7
GODAI hegaappe guyyiyan Noha hagaadan yaagiis; “Neeni ne so asaa ubbaara markkabiyaa giddo gela; aissi giikko, taani ha wodiyaa yeletaa giddon neeni xillo gididoogaa be7aas. 2-3 Neeni geeshsha gidida mehenne do7a ubbaappe a qommuwaappe qommuwaappe attumaagaanne maccaagaa laappunaa laappunaa, geeshsha gidenna mehenne do7a ubbaappe a qommuwaappe qommuwaappe issi attumaagaanne issi maccaagaa, qassi saluwaa kafuwaappe a qommuwaappe qommuwaappe attumaagaanne maccaagaa laappunaa laappunaa oottada, sa7aa ubbaa bollan dumma dumma zerettai paxa attana mala nenaara ekkada gela. Aissi giikko, laappun gallassaappe guyyiyan, taani oitamu gallassaanne oitamu qammaa ha sa7aa bollan iraa bukissana; yaatada taani medhdhido mereta ubbaa sa7aa bollappe quccana” yaagiis.
Yaagin Nohee GODAI a azazido ubbabaa oottiis.
Bashshaa haattai ha sa7aa bolli yiido wode, Nohe laittai usuppun xeeta. Nohee, a attuma naati, a keettaayyiyaanne a naatu maccaasati bashshaa haattaappe attanau markkabiyaa giddo gelidosona. Geeshsha mehiyaappenne do7aappe, geeshsha gidenna mehiyaappenne do7aappe, kafuwaappenne biittaara gooshettiyaageetu ubbaappe Xoossai Noha azazidoogaadankka attumaageenne maccaagee naa77aa naa77aa gididi, Nohekko markkabiyaa giddo gelidosona. 10 Gelin laappun gallassaappe guyyiyan, bashshaa haattai ha sa7aa bollan yiis.
11 Nohee usuppun xeetu laittaa de7in, naa77antta aginan, tammanne laappuntta gallassan, he gallassankka biittaa giddon de7iya gita ciimmaa pultto ubbai xuuqqi bayiis; saluwan de7iya haattaa maskkootetikka dooyetti wodhdhidosona; 12 dooyettin irai ha sa7aa bollan oitamu gallassaanne oitamu qammaa bukkiis. 13 He gallassankka Noheenne a attuma naati, Seemi, Kaaminne Yaafeeti, Nohe keettaayyiyaanne a naatu heezzaa maccaasati issippe markkabiyaa giddo gelidosona. 14 Etinne do7a ubbaappe ba qommuwan qommuwan, mehe ubbaappekka ba qommuwan qommuwan, biittaara gooshettiyaageetu ubbaappe ba qommuwan qommuwan, kafo ubbaappe ba qommuwan qommuwan, etaara issippe gelidosona; 15 de7o shemppoora de7iyaageeti ubbai naa77aa naa77aa gididi, Nohekko markkabiyan gelidosona; 16 Xoossai Noha azazidoogaadan, mereta ubbaappe attumanne macca gididi, markkabiyaa giddo gelidosona; gelin Nohee giddon de7ishin, GODAI markkabiyaa penggiyaa gorddiis.
17 Bashshaa haattai oitamu gallassaa sa7aa bollan bukkiiddi gam77iis; haattai daridi, markkabiyaa biittaappe pude denttiis. 18 Haattai biittaa bollan keehippe darin, markkabee haattaa bollan toohettiis. 19 Saloppe garssaara de7iya xoqqa dereti ubbai mitettana gakkanaashin, haattai ha sa7aa bollan keehi wolqqaappe dariis. 20 Haattai deretu xeeraappe aadhdhidi, tammanne ichchashu wara gakkanaashin tookkiis. 21 Yaatin sa7aa bollan paxa qaaxxiya meretati ubbai: kafoi, mehee, do7ai, sa7aa bollan sham77i giya mereta ubbainne asai ubbai haiqqiis. 22 Ee, mela biittaa bollan de7iya, ba siireera de7o shemppuwaa shemppiya ubbaikka haiqqiis. 23 Ha sa7an paxa de7iyaabai ubbai: asai, meheenne do7ai, biittaara gooshettiya meretatinne saluwaa kafoti ubbaikka sa7aappe qucettidosona. Qucettin Nohe xalaalainne aara markkabe giddon de7iyaageeti attidosona. 24 He haattai xeetanne ishatamu gallassa gakkanaassi sa7aa bollan gam77iis.