6
Asaa Iitatettaa
Asai sa7aa bollan darido wode, etau macca naati yelettidosona; “Xoossaa naata” geetettiya meretati ha asaa macca naati puulanchcha gidiyoogaa be7idosona; be7idi etappe bantta dooridoogeeta machchidosona. GODAI, “Ta Ayyaanai asan merinau de7enna; aissi giikko, asi haiqqiyaagaa; a laittaikka issi xeetanne laatama gidana” yaagiis. He wodenne hegaappe guyyiyan Xoossaa naati asaa macca naata ekkin, naati yelettido wode, wogga adussa asati sa7aa bollan de7idosona. Etinne beni wode olau minonne erettida asa.
GODAI he wode sa7aa bollan de7iya asaa iitatettai daridoogaanne eti wozanan qoppiyoobai ubbai ubba wodekka iita xalaala gididoogaa be7iis; be7idi GODAI asaa ha sa7aa bollan medhdhidoogau azzaniis; ba wozanan keehippe seelettiis. Hegaa gishshau GODAI, “Taani medhdhido asaa ha sa7aa bollappe muleera quccana; asaa, mehiyaa, do7aa, biittaara gooshettiya meretatanne saluwaa kafota xaissana; aissi giikko, taani eta medhdhidoogau azzanaas” yaagiis. SHin Nohee GODAA sinttan nashettiis.
Noha
Nohee hanidobai hagaappe kaallidi xaafettiis. Nohee xillo asa; i ba wodiyan de7ida asaa giddon suure asa; Nohee Xoossaara hemettiis. 10 Nohee Seema, Kaamanne Yaafeeta giyo heezzu attuma naata yeliis.
11 He wode biittai sa7ai Xoossaa sinttan tuniis; sa7ai ubbai makkalan kumiis. 12 Xoossai ha sa7aa xeelliis; xeellidi sa7ai tunidoogaa be7iis; aissi giikko, sa7an de7iya asai ubbai ba ogiyaa tunissi wottiis.
13 Hegaa gishshau, Xoossai Noha hagaadan yaagidi azaziis; “Taani asa ubbaa xaissana hanais; eta gaasuwan sa7ai makkalan kumido gishshau, taani tumuppe asaakka sa7aakka xaissana. 14 Hegaa gishshau, mino mittaappe neeyyo markkabiyaa keexxa; he markkabiyaa giddon cora qol77ota kessa; yaatada sooranne kareera shidan meesha. 15 Markkabiyaa hagaadan yaatada keexxa; zananaa heezzu xeetu wara, gomppaa ishatamu wara, geesaa hasttamu wara ootta; 16 markkabiyaassi kaaraa medhdha; kaaraappenne godaappe gidduwan issi wara gidiyaasaa kallo agga baya; penggiyaa markkabiyaassi miyyessaara kessa; markkabiyaa heezzu pooqe kessada keexxa.
17 “Taani saloppe garssan de7o shemppoora de7iya mereta ubbaa xaissanau, ha sa7aa bollan bashshaa haattaa yeddana; yeddin ha sa7an de7iyaabai ubbai xayana. 18 SHin taani ta maachchaa nenaara maacettana. Neeni ne keettaayyiyo, ne attuma naatanne ne attuma naatu maccaasata nenaara ekkada markkabiyaa giddo gelana. 19 Eti nenaara paxa attana mala, paxa de7iya mereta ubbaappe qommuwan qommuwan attumaagaanne maccaagaa naa77aa naa77aa oottada, markkabiyaa giddo gelissaasa. 20 Dumma dumma qommo kafuwaappe, dumma dumma qommo mehiyaappenne biittaara gooshettiya dumma dumma qommo meretatuppe ubbaappe naa77aa naa77aa gididi, paxa attana mala neekko yaana. 21 Qassi neeninne nenaara de7iyaageeti maanau, dumma dumma qommo miyo kattaa efaada, markkabiyaa giddon qola” yaagiis.
22 Yaagin Nohee ubbabaakka Xoossai azazidoogaadan oottiis.