8
Bashsha Haattaa Wurssettaa
SHin Xoossai Noha, aara markkabiyaa giddon de7iya do7a ubbaanne mehe ubbaa qoppiis; qoppidi sa7aa bollan carkkuwaa carkkissiis; carkkissin he haattai wodhdhi wodhdhi biis. Qassi biittaa giddon de7iya ciimmaa pulttoinne saluwan de7iya haattaa maskkooteti gorddettidosona; iraikka saluwan teqettiis. Yaanin haattai wodhdhi wodhdhi biis. He xeetanne ishatamantta gallassaappe guyyiyan, haattai wodhdhiis. Haattai wodhdhin markkabee laappuntta aginan, tammanne laappuntta gallassan Araaraate giyo deretu bolli shemppiis. Haattai tammantta aginai gakkanaassikka wodhdhi wodhdhi biis; tammantta aginaayyo koiro gallassi deretuyyo xeerai beettiis.
Oitamu gallassaappe guyyiyan, Nohee ba keexxido markkabiyaa maskkootiyaa dooyiis; dooyidi issi quuruwaa kare yeddiis; yeddin quuroi haattai biittaa bollappe melana gakkanaassi, yaanne haanne paalliiddi gam77iis. Qassi Nohee haattai biittaa bollappe wodhdhi wuridaakkonne be7anau issi haraphphiyo kare yeddiis; shin he haraphphiyaa haattai biittaa ubbaa bollan ha77ikka de7iyo gishshau, shemppiyoosaa demmabeikku. Hegaa gishshau simmada, markkabiyaa giddon de7iya Nohekko yaasu; yin i ba kushiyaa yeddidi, baakko markkabiyaa giddo ekkiis.
10 Hegaappe guyyiyan, hara laappun gallassaa takkidi, haraphphiyo zaarettidikka markkabiyaa giddoppe kessidi yeddiis. 11 He haraphphiyaa sa7ai omariyo wode akko simmada yaasu; yaidda wogaraa aacaappe duuttido irxxa haittaa ba doonan saxxa ekkada yaasu. Hegaa gishshau, haattai biittaa bollappe wodhdhidoogaa Nohee eriis. 12 Qassi Nohee hara laappun gallassaa takkidi, he haraphphiyo zaarettidi yeddiis; shin he haraphphiyaa akko simmada yabeikku.
13 Nohee usuppun xeetanne isiini laittaa de7in, koiro aginan koiro gallassi, haattai biittaa bollappe xi77iis; Nohee markkabiyaa qum77uwaa qaari xeellidi, biittai xi77idoogaa be7iis. 14 Naa77antto aginan laatamanne laappuntta gallassan, biittai muleera meliis.
15 Xoossai he wode Noha hagaadan yaagidi azaziis; 16 “Neeni ne keettaayyiyo, ne attuma naatanne ne naatu maccaasata ekkada markkabiyaa giddoppe kiya. 17 Eti yelettidi, daridi corattana mala, paxa de7iya mereta ubbaappe nenaara de7iyaageeta: kafota, meheta, do7atanne biittaara gooshettiya ubbaa nenaara kessa” yaagiis. 18 Yaagin Nohee ba attuma naatuura, ba keettaayeeranne ba naatu maccaasatuura markkabiyaa giddoppe kiyiis. 19 Kiyin mehenne do7a ubbai, biittaara gooshettiya mereta ubbai, kafo ubbainne sa7aa bollan woxxi qaaxxiyaabai ubbai ba qommuwan qommuwan markkabiyaa giddoppe kiyidosona.
20 Kiyidoogaappe guyyiyan, Nohee GODAAYYO yarshshiyoosaa gimbbiis; gimbbidi geeshsha mehiyaanne do7aa ubbaappenne geeshsha kafo ubbaappe ekkidi, yarshshiyoosan xuuggidi yarshshiis. 21 Yaatin GODAI yarshshuwaa peenuwaa sawiyaagaa singgidi, ba wozanan hagaadan yaagiis; “Naatettaasappe doommin, asi wozanan qoppiyoobai ubbai iita gidikkokka, taani asa gishshau gaada naa77antto mulekka ha sa7aa qanggikke. Qassi taani ha77i oottidoogaadan paxa de7iya mereta ubbaa naa77antto mulekka xaissikke. 22 Ha sa7ai de7ido peesha ubban, zeriyo wodeenne cakkiyo wodee, meegoinne hombbee, boneenne balggoi, gallassainne qammai ubbatookka de7ana” yaagiis.