis. 29 Nohee muleera uddufun xeetanne ishatamu laittaa de7idi haiqqiis.
11 9:27 Yaafeeta birshshettai “Aasso” giyoogaa milatees.